خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:2076   بروزرسانی: 27-09-1401

Jaber Alizadehgoradel

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. علوم اعصاب شناختی2. رواندرمانی3. آسیب شناسی روانی4. روانشناسی بالینی