خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15376   بروزرسانی: 06-07-1401

Hamed Afsharnia
حامد افشارنیا
استادیار

پست الکترونيکی
afsharnia@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afsharnia

تلفن
   (+98) 24 3305    +98 (0) 24 3305 2814

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه نقشه برداری، اتاق 120