خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4296   بروزرسانی: 05-05-1402

Jaber Alizadehgoradel

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  جابر علیزاده گورادلدانیال رضویزهرا شیرانیمبین براتیمینا طاهری فردوحید نجاتیMichael A. Nitsche Michael A. Nitsche
Targeting the left DLPFC and right VLPFC in unmarried romantic relationship breakup (love trauma syndrome) with intensified electrical stimulation: A randomized, single-blind, parallel-group, sham-controlled study
هدف قرار دادن DLPFC چپ و VLPFC راست در قطع رابطه عاشقانه مجرد (سندرم ترومای عشق) با تحریک الکتریکی تشدید شده: یک مطالعه تصادفی، تک سوکور، گروه موازی، شم و کنترل شده
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH Issue 175 (2024-05-12PP. 170-182 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  حدیث امینیسعید ایمانیجابر علیزاده گورادلعلیرضا نوروزی
Effect of Intensified Transcranial Direct-current Stimulation Targeting Bilateral Dorsolateral Prefrontal Cortex on Craving Reduction in Patients with Opioid (Heroin) Use Disorder
تأثیر تحریک شدید ترانس جمجمه ای با جریان مستقیم با هدف قرار دادن قشر جلوی پیشانی پشتی جانبی دوطرفه بر کاهش ولع مصرف در بیماران مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی (هروئین)
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience شماره 2 (1403/01/08صفحات 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  جابر علیزاده گورادلبهنام مولاییبرزگر جلالیاصغر پور اسلامیکیومرث شریفیامیر حلاجیانوحید نجاتیBenedikt Glinski Benedikt GlinskiCarmelo M. Vicario Carmelo M. VicarioMichael A. Nitsche Michael A. Nitscheمحمدعلی صالحی نژاد
Targeting the prefrontal-supplementary motor network in obsessive-compulsive disorder with intensified electrical stimulation in two dosages: a randomized, controlled trial
هدف قرار دادن شبکه موتوری پیش پیشانی- تکمیلی در اختلال وسواس اجباری با تشدید الکتریسیته تحریک در دو دوز: یک کارآزمایی تصادفی و کنترل شده
Translational Psychiatry Issue 14 (2024-02-05PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  جابر علیزاده گورادلزهرا شیرانیدانیال رضویمهدیه امینیمینا طاهری فردGeorg S Kranz
Safety and Treatment Efficacy of Intensified Transcranial Direct Current Stimulation for Posttraumatic Stress Disorder After Sexual Assault A Case Report
ایمنی و اثربخشی درمانی تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال تشدید شده برای اختلال استرس پس از سانحه پس از تجاوز جنسی: گزارش مورد
JOURNAL OF ECT Issue 10 (2024-01-02PP. 1-2 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
11.  جابر علیزاده گورادل
Modification of attentional bias and reduced craving from combined mindfulness+tDCS therapy in methamphetamine addiction: A randomized, sham-controlled, single-blinded clinical trial
اصلاح سوگیری توجه و کاهش ولع مصرف ناشی از درمان ترکیبی ذهن آگاهی + tDCS در اعتیاد به متامفتامین: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده، کنترل‌شده با شم و یک سو کور
Journal Of Research In Psychopathology Issue 13 (2023-09-24PP. 6-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  جابر علیزاده گورادلمینا طاهری فرد Marie-Anne Vanderhasselt Marie-Anne Vanderhasselt
Safety and efficacy of intensified electrical stimulation targeting dorsolateral prefrontal cortex for the treatment of gambling disorder associated with online sports betting: a case report
ایمنی و اثربخشی تحریک الکتریکی تشدید شده با هدف قرار دادن قشر پیشانی پشتی جانبی برای درمان اختلال قمار مرتبط با شرط بندی ورزشی آنلاین: گزارش موردی
International Gambling Studies شماره 0 (1402/05/04صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  جابر علیزاده گورادلاصغر پور اسلامیمینا طاهری فرد
Safety and Efficacy of an Intensified and Repeated Transcranial Direct Current Stimulation Targeting Supplementary Motor Area and Dorsolateral Prefrontal Cortex in Trichotillomania (Hair Pulling Disorder): A Case Report
ایمنی و اثربخشی تحریک شدید و مکرر جریان مستقیم ترانس کرانیال با هدف قرار دادن ناحیه حرکتی تکمیلی و قشر جلوی پیشانی پشتی جانبی در تریکوتیلومانیا (اختلال کشیدن مو): گزارش موردی
Clinical Psychopharmacology and Neuroscience شماره 0 (1402/04/26صفحات 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  سجاد انوشیروانیجابر علیزاده گورادلاصغر ایران پورامید یوسفیاصغر پور اسلامیMichael A. Nitsche Michael A. Nitscheمحمد علی صالحی نژادمحسن مصیبیمریم ذوقی
The impact of bilateral anodal transcranial direct current stimulation of the premotor and cerebellarThe impact of bilateral anodal transcranial direct current stimulation of the premotor and cerebellar cortices on physiological and performance parameters of gymnastic athletes: a randomized, cross-over, sham-controlled study cortices on physiological and performance parameters of gymnastic athletes: a randomized, cross-over, sham-controlled study
تأثیر تحریک جریان مستقیم ترانس کرانیال آندال دو طرفه قشر پیش حرکتی و مخچه بر پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکردی ورزشکاران ژیمناستیک: یک مطالعه تصادفی، متقاطع، کنترل‌شده ساختگی
Scientific Reports Issue 13 (2023-06-30PP. 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  ویدا خانسعید ایمانیامید شکریجابر علیزاده گورادل
Modeling the Causal Relationships of Resilience and Mindfulness with Subjective Well-being in Individuals with Substance Use Disorder: The Mediating Role of Emotion Regulation.
