خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25498   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  زهرا حیدری منفردسید حسین میر موسویحسین عساکرهکوهزاد رئیس پور
Investigating spatial-temporal changes in the average snowmelt of cold seasons in the northwestern region of Iran
بررسی تغییرات فضایی- زمانی میانگین ذوب برف فصول سرد در منطقه شمال غرب ایران
پژوهش های تغییرات آب و هوایی شماره 16 (1402/10/07صفحات 45-62 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
66.  مهناز رستمیانسید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پور
Studying the effect of changes in dew point temperature on extreme precipitation in the North West of Iran
مطالعه اثر تغییرات دمای نقطه شبنم بر بارش های فرین در منطقه شمال غرب ایران
نیوار شماره 122 (1402/10/05صفحات 95-115 
  علمی-پژوهشی
Scopus
65.  اسماعیل کرمی دهکردیسیدعبدالحمید هاشمی ساداتییحیی تاجورسید حسین میر موسوی
Climate change vulnerability and resilience strategies for citrus farmers
استراتژی های آسیب پذیری و انعطاف پذیری تغییرات آب و هوا برای کشاورزان مرکبات
Environmental and Sustainability Indicators Issue 20 (2023-12-06PP. 1-17 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  سیدحسین میرموسوی
Spatial analysis of monthly changes The height of the planetary boundary layer in Iran
تحلیل فضایی تغییرات ماهانه ارتفاع لایه مرزی سیاره ای در ایران
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 127 (1402/09/14صفحات 117-132 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  اوا غلامیسید حسین میر موسویمسعود جلالیکوهزاد رئیس پور
Spatial-Temporal Analysis of Cloudiness Across the Ira
تحلیل زمانی مکانی ابرناکی در ایران
آب و خاک ( علوم و صنایع کشاورزی )دانشگاه فردوسی مشهد شماره 90 (1402/08/30صفحات 621-641 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  مهناز رستمیانسید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پور
Spatial analysis of dew point temperature trend changes in Iran
تحلیل فضایی روند تغییرات دمای نقطه شبنم در ایران
پژوهش های تغییرات آب و هوایی شماره 14 (1402/08/25صفحات 55-72 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
61.  سید حسین میر موسویزهرا تاران
Monitoring and detection of Lorestan 2018 flood using satellite data In Google Earth Engine
پایش و آشکارسازی رخداد سیل 1398لرستان با استفاده از دادههای ماهوارهای در گوگل ارث انجین
Assessment and Research in Applied Counseling کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شماره 52 (1402/07/01صفحات 7-18 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  عبدالله فرجیحسین عساکرهسید حسین میر موسویسلماز مطلبی زاد
Evaluation of Urbanization Impacts on Temperature Parameter Changes (Minimum and Maximum Temperature) in Urban Areas, Case Study: Northwest of Iran
ارزیابی تاثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج های دمایی در نقاط شهری پژوهش موردی شمال غرب ایران
پژوهش های بوم شناسی شهری (جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق)- دانشگاه پیام نور شماره 29 (1401/12/10صفحات 55-76 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  سید حسین میر موسویمسعود جلالیکوهزاد رئیس پورارمان جاهدی
Analysis of the trend of snowmelt changes in Iran and its impact ability from changes in the Mediterranean wave of westerly winds
واکاوی روند تغییرات ذوب برف در ایران و اثر پذیری آن از تغییرات موج مدیترانه ای بادهای غربی
مخاطرات محیط طبیعی شماره 34 (1401/10/01صفحات 100-125 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  سید حسین میر موسویمسعود جلالییونس اکبرزاده
Identification of vulnerable agricultural areas against the phenomenon of hail in the province East Azerbaijan using hot spots index (*)
شناسایی مناطق کشاورزی آسیب پذیر در برابر پدیده تگرگ در استان آذربایجان شرقی با استفاده از شاخص لکه های داغ(*)
پژوهش های اقلیم شناسی- پژوهشکده اقلیم شناسی سازمان هواشناسی -با همکاری انجمن سنجش از دور GIS ایران شماره 49 (1401/04/15صفحات 63-76 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  سید حسین میر موسویمسعود جلالییونس اکبرزاده
Spatial and temporal study of areas vulnerable to hail on agricultural products of East Azerbaijan province
بررسی فضایی و زمانی مناطق آسیبپذیر در اثر بارش تگرگ بر محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 1 (1401/04/15صفحات 135-150 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  سیدعبدالحمید هاشمی ساداتیاسماعیل کرمی دهکردییحیی تاجورسید حسین میر موسوی
Effect of Extension and Education Programs and Perceived Climate Change on Citrus Farmers’ Adapting Knowledge in the Mazandaran Province
تاثیر برنامه های آموزشی ترویج و ادراک تغییر اقلیم بر دانش سازگاری مرکبا ت کاران استان مازندران
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی - موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی وزارت جهاد کشاورزی شماره 59 (1400/12/01صفحات 160-185 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  حسین اسمعیلیسید حسین میر موسویاسماعیل سهیلی
Investigation of agricultural drought time series in Darab city using remote sensing and Google Earth engine system
بررسی سری زمانی خشکسالی کشاورزی شهرستان داراب با استفاده از سنجش از دور و سامانه گوگل ارث انجین
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 40 (1400/11/01صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  سیدعبدالحمید هاشمی ساداتیاسماعیل کرمی دهکردییحیی تاجورسید حسین میر موسوی
Analysis of vulnerability and resilience of gardeners and vegetable production to climate changes in Mazandaran province
تحلیل آسیب پذیری و تاب آوری باغداران و تولید مرکبات نسبت به تغییرات اقلیمی در استان مازندران
جغرافیا و توسعه ناحیه ای - دانشگاه فردوسی مشهد شماره 37 (1400/10/01صفحات 193-228 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  سید حسین میر موسویمسعود جلالیعنایت اسدالهی
