خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24180   بروزرسانی: 30-02-1399

Seyed Hossein Mirmousavi

 دکتر سعید جهانبخش- دکتر بهروز ساری صراف- دکتر احمد فاخری فرد- سید حسین میرموسوی
 کاربرد مدل های تابع انتقال خطی در بررسی نوسانات پارامترهای اقلیمی مطالعه موردی ایستگاه تبریز
 Application of Models of Linear Transfer Functions for Examination of Climate Factors Fluctuation Case Study :Tabriz Station
چکيده


 از جمله روشهای موثر در بررسی متغیرهای اقلیمی تحلیل سری های زمانی بصورت مدلسازی اقلیمی می باشد.از آنجا که داده های اقلیم شناسی دارای اثر خود همبستگی و اثر روند می باشند در بررسی نوسانات اقلیمی نظیر دما و بارش جهت تعیین واریانس و و مقایسه تغییرات مشاهده شده در طول دوره آماری لازم است اثر این خود همبستگی ها مورد بررسی قرار گیرد.در مدل های سری های زمانی این موضوع به خوبی در نظر گرفته شده است.