خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23826   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

Publications in Journals

International ISI34.  سید حسین میرموسوی-محمد دارند-سمیه احمدپور  
Identifying the moisture source of precipitation in the southern coasts of the Caspian Sea
THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY Vol. 140 Issue 3-4 (2020PP. 1409-1417 DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-020-03173. 
International-ISI33.  دکتر سید حسین میرموسوی
ASSESSMENT OF WIND ENERGY POTENTIAL IN EAST AZARBAIJAN PROVINCE OF IRAN (CASE STUDY: SAHAND STATION)
GLOBAL NEST J  Accepted 2015.   [Abstract ]
International-ISI32.  دکتر سید حسین میرموسوی
Examining the probable length in days of wet and dry spells in Khuzestan province
IDOJARAS Issue 475 (2015PP. 461-23 DOI: 1.  [Abstract ]
National-ISC31.  مهدی دوستکامیان - دکتر سید حسین میرموسوی
بررسي و تحليل خوشه هاي آستانه بارشهاي شديد ايران
Investigation and analysis of clusters of heavy precipitation threshold in Iran
جغرافیا و توسعه شماره 131 (1394صفحات 146-15.  [Abstract ]
International-ISI30.  دکتر سید حسین میرموسوی
Regional Modeling of Wind Erosion in the North West and South West of Iran
EURASIAN SOIL SCI+ Issue 1000 (2016P. 1012 DOI: 1.  [Abstract ]
National29.  سید حسین میرموسوی - شهاب شفیعی - زهرا تقی زاده
Assessment of the degree-day index and temperature adaptability to climatic housing design
سپهر Issue Û¸Û± (2014P. 26 DOI: 1. 
National-ISC28.  سید حسین میرموسوی - ندا خایفی - هوشنگ آبختی
مطالعه ویژگی های اقلیمی استان های کرمانشاه و کردستان  بر مبنای تحلیل های عاملی و خوشه ای
climate Characteristics of Kurdistan and Kermanshah provinces on the basis of factor and cluster analysis
جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز شماره 215 (1393صفحات 233-15. 
National-ISC27.  سید حسین میرموسوی - مینا میریان
study and zoning geographic characteristics of pistachio cultivation in the Zanjan province
جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز Issue Û²Û¹Ûµ (2014P. 23 DOI: 1. 
National-ISC26.  سید حسین میرموسوی - لیلا صبور
Monitoring of snow cover changes with using MODIS sensor images In North West of Iran
جغرافیا و توسعه Issue Û±Û¸Û± (2014P. 24 DOI: 1. 
National25.  دکتر سید حسین میرموسوی - شهاب شفیعی
کاربرد روش های آماری چند متغیره در بررسی وﯾﮋگی های اقلیمی منطقه غرب ایران (کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام، لرستان)
The application ofmultivariate statisticalmethodsin thestudy ofclimaticcharacteristics ofthe areaWest of Iran (Kermanshah, Kurdistan, Hamedan, Ilam, Lorestan)
اندیشه جغرافیایی شماره 116 (1388صفحات 97-15. 
National24.  دکتر سید حسین میرموسوی - خالد بابایی - کریمی
برآورد سطح پوشش گیاهی با استفاده از شاخص های مختلف تصاویر ماهواره ای و مقایسه ی آنها با شاخص جهانی NDVI در حوزه قشلاق-سنندج
Estimate the amount of vegetation cover using different indicators in Satellite Images and comparing them with the index NDVI in the region of Geshlag – Sanandaj
اندیشه جغرافیایی شماره 75 (1389صفحات 65-15. 
National23.  دکتر سید حسین میرموسوی -حمید اکبری- یونس اکبرزاده
واسنجی روشهای برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل گياه مرجع  و محاسبه نیاز آبی گياه  زیتون در  استان کرمانشاه
Calibration Methods to Estimate Reference Crop Evapotranspiration and Calculated Potential Water Requirements of Olive Plant in Kermanshah Province
جغرافیا و پایداری محیط شماره 64 (1391صفحات 45-15. 
National-ISC22.   دکتر غلامعلی مظفری -دکترسید حسین میرموسوی-یونس خسروی
ارزیابی روش¬های زمین آمار و رگرسیون خطی در تعیین توزیع مکانی بارش(مطالعه موردی استان بوشهر)
The assessment of Geostatistics methods and Linear Regression in order to specify the spatial distribution of annual precipitation (Case study: Boushehr Province)
جغرافیا و توسعه شماره 76 (1391صفحه 63. 