Investigating the nature and structure of atmospheric variability at the time of occurrence Daily dry periods in northwestern and western Iran
بررسی ماهیت و ساختار وردشهای جوی بهنگام رخداد دورههای خشک روزانه در شمال غرب و غرب ایران
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 63 (1400/10/01صفحات 233-250 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  حسین اسمعیلیسید حسین میر موسوی
Estimation of temporal-spatial changes of land surface temperature due to land cover changes using remote sensing (Case study: Darab plain)
برآورد تغییرات زمانی- مکانی دمای رویه زمین در اثر تغییرات پوشش زمین با استفاده از سنجش‌ ازدور (مطالعه موردی: دشت داراب)
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 65 (1400/09/01صفحات 277-300 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  سید حسین میر موسویزهرا تاران
Investigation and analysis of the relationship between dust fluctuations and temperature and precipitation fluctuations in western and southwestern Iran
بررسی و تحلیل ارتباط نوسانات گرد و غبار با نوسانات دما و بارش غرب و جنوبغرب ایران
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 77 (1400/07/01صفحات 245-259 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Identification and Determination of Wheat Cultivated Farms Using Vegetation Index Reflectance Changes and Spatial Analysis in Western of Iran
شناسایی و تعیین مزارع گندم با استفاده از تغییرات بازتابی شاخص پوشش گیاهی و تحلیل مکانی در غرب ایران
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 6 (1400/06/01صفحات 1697-1708 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  حسین عساکرهپیرو لیونلو پیرو لیونلو سید حسین میر موسویسحر صدرافشاری
Simulation of Temperature Changes in the western half of Iran during (1960-2100) by using reanalysis datasets and RCP8.5 Models
شبیه سازی تغییرات دما در نیمه غربی ایران طی دوره (1960-2100) با استفاده از مدل های واکاوی شده و خروجی مدل های 5/8RCP
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 66 (1400/05/30صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  سید حسین میر موسویحسین اسمعیلی
Zoning of Flood-prone Areas Using Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS), (Case Study: Darab City)
پهنه‌بندی نواحی سیل‌خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و سنجش از دور (RS)، مطالعه موردی : شهرستان داراب
مخاطرات محیط طبیعی شماره 27 (1400/04/01صفحات 21-46 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  سید حسین میر موسویمحمد کمانگرعلیرضا کربلایی
Spatial Analysis of Soil Moisture after Excessive Normal Precipitation of 1997-98 with Linear Modeling of Environmental Variables and Satellite Images
واکاوی مکانی رطوبت خاک پس از بارشهای بیش از حد نرمال سال آبی 79-79با مدلسازی خطی متغیرهای محیطی و تصاویر ماهوارهای
مهندسی و مدیریت آبخیز شماره جلد ۱۳ شماره 1 (1400/04/01صفحات 160-173 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Spatial Modeling of Plant Transpiration to Support Decision-making Processes in Agriculture Case Study: Western Iran
مدلسازی مکانی تعرق گیاهان جهت پشتیبانی فرآیندهای تصمیم گیری در بخش کشاورزی مطالعه موردی: غرب ایران
تحقیقات آب و خاک ایران -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران شماره 4 (1400/04/01صفحات 957-967 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Downscaling of Soil Moisture Map Using Sentinel Radar Satellite Images and Distribution Analysis in the West of Iran
ریزمقیاس گردانی نقشة رطوبت خاک با استفاده از ماهواره ای راداری سنتینل و تحلیل پراکندگی در غرب ایران
جغرافیا و پایداری محیط شماره 36 (1399/11/01صفحات 35-53 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Monitoring and evaluation of spatial variations of soil electrical conductivity using remote sensing
پایش و ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی خاک با استفاده از سنجشازدور
اکوهیدرولوژی شماره دورۀ 7شمارۀ 4 (1399/09/01صفحات ۱۱۱۳-۱۱۲۶ 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  الهام محمدعلیزاده فردسید حسین میر موسویجمشید یاراحمدیعبدالله فرجی
Evaluation of the effect of climate change on rainfall in areas without observational statistics using CCT software case study: Daryan Basin
ارزیابی اثرتغییر اقلیم بر بارش در مناطق فاقد آمار مشاهداتی با استفاده از بسته نرم افزاری CCTمطالعه موردی: حوضه دریان
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 37 (1399/08/15صفحات 305-323 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  سید حسین میر موسویکوهزاد رئیس پورمحمد کمانگر
Monitoring and Evaluation of Spatial Variations in Soil Electrical Conductivity Using Remote Sensing
پایش و ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی خاک با استفاده از سنجش از دور
اکوهیدرولوژی شماره 4 (1399/08/12صفحات 1113-1126 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
41.  سید حسین میر موسویمحمد دارندسمیه احمدپور
Identifying the moisture source of precipitation in the southern coasts of the Caspian Sea
شناسایی منابع رطوبت بارش در جنوب سواحل دریای خزر
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY Issue 140, Issue 3-4 (2020-03-12PP. 1409-1417 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  علی اکبر سبزی پرورسید حسین میر موسویمصطفی کرم پورمهدی دوستکامیاناسماعیل حقیقیایمان روستاOlafsson HaraldurSarif MdomarGupta Rajan DevMoniruzzaman Md hasan Khairulعلی قاسمی
Harmonic Analysis of the Spatiotemporal Pattern of Thunderstorms in Iran (1961–2010)
تحلیل های هارمونیکی الگوهای زمانی و مکانی طوفانهای تندری در ایران ( 1961-2010)
Advances in Meteorology Issue 2019 (2019-02-11PP. 1-14 

39.  سید حسین میر موسویسیده الهام قاضی زاده
Zoning of tourism climate of Zanjan province using hierarchical analysis model
پهنه بندی اقلیم گردشگری استان زنجان با استفاده مدل تحلیل سلسله مراتبی
پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار شماره 3 (1397/10/01صفحات 27-36 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  سید حسین میر موسویحدیث کیانی
A survey on the cluster classification of coupons in Iran in 1975 and its comparison with the output of the MIROC model for 2030, 2050, 2080 and 2100 under the scenario A1B and A2 with an emphasis on climate change
بررسی طبقه بندی اقلیمی کوپن در ایران در سال 1975 و مقایسه آن با خروجی مدل MIROC برای سالهای 2030 ، 2050 ، 2080 و 2100 تحت سناریوی A1B و A2 با تأکید بر مساله تغییر اقلیم
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 22 (1396/06/01صفحات 59-72 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  سید حسین میر موسویزهرا حیدری منفردشفیعی شهاب
Thermodynamic analysis of the hail phenomenon in the northwest of the country (2009 - 1992) and presentation of the model of instability
تحلیل ترمودینامیکی پدیده تگرگ در شمال غرب کشور ( 2009 - 1992 ) و ارائه مدل ناپایداری
اطلاعات جغرافیایی (سپهر ) - سازمان جغرافیایی نیرهای مسلح شماره 101 (1396/01/01صفحات 183-198 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  سید حسین میر موسویمهدی دوستکامیانفاطمه ستوده
Investigating and analyzing the spatial pattern of heavy and super heavy rainfall changes in Iran
بررسی و تحلیل الگوی فضایی تغییرات دروندههای بارشهای سنگین و فوق سنگین ایران
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 63 (1395/07/01صفحات 67-86 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
35.  سیدحسین میرموسوی
Regional Modeling of Wind Erosion in the North West and South West of Iran
مدلسازی ناحیه ای فرسایش باد در شمالغرب و جنوب غرب ایران
EURASIAN SOIL SCIENCE Issue Vol. 49, No. 8 (2016-08-01PP. 942-953 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  سیدحسین میرموسوی
Examining the probable length in days of wet and dry spells in Khuzestan province
ارزیابی احتمالات وقوع دوره های خشک و تر متوالی در استان خوزستان
Idojaras Issue 119 (2015-12-15PP. 475-491 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  مهدی دوستکامیانسید حسین میر موسوی
Investigation and analysis of clusters of heavy precipitation threshold in Iran
بررسی و تحلیل خوشه های آستانه بارشهای شدید ایران
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 41 (1394/07/15صفحات 131-146 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  سیدحسین میرموسوی
ASSESSMENT OF WIND ENERGY POTENTIAL IN EAST AZARBAIJAN PROVINCE OF IRAN (CASE STUDY: SAHAND STATION)
ارزیابی پتانسیل انررﮊی بادی در استان آذربایجانشرقی ایران (نمونه موردی:ایستگاه سهند)
Global NEST Journal Issue 17 (2015-04-29PP. 418-425 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  سید حسین میر موسویمسعود جلالیهوشنگ آبختی گروسیندا خائفی جام خانه
Time Series Analysis of Rainfall in The Khoi Meteorology Station
تحلیل الگوهای سری زمانی بارش ایستگاه هواشناسی خوی 1
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره ۴۷ (1393/09/01صفحات ۱-۱۷ 

30.  سید حسین میر موسویلیلا صبورمیاندوآب
Study of snow precipitation changes trend in North West of Iran
مطالعه روند تغییرات بارش برق در منطقه شمالغرب ایران
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره ۵۵ (1393/09/01صفحات ۱۱۹-۱۳۶ 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  سید حسین میر موسویمینا میریان
Study and zoning geographic characteristics of pistachio cultivation in the Zanjan province
مطالعه و پهنه بندی ویژگی های جغرافیایی کشت پسته در استان زنجان
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره ۴۹ (1393/07/01صفحات ۲۹۵-۳۱۵ 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  سید حسین میر موسویلیلا صبورمیاندوآب
Monitoring of snow cover changes with using MODIS sensor images In North West of Iran
پایش تغییرات پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس در منطقه شمال غرب ایران
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره ۳۵ (1393/04/01صفحات ۱۸۱-۲۰۰ 
  سایر
با هیات تحریریه
27.  سید حسین میر موسویبابایی غالبکریمی ستار
Estimate the amount of vegetation cover using different indicators in Satellite Images and comparing them with the index NDVI in the region of Geshlag – Sanandaj
برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای و مقایسه ی آنها با شاخص جهانی NDVI در حوزه قشلاق-سنندج
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 7 (1393/02/15صفحات 65-85 
  سایر
با هیات تحریریه
26.  سید حسین میر موسویشهاب شفیعیتقی زاده زهرا
Assess the degree-day index and temperature adaptation to climatic housing design (Case study: station Tehran Mehrabad)
ارزیابی و برآورد درجه روز و شاخص سازگاری دمایی جهت طراحی مسکن همساز با اقلیم ( نمونه موردی ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران)
سپهر شماره ۸۹ (1393/01/01صفحات ۸۱-۸۷ 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  سید حسین میر موسویندا خائفی جام خانههوشنگ آبختی گروسی
Climate Characteristics of Kurdistan and Kermanshah provinces on the basis of factor and cluster analysis
مطالعه ویژگی های اقلیمی استان های کرمانشاه و کردستان بر مبنای تحلیل های عاملی و خوشه ای
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 47 (1393/01/01صفحات 215-233 

24.  خسروی محمودمهدی دوستکامیانسید حسین میر موسویعلی بیاتبیگ رضایی احسان
Temperature and precipitation classification in Iran using geostatistical and cluster analysis
طبقه بندی دما و بارش در ایران زمین با استفاده از روشهای زمین آمار و تحلیل خوشه ای
برنامه ریزی منطقه ای شماره سیزدهمین (1393/01/01صفحات 121-132 
  علمی-پژوهشی
None ISI
23.  شیما نصیری رادسید حسین میر موسویعیسی بهزادی نیا
Studying the role of vegetation and building density in seasonal variation of Tehran’s air pollution
مطالعه نقش پوشش گیاهی و میزان تراکم ساختمان در نوسانات فصلی آلودگی هوا در تهران
American Journal of Sustainable Cities and Society Issue 3 (2014-01-15PP. 86-102 

