خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23570   بروزرسانی: 19-10-1402

Kamran Afsahi
کامران افصحی
استادیار

پست الکترونيکی
afsahi@znu.ac.ir      kamranafsahi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afsahi-kamran

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4512

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، ساختمان جدید دانشکده کشاورزی، صندوق پستی 45195-313