National-ISC21.  دکتر سید حسین میرموسوی-حمیده کریمی
مطالعه اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجده Modis مورد:استان کردستان
Effect of drought on vegetation cover using modis sensor images (caes study:kurdestan province)
جغرافیا و توسعه شماره 61 (1392صفحه 57. 
National-ISC20.  دکتر سید حسین میرموسوی - حسن زهره وندی
تحلیل بارش های هفته ای استان همدان جهت بررسی احتمال تواتر هفته های خشک و مرطوب
Analysis of weekly rainfall in Hamedan province in order to assesment the probability frequency of dry and wet weeks
فضای جغرافیایی شماره 167 (1392صفحات 149-15. 
National-ISC19.  دکتر سید حسین میرموسوی-دکتر مسعود جلالی- حدیث کیانی
تحلیل زمانی – مکانی احتمال وقوع بارش تگرگ در استان کرمانشاه
Tempo spatial Analysis of  hail precipitation occurrence probability in Kermanshah Province
فضای جغرافیایی شماره 98 (1392صفحه 83. 
International-ISI18.  دکتر سید حسین میرموسوی
Sun as a clean energy source for lighting buildings Case Study: Daylighting Design in Tehran (Iran)
Journal of Energy Technologies and Policy Issue 373 (2013P. 369 DOI: 1. 
International-ISI17.  شیما نصیری راد- دکتر سید حسین میرموسوی- عیسی بهزادی نیا
Studying the role of vegetation and building density in seasonal variation of Tehran’s air pollution
American Journal of Sustainable Cities and Society Issue 102 (2014P. 86 DOI: 1. 
International-ISI16.  دکتر سید حسین میرموسوی
Modeling the probabilities of snow occurrence at  the station of Tabriz
International journal of advanced scientific and technical research Issue 40 (2014P. 28 DOI: 1. 
National-ISC15.  میر موسوی سید حسین ابختی گروسی هوشنگ خائفی جام خانه ندا
رفتار شناسی اقلیمی بر مبنای تحلیل مولفه های اصلی مطالعه موردی :استان های کردستان و کرمانشاه
Climate behavior logy based on Principal Component analysis Case Study: Kurdistan and Kermanshah provinces
فضای جغرافیایی (1391صفحه 15. 
National-ISC14.   دکتر سید حسین میرموسوی- دکتر احمد مزیدی- یونس خسروی
 تعیین بهترین روش زمین­آمار جهت تخمین توزیع بارندگی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: استان اصفهان)
 Determine the best geostatistics method to estimate distribution of rainfall with using GIS (Case Study: Isfahan province)
 فضای جغرافیایی   شماره 30 تابستان 1389 
National-ISC13.   دکتر سید حسین میرموسوی- مینا میریان
 کاربرد روش های زمین آمار در مطالعات توزیع مکانی بارش ( مطالعه موردی استان کرمان)
 Application of geostatistical methods for the spatial distribution of precipitation (case study of Kerman province)
 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز  شماره 38 زمستان 1390 
National-ISC12.   دکتر سید حسین میرموسوی- حمید اکبری
 امکان سنجی اقلیمی کشت زیتون در استان کرمانشاه
 Feasibility of climate olive cultivation in Kermanshah Province
 چشم انداز جغرافیایی   شماره 10 سال 1389 
National-ISC11.   دکتر سید حسین میرموسوی- مصطفی حسین بابایی
 مطالعه توزیع زمانی - مكاني  احتمال وقوع یخبندان در استان زنجان
 Study of  frost tempo-spatial probability distribution in Zanjan province
 مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان   شماره 43 پاییز 1390 
National-ISC10.   دکتر سید حسین میرموسوی- یونس اکبرزاده
 مطالعه زمانی – مکانی بارش تگرگ در فصل رشد گیاهان مطالعه موردی: استان آذربایجانشرقی
 Tempo- Spatial Study of Hailing In the Seasonal Calendar of Crop Production Case Study: East Azarbaijan province
 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز   شماره 33 سال 1389 
National-ISC9.   دکتر سید حسین میرموسوی- ربابه رزمی
 مطالعه توزیع های احتمالاتی و درصدی بارش روزانه ایستگاه هواشناسی همدان
 Study daily rainfall probabilities and percentage disterbutions in Hamedan meteorology station
 فضای جغرافیایی   شماره 28 زمستان 1388 
National8.   دکتر سید حسین میرموسوی
 ))  کار برد مطالعات آب و هواشناسي در تخمین آب مورد نیاز گیا هان زراعی          
 Application of climatology studies in estimate of crop water requirements (Case Study: Tabriz region)