22.  سیدحسین میرموسوی
Modeling the probabilities of snow occurrence at the station of Tabriz
مدلسازی احتمالات رخداد بارش برف در ایستگاه تبریز
International journal of advanced scientific and technical research Issue 4 (2013-12-22PP. 28-40 

21.  سیدحسین میرموسوی
Sun as a clean energy source for lighting buildings Case Study: Daylighting Design in Tehran (Iran)
نور خورشید منبع انرژی پاک جهت تامین روشنایی ساختمان ها نمونه مطالعاتی : شهر تهران
Journal of Energy Technologies and Policy Issue 3 (2013-12-01PP. 369-373 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  سید حسین میر موسویمسعود جلالیحدیث کیانی
Tempo spatial Analysis of hail precipitation occurrence probability in Kermanshah Province
تحلیل زمانی – مکانی احتمال وقوع بارش تگرگ در استان کرمانشاه
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 43 (1392/08/15صفحات 83-98 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  سید حسین میر موسویحسن زهره وندی
Analysis of weekly rainfall in Hamedan province in order to assesment the probability frequency of dry and wet weeks
تحلیل بارش های هفته ای استان همدان جهت بررسی احتمال تواتر هفته های خشک و مرطوب
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 42 (1392/05/15صفحات 149-167 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  سیدحسین میرموسوی
Effect of drought on vegetation cover using modis sensor images (caes study:kurdestan province)
مطالعه اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجده Modis مورد:استان کردستان
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 31 (1392/03/08صفحات 57-76 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  سید حسین میر موسویهوشنگ آبختی گروسیندا خائفی جام خانه
Climate behavior logy based on Principal Component analysis Case Study: Kurdistan and Kermanshah provinces
رفتار شناسی اقلیمی بر مبنای تحلیل مولفه های اصلی مطالعه موردی :استان های کردستان و کرمانشاه
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 39 (1391/08/12صفحات 157-171 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  غلامعلی مظفریسید حسین میر موسوییونس خسروی
The assessment of Geostatistics methods and Linear Regression in order to specify the spatial distribution of annual precipitation (Case study: Boushehr Province)
ارزیابی روش¬های زمین آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش(مطالعه موردی استان بوشهر)
جغرافیا و توسعه - دانشگاه سیستان و بلوچستان با همکاری انجمن جغرافی شماره 27 (1391/06/19صفحات 63-76 

15.  سید حسین میر موسویپناهی حمیدحمید اکبری رحیمی لویونس اکبرزاده
Calibration Methods to Estimate Reference Crop Evapotranspiration and Calculated Potential Water Requirements of Olive Plant in Kermanshah Province
واسنجی روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع و محاسبه نیاز آبی گیاه زیتون در استان کرمانشاه
جغرافیا و پایداری محیط شماره 3 (1391/05/15صفحات 45-64 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  سید حسین میر موسویمینا میریان
The application of Geostatistics methods in temporal precipitation distribution(Case study: Kerman province)
کاربرد روش های زمین آمار در مطالعات توزیع مکانی بارش (مطالعه ی موردی : استان کرمان)
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 38 (1390/11/27صفحات 153-178 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
13.  سید حسین میر موسویمصطفی حسین بابائی تیمورلوئی
Study of frost tempo_spatial probability distribution in Zanjan province
مطالعه توزیع زمانی - مکانی احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 43 (1390/08/13صفحات 167-184 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  سید حسین میر موسوییونس اکبرزاده
-
مطالعه زمانی- مکانی بارش تگرگ در فصل رشد گیاهان مطالعه موردی : استان آذربایجان شرقی
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 33 (1389/07/11صفحات 175-190 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  سید حسین میر موسویاحمد مزیدییونس خسروی
-
تعیین بهترین روش زمین¬آمار جهت تخمین توزیع بارندگی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان اصفهان)
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 30 (1389/05/13صفحات 105-120 
  سایر
با هیات تحریریه
10.  سیدحسین میرموسوی
-
کاربرد مطالعات آب و هواشناسی در تخمین آب مورد نیاز گیاهان زراعی (مطالعه موردی منطقه تبری)
سپهر شماره 73 (1389/03/06صفحات 74-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  سید حسین میر موسویرباب رزمی قلندری
-
مطالعه توزیع های احتمالاتی و درصدی بارش روزانه ایستگاه هواشناسی همدان
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 28 (1388/11/04صفحات 173-184 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  سید حسین میر موسوییونس اکبرزاده
-
کاربست توزیع های پواسن و دو جمله ای منفی در برآورد احتمالات رخداد روزهای تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجانشرقی
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان(Geography and Environmental Planning) شماره 36 (1388/10/11صفحات 73-84 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  سید حسین میر موسویشهاب شفیعی
The application ofmultivariate statisticalmethodsin thestudy ofclimaticcharacteristics ofthe areaWest of Iran (Kermanshah, Kurdistan, Hamedan, Ilam, Lorestan)
کاربرد روش های آماری چند متغیره در بررسی وﯾﮋگی های اقلیمی منطقه غرب ایران (کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام، لرستان)
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 7 (1388/02/15صفحات 65-85 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  سید حسین میر موسوییونس اکبرزاده
-
مطالعه شاخص های ناپایداری تشکیل تگرگ در ایستگاه هواشناسی تبریز
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 25 (1388/02/04صفحات 95-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  سیدحسین میرموسوی
-
مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 66 (1387/11/05صفحات 87-100 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  سیدحسین میرموسوی
-
بررسی تغییرات زمانی دما و بارش در ایستگاه هواشناسی اردبیل
نیوار شماره 67 (1386/10/08صفحات 39-60 
  سایر
با هیات تحریریه
3.  سیدحسین میرموسوی
-
بررسی تغییرات زمانی بارش و دما در ایستگاه هواشناسی زنجان
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 1 (1386/04/05صفحات 85-108 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  سعید جهانبخشبهروز ساری صرافاحمد فاخری فردسید حسین میر موسوی
-
کاربرد مدل های تابع انتقالی خطی در بررسی نوسانات پارامترهای اقلیمی مطالعه موردی ایستگاه تبریز
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) شماره 20 (1385/04/04صفحات 75-92 
  علمی-ترویجی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  سعید جهانبخشبهروز ساری صرافاحمد فاخری فردسید حسین میر موسوی
-
زمینه سازی برای کاربست مدل های تابع انتقال جهت پیش بینی بارندگی در منطقه تبریز
نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز شماره 19 (1384/11/04صفحات 185-205 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 69. سیدحسین میرموسوی
بررسی احتمال رخداد روزهای خشک و بارانی در استان کرمانشاه
Investigating the probability of occurrence of dry and rainy days in Kermanshah province
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1402/07/18 - 1402/07/19
ملی معتبر 68. سیدحسین میرموسوی
مدل سازی و پیش بینی تغییرات خشکسالی در استان کردستان نمونه موردی: ایستگاه هواشناسی سنندج
Modeling and prediction of drought changes in Kurdistan province Case example: Sanandaj meteorological station
همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر دانشگاه شهید باهنر کرمان, کرمان, 1402/07/18 - 1402/07/19
ملی معتبر 67. سیدحسین میرموسوی
تحلیل همدیدی بارش تگرگ شدید منطقه شمال غرب ایران در فصل رشد گیاهان
Synopsis analysis of heavy hail precipitation in northwestern Iran in the growing season of plants
-- دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2023-05-17 - 2023-05-18
ملی معتبر 66. سید حسین میر موسویساناز حجتی
بررسی اثر خشکسالی بر پوشش گیاهی استان همدان با استفاده از شاخص NDV
Investigating the effect of drought on the vegetation of Hamedan province using the NDVi index
--- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2022-02-23 - 2022-02-23
بین‌المللی 65. حسن یادگاریسید حسین میر موسوی
تحلیل تغییرات دمایی سطح زمین در بیابان لوت با رویکرد اقلیم گردشگری
Analysis of land surface temperature changes in Loot desert with a tourism climate approach
---- دانشگاه سیستان و بلوچستان, یادگار-سیستان و بلوچستان, 2021-04-29 - 2021-04-30
ملی معتبر 64. سید حسین میر موسویزهرا تاران
پیش بینی و ارزیابی تغییرات دما در غرب و جنوب غرب ایران
Predicting and evaluating temperature changes in western and southwestern Iran
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 63. سیدحسین میرموسوی
مکانیابی محل استقرار اقامتگاههای بوم گردی در استان کردستان با تاکید بر ویژگی های اقلیمی
Site Selection of Eco-tourism resorts in the Kordestan province with an emphasis on climate factors
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 62. سیدحسین میرموسوی
ارزیابی توان فرسایشی باد در استان آدربایجانشرقی
Evaluation of wind erosion capacity in East Azerbaijan province
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2020-12-10 - 2020-12-10
ملی معتبر 61. سیدحسین میرموسوی
مطالعه و ‍‍پیش بینی تاثیرتغییرات اقلیمی بر نوسانات بارش فصل پاییز در منطقه غرب ایران
Study and predict the effect of climate change on precipitation fluctuations in the west of Iran
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/12/08 - 1397/12/09
ملی معتبر 60. سیدحسین میرموسوی
بررسی و پیش بینی تغییرات میانگین بیشینه دمای فصل تابستان تحت شرایط تغییر اقلیم در منطقه شمالشرق ایران
Investigation and prediction of changes in the mean of maximum temperatures in summer season under climate change conditions in the north east of Iran
همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش جهانی زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 1397/12/08 - 1397/12/09
ملی معتبر 59. سیدحسین میرموسوی
مطالعه و پیش بینی احتمال تنش گرمایی در درختان مرکبات در استان مازندران
Study and predict the probability of thermal stress in citrus trees in Mazandaran province
---- پژوهشکده اکوسیستم های خزری , ساری, 2019-02-06 - 2019-02-08
ملی معتبر 58. سیدحسین میرموسوی
ارزیابی و پیش بینی اثرات تغییرات دما بر روند گسترش آفات در جنگلهای گیلان و مازندران
Assessment and prediction of the effects of temperature changes on the development of pests in forests Gilan and Mazandaran
---- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2019-02-06 - 2019-02-08
ملی معتبر 57. سید حسین میر موسویعنایت اسدالهی
واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای خشک و بارانی استان زنجان با استفاده از مدل زنجیره مارکوف
Study of frequency and probability of continued dry and rainy days in Zanjan stations using Markov chain models
کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/02/19 - 1397/02/19
ملی معتبر 56. عنایت اسدالهیسید حسین میر موسویامیر محمد نظری پورامین شیری کریم وندی
پایش و پهنه بندی خشکسالیها و ترسالیهای شمال شرق و شرق کشور با استفاده از شاخص بارش استاندارد( SPI ) در محیط GIS
The zoning of droughts and timid of north east and east of the country using the standard rainfall norm(SPI) in GIS environment
کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 1397/02/19 - 1397/02/19
ملی معتبر 55. سید حسین میر موسویعلی زلفیسمیرا صالحی
ارزیابی و اولویت بندی دسترسی به زیرساخت های تفریحی - گردشگری در استان اصفهان
Evaluating and prioritizing access to recreational infrastructure - tourism in Isfahan province
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 54. سید حسین میر موسویپریسا سلطانی
ارزیابی و پیش بینی تغییردما حوضه دریاچه ارومیه در فصل های سرد سال
