خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20493   بروزرسانی: 24-08-1393

Kamran Afsahi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن ماشين‌هاي كشاورزي ايران

عضو نظام مهندسي كشاورزي استان زنجان