 سپهر   شماره 73 سال 1389 
National-ISC7.   دکتر سید حسین میرموسوی- یونس اکبرزاده
 مطالعه شاخص های ناپایداری تشكيل تگرگ در ایستگاه هواشناسی تبریز
 Study Unstability Indexes In Hail Formation Case Study: Tabriz station
 فضای جغرافیایی   شماره 25 سال 1388 
National-ISC6.   دکترسید حسین میرموسوی-یونس اکبرزاده
 ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﺗﻮزﻳﻊﻫﺎي ﭘﻮاﺳﻦ و دو ﺟﻤﻠﻪاي ﻣﻨﻔﻲ در ﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎﻻت رﺧﺪاد روزﻫﺎي ﺗﮕﺮگ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﻲ  
 Application of the poisson and negative Binomial distributions to hail days probabilities Case Study: East Azarbaijan province  
 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان   شماره 4زمستان 1388 
National5.   دکتر سید حسین میرموسوی
 بررسی تغییرات زمانی بارش ودما در ایستگاه هواشناسی زنجان
 Temporal Analysis of Temperature And Precipitation changes In zanjan meteorology station
 اندیشه جغرافیایی   شماره 1 
National-ISC4.   دکتر سید حسین میرموسوی
 بررسی تغییرات زمانی بارش ودما در ایستگاه هواشناسی اردبيل
 Analysis And  Prediction Of  Monthly  And  Annual Temperature And Precipitation  In Ardabil
 نیوار   شماره 66-77 
National-ISC3.   دکتر سید حسین میرموسوی
 مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ايران
 Study of Annual Temperature and Precipitation Oscillations in North west Zone or Iran  
 پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران   شماره 66 
National-ISC2.   دکتر سعید جهانبخش- دکتر بهروز ساری صراف- دکتر احمد فاخری فرد- سید حسین میرموسوی
 کاربرد مدل های تابع انتقال خطی در بررسی نوسانات پارامترهای اقلیمی مطالعه موردی ایستگاه تبریز
 Application of Models of Linear Transfer Functions for Examination of Climate Factors Fluctuation Case Study :Tabriz Station
 مجله پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه اصفهان   شماره 20 سال 1385  [Abstract  ]
National-ISC1.   دکتر سعید جهانبخش-دکتر بهروز ساری صراف- دکتر احمد فاخری فرد- سید حسین میرموسوی
 زمينه سازي براي كاربست مدلهاي تابع انتقال جهت پيش بيني بارندگي در منطقه تبريز
 Preparation The Ground To Use Transfer Function Models In Numerical Prediction of Precipitation In Tabriz Region
 مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز   سال 1384 شماره 4  [Abstract  ]


Presentations in Seminars & Congress


National 40.  دکتر سید حسین میرمسوی
مطالعه و پهنه بندی پدیده سرمایش بادی به منظور شناسایی نقاط پر خطر برای گردشگری
Cooling effect of wind and zoning study to identify high risk areas for tourism 
اولین همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا 
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 23 بهمن 1392.  
National 39.  دکتر سید حسین میرموسوی
مطالعه ویژگی های اقلیم توریسمی استان اردبیل بر اساس شاخص متوسط نظرسنجی پیش بینی شده
study of Climate characteristics of tourism in Ardabil province with use pmv index
همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 23 بهمن 1392.  
National 38.  دکتر سید حسین میرموسوی
مطالعه ویژگی های اقلیم توریسمی استان اردبیل بر اساس شاخص متوسط نظرسنجی پیش بینی شده
study of Climate characteristics of tourism in Ardabil province with use pmv index
همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 23 بهمن 1392.  
National 37.  دکتر سید حسین میرموسوی
مدلسازی ي پیش بینی تغییرات دمای سالانه  ایستگا ه همَدان با استفاد از مدل سری زمانی باکس- جنکینس
The model predicted annual temperature changes Hamedan station using a time series model box - Jenkins
اولین همایش ملی جغرافیا شهرسازی و توسعه پایدار
دانشکده صنعت هوایی, تهران-ایران, 8 اسفند 1392.  
National 36.  دکتر سید حسین میرموسوی - زهرا حیدری منفرد- پریسا کریمی
مطالعه توزیع احتمال بارش بهاره در شهرستان خدابنده
study of probability distribution   Spring Snow in the khodabandeh station
مايش ملي جغرافيا،شهرسازي وتوسعه پايدار
دانشکده صنعت هوایی, تهران-ایران, 8 اسفند 1392.  