Estimation and prediction of changes in the basin of Lake Urmia during cold seasons
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 53. سید حسین میر موسویحسن شادمانعنایت اسدالهی
شناسایی الگوهای همدید موثر بر بارش سنگین تاریخ 27 اکتبر تا 2 نوامبر 2015 در استانهای لرستان، ایلام و همدان
Identification of effective patterns on heavy rainfall from October 27 to November 2, 2015 in Lorestan, Ilam, and Hamedan provinces
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 52. سید حسین میر موسویحسن شادمانعنایت اسدالهی
برآورد دوره های تر فرین متوالی با استفاده از روش زنجیره مارکوف و تعیین الگوهای همدید آن ها (مطالعه موردی استان زنجان)
Estimation of sequential quantum periods using Markov chain method and determination Their Patterns (Case Study of Zanjan Province)
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
ملی معتبر 51. سید حسین میر موسویسمیه خوشرو
مطالعه شاخص های اقلیم گردشگری نمونه موردی: روستاهای دارای قابلیت های گردشگری شهرستان همدان
Study of Tourism Climate Indicators Case Study: Villages with Tourism Abilities in Hamedan
-- دانشگاه زنجان, زنجان, 2017-09-20 - 2017-09-20
بین‌المللی 50. سید حسین میر موسویلیلا وثوقی رادنفیسه جمشیدی
بررسی ارتباط متغیرهای هیدروکلیماتولوژی با نوسانات سطح آب دریاچه ارومیه
Assessment of relationship between Hydrometeorological Variables and Ormia lake water level fluctuations
کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/09/03 - 1395/09/03
ملی معتبر 49. سیدحسین میرموسوی
ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زنجان (مطالعه موردی: رودخانه زنجانرود)
Assess the impact of climate change on water resources Zanjan (Case Study: River Zanjanrood)
همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1395/07/25 - 1395/07/25
بین‌المللی 48. سیدحسین میرموسوی
مطالعه نقش باد در ایجاد مخاطره اقلیمی یخبندان (مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی همدان)
Study of wind role in creating a climate of risk freezing (Case Study Hamedan meteorological station)
International Conference on research es in Science and Engineering دانشگاه استانبول, Turkey, 2016-07-28 - 2016-07-28
بین‌المللی 47. اسماعیل کرمی دهکردیالهام ودادیسید حسین میر موسوی
دیدگاه کشاورزان پیرامون جنبه های اقلیمی و زیست محیطی ایجاد کننده آسیب پذیری سبزیکاران شهرستان اسدآباد در ایران
Farmers’ views regarding climatic and environmental aspects constituting vegetable farmers’ vulnerability in the Asadabad Township, Iran
Conference on Global Sustainability and Local Foods American University of Rome, Italy, 2015-10-01 - 2015-10-02
بین‌المللی 46. زهرا مرادیسید حسین میر موسویعبدالله فرجی
بررسی خشکسالی های استان زنجان با استفاده از شاخص SPI در دهه اخیر
The stady droughts in the Zanjan Provice using SPI index
همایش بین المللی علوم جغرافیایی موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز , شیراز, 1394/05/15 - 1394/05/15
بین‌المللی 45. الهام ودادیاسماعیل کرمی دهکردیسید حسین میر موسوی
تحلیل پیامدهای آسیب های اقتصادی کشاورزان سبزی و صیفی کار در مناطق روستایی استان همدان
Analyzing Consequences of Economic Vulnerabality of Vegetable farmers in the Hamedan Province
-- دانشگاه تربت حیدیریه و انجمن علمی توسعه روستایی ایران, باویل علیا/سفلی, 2015-02-18 - 2015-02-19
ملی معتبر 44. سید حسین میر موسویعبدالله فرجیحسین اسمعیلی
برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش پنمن - مانیتیث و پهنه بندی آن در استان گیلان
Estimating reference evapotranspiration using the Penman - Manytys and zoning in Gilan
-- دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-11-11 - 2014-11-12
ملی معتبر 43. سید حسین میر موسویعیسی بهزادی نیاشیما نصیری راد
بررسی شدت شرجی استان گیلان در راستای توسعه گردشگری
Evaluate the sultry severity in Gilan province in order to tourism development
-- دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-11-11 - 2014-11-12
ملی معتبر 42. سید حسین میر موسویآذر بیرانوندزینب شامحمدیاحدی لیلا
تحلیل خشکسالیهای هواشناسی با استفاده از نرمافزار DIP (مطالعة موردی: ایستگاه سینوپتیک خرم آباد)
Analysis of meteorological drought by using DIP Software (Case study: city of Khorramabad)
-  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 2014-05-14 - 2014-05-15
ملی معتبر 41. سید حسین میر موسویرییس میرزایی نرگس صالحی سمیرا
مسیر یابی گردشگری ورزشی با تاکید بر دوچرخه سواری کوهستان در استان آذربایجانشرقی
Routing sports tourism with an emphasis on mountain biking in the East Azarbaijan province
- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 40. سید حسین میر موسویپاپی سمانه
مطالعه اقلیم گردشگری استان فارس بر مبنای شاخص معادل دمای فیزیولوژیک
The study of climate tourims in Fars provinc With using pet index
- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 39. سید حسین میر موسویسمیرا صالحی مرزیجرانیرییس میرزایی نرگس
تعیین زمانهای مناسب گردشگری برای استان زنجان بر اساس شاخص دمای موثر
Determine the appropriate time for tourism in Zanjan province, based on the effective temperature
- دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 38. نسرین میرجزائیسید حسین میر موسویمحسن احدنژاد
مکان یابی دهکده های گردشگری روستایی شهرستان فریدن، مطالعه موردی :سد افوس
Sit selecton of tourism villages in Frieden city Case Study: Plug Afoos
- دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 2014-05-08 - 2014-05-08
ملی معتبر 37. سید حسین میر موسویشهاب شفیعی
تحلیل و پیش بینی تغییرات خشکسالی در ایستگاه هواشناسی کرمانشاه بر اساس مدل های زنجیره مارکوف1
Analyze and predict changes in the weather station Kermanshah drought based on Markov chain models
-- دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 36. سید حسین میر موسویشهاب شفیعی
تحلیل تاثیر عوامل اقلیمی و سینوپتیکی بر شدت و گسترش آتش سوزی جنگل های لرستان1
