خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26128   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

علایق پژوهشی

مخاطرات اقلیمی-تغییرات اقلیمی و اثرات آن -مدلسازی اقلیمی