National 35.  دکتر سید حسین میرموسوی- هوشنگ آبختی- ندا خائقی
تحلیل زمانی و مکانی بارش تگرگ در استان زنجان
Temporal and spatial analysis of precipitation and hail in Zanjan province
اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 12 ارديبهشت 1392.  
International 34.  دکتر سید حسین میرموسوی - آذر بیرانوند
تحلیل تاثیر عوامل اقلیمی و سینوپتیکی بر شدت و گسترش آتش سوزی جنگل های لرستان
 Synoptic analysis of the impact of climatic factors on the severity and spread of forest fires in Lorestan
اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 12 ارديبهشت 1392.  
National 33.  دکتر سید حسین میرموسوی - شهاب شفیعی
تحلیل و پیش بینی تغییرات خشکسالی در ایستگاه هواشناسی کرمانشاه بر اساس مدل های زنجیره مارکوف
Analyze and predict changes in the weather station Kermanshah drought based on Markov chain models
اولین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 12 ارديبهشت 1392.  
International 32.  دکتر سید حسین میرموسوی- سمانه پاپی
مطالعه اقلیم گردشگری استان فارس بر مبنای شاخص معادل دمای فیزیولوژیک
The study of climate tourims in Fars provinc With using pet  index
اولین کنفرانس ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 18 ارديبهشت 1392.  
National 31.  دکتر سید حسین میرموسوی- نرگس رییس میرزایی- سمیرا صالحی
مسیر یابی گردشگری ورزشی با تاکید بر دوچرخه سواری کوهستان در استان آذربایجانشرقی
Routing sports tourism with an emphasis on mountain biking in the East Azarbaijan province
اولین کنفرانس ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 18 ارديبهشت 1392.  
International 30.  دکتر سید حسین میرموسوی -سمیرا صالحی-نرگس رییس میزایی
تعیین زمانهای مناسب گردشگری برای استان زنجان بر اساس شاخص دمای موثر
Determine the appropriate time for tourism in Zanjan province, based on the effective temperature
اولین کنفرانس ملی توریسم و گردشگری سبز در ایران
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 18 ارديبهشت 1392.  
National 29.  سکینه امینیان- دکتر سید حسین میرموسوی -ابراهیم صادقی - سمیرا مرادی فرد
ارزیابی قابلیت ها و پتانسیل های توسعه گردشگری درمانی و اکوتوریسم منطقه سرعین با استفاده از مدل SWOT
Assess the capabilities and potential of medical tourism and ecotourism development Sarein area using SWOT model
   همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم
دانشگاه پیام نور, سقز-ایران, 2 ارديبهشت 1392.  
National 28.  دکتر سید حسین میرموسوی - مریم محمدی- مختار سلیمانی
مطالعه یخبندان های آسیب رسان به محصولات زراعی و باغی در استان همدان
Study of frost damage to crops and orchards in the Hamedan province
   همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم
دانشگاه پیام نور, سقز-ایران, 2 ارديبهشت 1392.  
National 27.  دکتر سید حسین میرموسوی-مختار سلیمانی - شیما رضایی
تحلیل آماری بارش سالانه ایستگاه کرمانشاه و رابطه آن با دما
Statistical analysis of the correlation between annual precipitation and temperature Kermanshah
همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم
دانشگاه پیام نور, سقز-ایران, 2 ارديبهشت 1392.  
National 26.  دکتر سید حسین میرموسوی -مختار سلیمانی
تحلیل اقلیمی پدیده خشکسالی مطالعه مورد ایستگاه هواشناسی کازرون
Analysis of drought climate on weather station Kazeroon
2
دانشگاه پیام نور, سقز-ایران, 2 ارديبهشت 1392.  
National 25.  دکتر سید حسین میرموسوی - شهاب شفیعی - فریاد پرهیز
بررسی آسایش اقلیمی  جهت طراحی ساختمان همساز با اقلیم نمونه  موردی : تهران
Evaluation of climate comfort for building design in harmony with the climate Case Study: Tehran
2
سازمان بهینه سازی مصرف انرژی, اصفهان-ایران, 2 ارديبهشت 1392.  
International 24.  دکتر اسماعیل کرمی - سمیه برنا - دکتر سید حسین میرموسوی-افشین توکلی
اثرات ناشی از تغییراقلیم بر آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی خانوارهای روستایی
Impact of Climate change on Socio-Economic Vulnerability of Rural Households
1
دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 8 آبان 1391.  
