خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24180   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

 دکتر سعید جهانبخش-دکتر بهروز ساری صراف- دکتر احمد فاخری فرد- سید حسین میرموسوی
 زمينه سازي براي كاربست مدلهاي تابع انتقال جهت پيش بيني بارندگي در منطقه تبريز
 Preparation The Ground To Use Transfer Function Models In Numerical Prediction of Precipitation In Tabriz Region
چکيده


           دراين بررسي رده هايي ازمدلهاي تابع انتقال خطي گسسته معرفي شده اند. اين مدلها مي توانند براي نمايش وضعيتهاي پويايي كه معمولا رخ مي دهند، به كارروند. دراين نوع مدل پيش بيني زوجهاي مشاهدات درفواصلي با طول مساوي مربوط به يك ورودي ويك خروجي ازسيستم پويا در دسترس هستند. دراين مطالعه ماهيت مدل تابع انتقال، شناسايي اوليه، برآورد پارامترها و اريابي مدل ، مورد بررسي قرار گرفته و محاسبات مربوط به برآورد پارامترهاي مدل نيز ارائه شده است. پيش بيني بارندگي سالانه تبريز با استفاده از رابطه اين فاكتور با پارامتر دما با بكاربردن مدلهاي تابع انتقال خطي ساده و چند ورودي به عنوان مطالعه موردي در نظر گرفته شده است .نتايج مطالعه نشان مي دهد كه همبستگي ميان دما و بارش سالانه تبريز در اكثر قدمها منفي بوده و اين امر نشاندهنده رابطه عكس ميان اين دو پارامتر (افزايش دما و كاهش بارش در طي دوره آماري مورد مطالعه) است.    واژه هاي كليدي : مدلهاي تابع انتقال، بارندگي ، پيش بيني، همبستگي متقابل، تبريز