خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4315   بروزرسانی: 05-05-1402

Jaber Alizadehgoradel

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. علوم اعصاب شناختی2. رواندرمانی3. آسیب شناسی روانی4. روانشناسی بالینی