Synoptic analysis of the impact of climatic factors on the severity and spread of forest fires in Lorestan
-- دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 35. سید حسین میر موسویندا خائفی جام خانههوشنگ آبختی گروسی
تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در استان زنجان 1
Temporal and spatial analysis of precipitation and hail in Zanjan province
-- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2014-03-13 - 2014-03-13
ملی معتبر 34. سید حسین میر موسویپریسا کریمی ارقینیزهرا حیدری منفرد
مطالعه توزیع احتمال بارش بهاره در شهرستان خدابنده
study of probability distribution Spring Snow in the khodabandeh station
-- دانشکده صنعت هوایی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 33. سیدحسین میرموسوی
مدلسازی ی پیش بینی تغییرات دمای سالانه ایستگا ه همَدان با استفاد از مدل سری زمانی باکس- جنکینس
The model predicted annual temperature changes Hamedan station using a time series model box - Jenkins
-- دانشکده صنعت هوایی, تهران, 2014-02-27 - 2014-02-27
ملی معتبر 32. سیدحسین میرموسوی
مطالعه و پهنه بندی پدیده سرمایش بادی به منظور شناسایی نقاط پر خطر برای گردشگری در استان همدان
Cooling effect of wind and zoning study to identify high risk areas for tourism in the Hamedan province
-- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2014-02-12 - 2014-02-12
ملی معتبر 31. سیدحسین میرموسوی
مطالعه ویژگی های اقلیم توریسمی استان اردبیل بر اساس شاخص متوسط نظرسنجی پیش بینی شده
study of Climate characteristics of tourism in Ardabil province with use pmv index
-- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2014-02-12 - 2014-02-12
ملی معتبر 30. سیدحسین میرموسوی
پهنه بندی اقلیم توریسمی استان کردستان با استفاده از تحلیل های خوشه ای
Zoning of tourism climate of Kurdistan province using cluster analysis
-- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2014-02-12 - 2014-02-12
ملی معتبر 29. سید حسین میر موسویمعصومه فروغیثریا بختکی
ارزیابی اقلیم گردشکری در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص TCI و پهنه بندی آن در GIS
Evaluation of Tourism Climate in West Azerbaijan province TCI index derived in GIS
-- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2013-11-21 - 2013-11-21
ملی معتبر 28. سید حسین میر موسویثریا بختکیحسینی میر کامل
تحلیل سینوپتیکی رابطه دما با ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی به منظور ارزیابی نقش آن در صنعت گردشگری استان همدان
Synoptic analysis of the relationship between temperature and altitude, latitude and longitude in order to evaluate its role in the province's tourism industry
-- دانشکده فنی شهید مفتح همدان, همدان, 2013-11-21 - 2013-11-21
بین‌المللی 27. عبدالله فرجیسید حسین میر موسویبابایی خالدستار کریمی
مکانیابی پیست اسکی با استفاده ازGIS و سنجش از دور(استان کردستان)
Ski resort location using gis &rs
-- دانشگاه خوارزمی, تهران, 2013-10-29 - 2013-10-30
ملی معتبر 26. سید حسین میر موسویمختار سلیمانیمرتضی عبدالملکی
الگوهای سینوپتیکی موثر در تداوم بارش و تاثیر آن بر گردشگری کرمانشاه
Synoptic patterns of precipitation and its impact on sustainable tourism in Kermanshah
همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 1392/04/13 - 1392/04/13
ملی معتبر 25. سید حسین میر موسویمرتضی عبدالملکیمختار سلیمانی
بررسی آماری سینوپتیکی غبار و تاثیر آن بر گردشگری غرب و شمالغرب ایران
Synoptic Survey dust and its impact on tourism and the North West of Iran
همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران دانشکده فنی شهید مفتح, همدان, 1392/04/13 - 1392/04/13
ملی معتبر 24. سکینه امینیانسید حسین میر موسویابراهیم صادقیسمیرا مرادی مفرد
ارزیابی قابلیت ها و پتانسیل های توسعه گردشگری درمانی و اکوتوریسم منطقه سرعین با استفاده از مدل SWOT
Assess the capabilities and potential of medical tourism and ecotourism development Sarein area using SWOT model
همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم دانشگاه پیام نور سقز, سقز, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 23. سید حسین میر موسویمریم محمدیمختار سلیمانی
مطالعه یخبندان های آسیب رسان به محصولات زراعی و باغی در استان همدان
Study of frost damage to crops and orchards in the Hamedan province
همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم دانشگاه پیام نور سقز, سقز, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 22. سید حسین میر موسویمختار سلیمانیشیما رضاییمهدی رسولیمحمدشریف عباسی
تحلیل آماری بارش سالانه ایستگاه کرمانشاه و رابطه آن با دما
Statistical analysis of the correlation between annual precipitation and temperature Kermanshah
همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم دانشگاه پیام نور سقز, سقز, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 21. سید حسین میر موسویمختار سلیمانی
تحلیل اقلیمی پدیده خشکسالی مطالعه مورد ایستگاه هواشناسی کازرون
Analysis of drought climate on weather station Kazeroon
همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم دانشگاه پیام نور سقز, سقز, 1392/02/26 - 1392/02/26
ملی معتبر 20. سید حسین میر موسویشهاب شفیعیفریاد پرهیز
بررسی آسایش اقلیمی جهت طراحی ساختمان همساز با اقلیم نمونه موردی : تهران
Evaluation of climate comfort for building design in harmony with the climate Case Study: Tehran
همایش ملی اقلیم - ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی سازمان بهره وری انرژی ایران, اصفهان, 1392/02/21 - 1392/02/22
ملی معتبر 19. سید حسین میر موسویزهرا حیدری منفردپریسا کریمی ارقینیزهرا محمدیمختار سلیمانی
بررسی وضعیت خشکسالی استان کرمانشاه و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص SPI
Kermanshah Province drought situation and its impact on rain fed wheat yield Using SPI index
کنفرانس توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی دانشگاه پیام نور پیرانشهر, پیرانشهر, 1391/12/24 - 1391/12/24
ملی معتبر 18. سید حسین میر موسویزهرا حیدری منفردپریسا کریمی ارقینی
