خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26151   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, اقلیم شناسی - جغرافیای طبیعی , 1384-1380
عنوان رساله : مطالعه نوسانات دما و بارش در منطقه شمال غرب ایران
زمینه رساله : اقیلم شناسی
استاد راهنما : دکتر سعید جهانبخش

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, اقلیم شناسی - جغرافیای طبیعی , 1376-1374
عنوان پایان نامه : مطالعه هیرروکلیمای حوضه آبریز اوجان چای
زمینه پایان نامه : اقیلم شناسی
استاد راهنما : دکتر سعید جهانبخش

کارشناسی : دانشگاه اصفهان, ایران, جغرافیای طبیعی , 1374-1371