خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2089   بروزرسانی: 27-09-1401

Jaber Alizadehgoradel
جابر علیزاده گورادل
استادیار

پست الکترونيکی
j.alizadeh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/alizadehj

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی گروه روانشناسی، اتاق 233- صندوق پستی 45195-313