خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20493   بروزرسانی: 24-08-1393

Kamran Afsahi

مدیریت

مسئول ماشين‌هاي كشاورزي دانشگاه زنجان مرداد 1383 الي مرداد1390

مدير مزرعه آموزشي و پ‍ژوهشي دانشگاه زنجان 20/08/1386 تا 24/07/1393

مسئول فضاي سبز دانشگاه زنجان 15/08/1389 ال 30/11/1390