خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:12997   بروزرسانی: 06-07-1401

Hamed Afsharnia

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, فتوگرامتری , 1398-1391
عنوان رساله : زمین مرجع سازی تصاویر ماهواره ای آرایه خطی از طریق تولید مدل های ارتفاعی نسبی و تناظریابی آن با داده های ارتفاعی موجود
زمینه رساله : تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای
استاد راهنما : دکتر حسین عارفی-دکتر محمدعلی شریفی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, فتوگرامتری , 1388-1386
عنوان پایان نامه : توليد مدل رقومي ارتفاعي زمين از تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک بالا با استفاده از روش تناظريابي کمترين مربعات مقيد
زمینه پایان نامه : تناظریابی تصاویر استرئو ماهواره ای
استاد راهنما : دکتر علی عزیزی

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, مهندسی نقشه برداری , 1386-1381
عنوان پایان نامه : بررسی و پیاده سازی الگوریتم های TIN و DTM
زمینه پایان نامه : تولید مدل رقومی زمین
استاد راهنما : دکتر احسان محمدی