خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13478   بروزرسانی: 06-07-1401

Hamed Afsharnia

Publications in Journals

International ISI5.  Hamed Afsharnia, Hossein Arefi, Madjid Abbasi
Geometric correction of satellite stereo images by DEM matching without ground control points and map projection step: tested on Cartosat-1 images
Earth Science Informatics Vol. 15 Issue 2 (2022PP. 1183-1199.  [Abstract ]
International ISC4.  Hamed Afsharnia, Hossein Arefi
A Quality Assessment on the DEM Matching-Based RPC Bias Correction
Earth Observation and Geomatics Engineering Vol. 3 Issue 2 (2019PP. 12-23.  [Abstract ]
داخلي-ISC3.  حامد افشارنیا، حسین عارفی، محمدعلی شریفی
ارائه روشی برای جایگزینی نقاط کنترل زمینی در بهبود مدل های ارتفاعی حاصل از تصاویر استرئو Cartosat-1
نشریه علمی-پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری دوره 8 شماره 2 (1397) .  [Abstract ]
International ISI2.  Hamed Afsharnia, Hossein Arefi, Mohammad Ali Sharifi
Optimal Weight Design Approach for the Geometrically-Constrained Matching of Satellite Stereo Images
Remote Sensing MDPI Vol. 9 Issue 9 (2017P. 965.  [Abstract ]
داخلي-ISC1.  محمد امین قنادی، محمد سعادت سرشت،حامد افشارنیا، اکرم افتخاری
استفاده از معادلات مولتی کوآدریک و روش تناظریابی کمترین مربعات جهت انجام تناظریابی تصاویر SAR
نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دوره 4 شماره 4 (1393صفحات 1-12. 


Presentations in Seminars & Congress


International 4. Hamed Afsharnia, Ali Azizi, Hossein Arefi
Accuracy Improvement by the Least Squares Image Matching Evaluated on the Cartosat-1

3rd International Conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote sensing (SMPR)


ISPRS+Univsity of Tehran , Kish-Iran, 23 - 25 November 2015.  [Abstract ]
National 3. Hamed Afshania, Ahmad Hadavand, Hossein Arefi
A TIN-based Filtering Algorithm to Create DTM from LiDAR DSM

22nd Iranian National Conference of Maps and Geospatial Data


National Cartographic Center of Iran, Tehran-Iran, 17 - 19 May 2015.  [Abstract ]
International 2. Ali Azizi, Hamed Afsharnia, Ahmad Hadavand
Evaluation and Analysis of a Parametric Approach for Simultaneous Space Resection-Intersection of High Resolution Satellite Images without using Ground Control Points

2nd International Conference on Sensors and Models in Photogrammetry and Remote sensing (SMPR)


ISPRS+ University of Tehran, Tehran-Iran, 5 - 8 October 2013.  [Abstract ]
National 1. محمدامین قنادی، محمد سعادت سرشت، حامد افشارنیا و اکرم افتخاری
بهینه­ سازی پارامترهای روش OGM  با استفاده از الگوریتم CSO جهت انجام تناظریابی تصاویر SAR
.

هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر


انجمن ماشین بینائی و پردازش تصویر ایران, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1392.  [Abstract  ]