National 23.  دکتر سید حسین میرموسوی - مختار سلیمانی - مرتضی عبدالملکی
الگوهای سینوپتیکی موثر در تداوم بارش و تاثیر آن بر گردشگری کرمانشاه
Synoptic patterns of precipitation and its impact on sustainable tourism in Kermanshah
1
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 13 تير 1392.  
National 22.  دکتر سید حسین میرموسوی - مرتضی عبدالملکی - مختار سلیمانی
بررسی آماری سینوپتیکی غبار  و تاثیر آن بر گردشگری غرب و شمالغرب ایران
Synoptic Survey dust and its impact on tourism and the North West of Iran
1
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 13 تير 1392.  
National 21.  دکتر عبدالله فرجی - دکتر سید حسین میرموسوی - ستار کریمی
مکانیابی پیست اسکی با استفاده ازGIS و سنجش از دور(استان کردستان)
Ski resort location using gis &rs
1
دانشگاه خوارزمی, تهران-ایران, 7 آبان 1392.  
National 20.  دکتر سید حسین میرموسوی - میر کامل حسینی - ثریا بختکی
ارزیابی اقلیم گردشکری در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص TCI و پهنه بندی آن در GIS
Evaluation of Tourism Climate in West Azerbaijan province TCI index derived in GIS
1
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 30 مهر 1392.  
National 19.  دکتر سید حسین میرموسوی -ثریا بختکی -  میرکامل حسینی
تحلیل سینوپتیکی رابطه دما با ارتفاع و طول و عرض جغرافیایی به منظور ارزیابی نقش آن در صنعت گردشگری استان همدان
Synoptic analysis of the relationship between temperature and altitude, latitude and longitude in order to evaluate its role in the province's tourism industry
1
دانشکده فنی شهید مفتح, همدان-ایران, 30 آبان 1392.  
National 18.  میر موسوی سید حسین حیدری منفرد زهرا کریمی ارقینی پریسا
بررسی توزیع زمانی و مکانی یخبندان شدید در استان زنجان و تاثیر آن در کشت محصول جو
Temporal and spatial distribution of heavy frost in the Zanjan province and its impact on the cultivation of barley
نفرانس توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
دانشگاه پیام نور, پیرانشهر-ایران, 24 اسفند 1391.  
National 17.  میر موسوی سید حسین حیدری منفرد زهرا کریمی ارقینی پریسا محمدی زهرا سلیمانی مختار
ررسی وضعیت خشکسالی استان کرمانشاه و تاثیر آن بر عملکرد گندم دیم با استفاده از شاخص SPI
Kermanshah Province drought situation and its impact on rain fed wheat yield Using SPI index
کنفرانس توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
دانشگاه پیام نور, پیرانشهر-ایران, 24 اسفند 1391.  
National 16.  میر موسوی سید حسین وثوقی راد لیلا صالحی میشانی حیدر
نقش مناطق آزاد در توسعه گردشگری بین کشورهای همسایه (نمونه موردی منطقه آزاد ارس
Role in the development of tourism between neighboring zones :case of Aras Free Zone
پنجمین کنگره جغرافیدانان کشور
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 18 - 19 مهر 1391.  
International 15.  میر موسوی سید حسین صادقی ابراهیم-جغرافیا امینیان سکینه
Study of Iranian Azerbaijani cultural attractions With an emphasis on customs and culture
International Congress on Culture ans Society
شهرداری آنکارا, آنکارا-ترکیه, 28 - 30 July 2012.  
International 14.  میر موسوی سید حسین امینیان سکینه صادقی ابراهیم
Study of Iranian Azerbaijani cultural attractions of the tribe Shahsavan Case Study: Traditional Clothing
International Congress on Culture ans Society
شهرداری آنکارا, آنکارا-ترکیه, 28 - 30 July 2012.  
