خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4674   بروزرسانی: 05-05-1402

Jaber Alizadehgoradel

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران, روانشناسی بالینی , 1398-1395

دکترا : Shahid Beheshti University, Iran, Clinical Psychology

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ایران, روانشناسی , 1391-1389

کارشناسی ارشد : University of Tabriz, Iran, Psychology

کارشناسی : دانشگاه محقق اردبیلی, ایران, روانشناسی , 1389-1385

کارشناسی : University of Mohaghegh Ardabili, Iran, Psychology