بررسی توزیع زمانی و مکانی یخبندان شدید در استان زنجان و تاثیر آن در کشت محصول جو
Temporal and spatial distribution of heavy frost in the Zanjan province and its impact on the cultivation of barley
کنفرانس توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی دانشگاه پیام نور پیرانشهر, پیرانشهر, 1391/12/24 - 1391/12/24
بین‌المللی 17. اسماعیل کرمی دهکردیسمیه برناسید حسین میر موسویافشین توکلی زانیانی
اثرات ناشی از تغییراقلیم بر آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی خانوارهای روستایی
Impact of Climate change on Socio-Economic Vulnerability of Rural Households
کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 1391/08/08 - 1392/08/09
ملی معتبر 16. سید حسین میر موسویلیلا وثوقی رادحیدر صالحی میشانی
نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری بین کشورهای همسایه (نمونه موردی منطقه آزاد ارس
Role in the development of tourism between neighboring zones :case of Aras Free Zone
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه تبریز, تبریز, 1391/07/18 - 1391/07/19
بین‌المللی 15. سید حسین میر موسویسکینه امینیانابراهیم صادقی
-
Study of Iranian Azerbaijani cultural attractions of the tribe Shahsavan Case Study: Traditional Clothing
International Congress on Culture ans Society ترکیه, Turkey, 2012-07-28 - 2012-07-30
بین‌المللی 14. سید حسین میر موسویابراهیم صادقیسکینه امینیان
-
Study of Iranian Azerbaijani cultural attractions With an emphasis on customs and culture
International Congress on Culture ans Society ترکیه, Turkey, 2012-07-28 - 2012-07-30
ملی معتبر 13. سید حسین میر موسویمریم کیانی فیض آبادی
مطالعه توزیع احتمالات رخداد بارش تگرگ در فصل رشد گیاهان باغی و زراعی استان کرمانشاه
Study of hail precipitation occurrence probability distribution in growing season of garden and crop plants in Kermanshah
کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت کشاورزی دانشگاه تهران, تهران, 1390/09/01 - 1390/09/02
ملی معتبر 12. سید حسین میر موسویسیدمصطفی حسینی
مدیریت خشکسالی اقلیمی بر مبنای پایش پهنه ای در استان کهکیلویه و بویر احمد
Drought management, climate monitoring...
کنگره جغرافیدانان کشور دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1390/06/24 - 1390/06/25
ملی معتبر 11. سید حسین میر موسویمینا میریان
کاربست مدل بولین در ارزیابی جغرافیایی امکان کشت پسته در استان زنجان
Boolean models used in assessing the geographic potential of pistachio cultivation in the province
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 10. سید حسین میر موسویحمید اکبری
امکان سنجی جغرافیایی کشت زیتون در استان کرمانشاه بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی
Geographical feasibility olive cultivation in Kermanshah province based on GIS
National Sustainable Rural Development Conference دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2011-07-06 - 2011-07-07
ملی معتبر 9. سید حسین میر موسویسیامک خنجر
بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در شهر کرمانشاه با استفاده از مدل های زنجیره مارکوف
Study of frequency and probability of continued dry and rainy days in Kermanshah stations using Markov chain models
کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی, کرج, 1390/02/28 - 1390/01/28
ملی معتبر 8. سید حسین میر موسویحسن زهره وندی
مدلسازی احتمالات بارش هفته ای جهت تحلیل روزهای خشک متوالی ( نمونه موردی: ایستگاه هواشناسی نهاوند استان همدان)
Modeling probability of weekly precipitation in order to analysis of dry spell length days (Case study: Nahavand synoptic station in Hamden province)
کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران امور آب زنجان, زنجان, 1390/02/28 - 1390/02/29
بین‌المللی 7. سیدحسین میرموسوی
مطالعه اثرات تغییر اقلیم در نوسانات زمانی پدیده تگرگ مطالعه موردی: استان آذربایجانشرقی ایران
Study of climate change effects in hail phenomenon temporal fluctuations Case Study: East Azerbaijan, Iran
Environmental Asia international conference on " Environmental Supporting in Food and Energy S هتل راما گادن بانکوک, Thailand, 2011-03-22 - 2011-03-25
ملی معتبر 6. سید حسین میر موسویمعصومه فروغی
مطالعه شاخص بارش استاندارد جهت تحلیل و پهنه بندی خشکسالی و ترسالی های اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان
"Study of Standardized Precipitation Index for the analysis and zonation of drought and wet years in Sistan and Baluchestan Province"
همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, شیراز, 1389/12/11 - 1389/12/12
ملی معتبر 5. سید حسین میر موسویمینا میریان
مطالعه شرایط اقلیمی کشت پسته در استان زنجان
" Study of climate conditions in Pistachio cultivation in Zanjan Province "
همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو دانشگاه آزاد اسلامی شیراز, شیراز, 1389/12/11 - 1389/12/12
بین‌المللی 4. سید حسین میر موسویمینا میریان
مطالعه پدیده خشکسالی و نحوه توزیع روزهای خشک متوالی در ایستگاه هواشناسی کاشان
-
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی ... کرمان, کرمان, 1389/08/23 - 1389/08/24
بین‌المللی 3. سید حسین میر موسویحمید اکبری
امکان سنجی اقلیمی کشت زیتون در استان کرمانشاه
-
کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه. آب و خاک مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی ... کرمان, کرمان, 1389/08/23 - 1389/08/24
ملی معتبر 2. سید حسین میر موسویمعصومه فروغی
تحلیل تغیییرات روزهای خشک متوالی در سالهای وقوع خشکسالی شدید(نمونه موردی: اییستگاه هواشناسی رشت)
Analaysisi of changein dry days consecutive years of severe drought (case study:Rasht meteorology Station)
water scarcity and drought دانشگاه آزاد اسلامی رشت, رشت, 2009-05-20 - 2009-05-21
ملی معتبر 1. سید حسین میر موسویحمید اکبرییداله بلیانی
پایش خشکسالی بر اساس نمایه های مبتنی بر بارش در ایستگاه کرمانشاه
-
water scarcity and drought دانشگاه آزاد اسلامی رشت, رشت, 2009-05-20 - 2009-05-21