International 13.  دکتر سید حسین میرموسوی- سارا امینیان- ابراهیم صادقی
 مطالعه جاذبه های گردشگری فرهنگی ایل شاهسون آذربایجان ایران مطالعه موردی : پوشاک سنتی
 Study of Iranian Azerbaijani cultural attractions of the tribe Shahsavan Case Study: Traditional Clothing
  International Congress on Culture and Society
 ترکیه آنکارا  
National 12.  دکتر سید حسین میرموسوی- حدیث کیانی
 مطالعه توزیع احتمالات رخداد بارش تگرگ در فصل رشد گیاهان باغی و زراعی  استان کرمانشاه
 Study of hail precipitation occurrence probability distribution in growing season of garden and crop plants in Kermanshah
 اولین کنفرانس ملي هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی  
 دانشگاه تهران  
National 11.  دکتر سید حسین میرموسوی- سیامک خنجر
 بررسی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی در شهر کرمانشاه با استفاده از مدل های زنجیره مارکوف
 Study of frequency and probability of continued dry and rainy days in Kermanshah stations using Markov chain models
 اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
 مرکز تحقیقات کم آبی و خشکسالی در کشاورزی و منابع طبیعی   
International 10.  دکتر سید حسین میرموسوی
مطالعه اثر تغییر اقلیم در نوسانات زمانی بارش تگرگ در استان آذربایجان شرقی ایران
 Study of climate change effects in hail phenomenon temporal fluctuations Case Study: East Azerbaijan, Iran
 The 1st EnvironmentAsia International Conference on“Environmental Supporting in Food and Energy Security: Crisis and Opportunity
 تایلندبانکوک  
National 9.  دکتر سید حسین میرموسوی- مینا میریان
 مطالعه شرایط اقلیمی کشت پسته در استان زنجان
 Study of climate conditions in Pistachio cultivation in Zanjan Province
 دومين همايش ملي کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو  
 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  
National 8.  دکتر سید حسین میرموسوی- معصومه فروغی
 مطالعه شاخص بارش استاندارد جهت تحلیل و پهنه بندي خشكسالي و ترسالی های اقليمي در استان سیستان و بلوچستان
 Study of Standardized Precipitation Index for the analysis and zonation of drought and wet years in Sistan and Baluchestan Province
 دومين همايش ملي کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو  
 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  
National 7.  دکتر سید حسین میرموسوی- سید مصطفی حسینی
 مدیریت خشکسالی اقلیمی بر مبنای پایش پهنه ای در استان کهگیلویه و بویر احمد
 Drought management, climate monitoring based on a zoning case study :the kohgilooieh and boier Ahmad province
 یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
 دانشگاه شهید بهشتی تهران  
National 6. دکتر سید حسین میرموسوی- حسن زهره وندی
مدلسازی احتمالات بارش هفته ای جهت تحلیل روزهای خشک متوالی  ( نمونه موردی: ایستگاه هواشناسی نهاوند استان همدان)  
 Modeling probability of weekly precipitation in order to analysis of dry spell length days (Case study: Nahavand synoptic station in Hamden province)
 دومین کنفرانس ملی ﭘﮋوهشهای کاربردی منابع آب ایران
 امور آب منطقه ای زنجان   
National 5.  دکتر سیدحسین میرموسوی- حمید اکبری
 امکان سنجی جغرافیایی کشت زیتون در استان کرمانشاه بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی
 Geographical feasibility olive cultivation in Kermanshah province based on GIS
 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار روستایی
 دانشگاه بوعلی همدان -ایران  
National 4.  دکتر سید حسین میرموسوی- مینا میریان
 کاربست مدل بولین در ارزیابی جغرافیایی امکان کشت پسته در استان زنجان
 Boolean models used in assessing the geographic potential of pistachio cultivation in the province
 اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
 دانشگاه زنجان شهریور 1390  
National 3.   دکتر سید حسین میرموسوی-حمید اکبری
 امکان سنجي اقليمي کشت زيتون در استان کرمانشاه
 Feasibility of climate olive cultivation in Kermanshah Province
 اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه٬ آب٬ خاک و هوا 
 مرکز بین المللی علوم وتکنولوﺛی پیشرفته محیطی پردیس ماهان کرمان  
International 2.  دکتر سید حسین میرموسوی- مینا میریان
 مطالعه پديده خشکسالي و نحوه توزيع روزهاي خشک متوالي در ايستگاه هواشناسي کاشان
 Study of drought phenomenon and distribution of dry spell length days in Kashan meteorology station
 اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی گیاه٬ آب٬ خاک و هوا 
 مرکز بین المللی علوم وتکنولوﺛی پیشرفته محیطی پردیس ماهان کرمان  
National 1.  دکتر سید حسین میرموسوی-معصومه فروغی
 تحليل تغييرات روزهاي خشك متوالي در سالهاي وقوع خشكسالي شديد((نمونه موردي :ايستگاه هواشناسي رشت))
 Analysis of changes in dry days consecutive years of severe drought ((case study: Rasht meteorology Station)
 همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
 30-31 اردیبهشت 1388