مدل یابی روابط علّی تاب آوری و ذهن آگاهی با بهزیستی ذهنی افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد: نقش واسطه ای تنظیم هیجان
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد شماره 65 (1401/09/26صفحات 121-148 
  علمی-پژوهشی
Scopus
6.  اصغر پور اسمعیلیشهریار درگاهیجابر علیزاده گورادلعزیز کامرانداود فتحیبهنام مولایی
Self‐care behavior prevention of COVID‐19 in the general population based on Pender Health Promotion Model: A cross‐sectional study
رفتار خودمراقبتی پیشگیری از COVID-19 در جمعیت عمومی بر اساس مدل ارتقای سلامت پندر: یک مطالعه مقطعی
Health Science Reports Issue 2 (2022-10-17PP. 1-9 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  رضوانه اسدی اسدآبادیسعید ایمانیجلیل فتح آبادیعلیرضا نوروزیجابر علیزاده گورادل
Effectiveness of Mindfulness-based Relapse Prevention Group Therapy and Treatment as Usual on Shame and Self-criticism in Individuals with Opioid Use Disorder: A Comparative Investigation
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان معمول بر شرم و خودانتقادی افراد مصرف کننده مواد
international journal of high risk behaviors and addiction Issue 11 (2022-04-05PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  مینا طاهری فردسجاد بشرپورنادر حاجلومحمد نریمانیجابر علیزاده گورادل
Modeling Substance Use Relapse Based on Risky Decision Making, Attentional Bias, and Reward Sensitivity: with the Mediating Role of Craving: A Descriptive Study
مدل یابی عود مصرف مواد بر اساس تصمیمگیری پرخطر، سوء گیری توجه و حساسیت به پاداش: با نقش میانجی ولع مصرف: یک مطالعه توصیفی
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان شماره 7 (1400/04/12صفحات 747-766 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  عیسی جعفریجابر علیزاده گورادلفرشته پور محسنیعزت اله کرد میرزامیثم رفاهیمینا طاهری فردوحید نجاتیامیرحسین حلاجیانالهام قنواتیکارملو ویکاریومایکل نیچهمحمد علی صالحی نژاد
Intensified electrical stimulation targeting lateral and medial prefrontal cortices for the treatment of social anxiety disorder: A randomized, double-blind, parallel-group, dose-comparison study
اثر تحریک الکتریکی تحریک شده منطقه پیشانی مغز در درمان اختلال اضطراب اجتماعی
Brain Stimulation Issue 14 (2021-06-21PP. 974-986 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
2.  جابر علیزاده گورادل
The Effects of Combined Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) with Mindfulness on Negative Emotions and Craving in Adolescents with Methamphetamine Dependence
تأثیر تحریک ترکیبی جریان مستقیم ترانس کرانیال (tDCS) با ذهن آگاهی بر هیجانات منفی و ولع مصرف در نوجوانان مبتلا به وابستگی به متامفتامین
international journal of high risk behaviors and addiction Issue 10 (2021-02-22PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
1.  جابر علیزاده گورادلسعید ایمانیوحید نجاتیجلیل فتح آبادی
Comparing the effectiveness of transcranial Direct Current Stimulation, mindfulness-based substance abuse treatment and combined therapy of these two methods on emotion dysregulation in adolescents with Substance use disorders.
مقایسه اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، درمان سوءمصرف مواد مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان ترکیبی این دو روش بر بدتنظیمی هیجانی نوجوانان با اختلال مصرف مواد
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد شماره 52 (1398/06/20صفحات 163-182 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 4. جابر علیزاده گورادلدانیال رضویمینا طاهری فرد
چالش ها و روندهای آینده در تحریک غیر تهاجمی مغز (NIBS) برای درمان اعتیاد: مروری بر ادبیات
Challenges and future trends in non-invasive brain stimulation (NIBS) to addiction treatment: A literature review
-- مرکز تحقیقات مولکولی‌ و سلولی‌ دانشگاه علوم پزشکی‌ ایران با همکاری شرکت‌ دانش‌ و فناوری اعتیاد (ایستا), تهران, 2023-09-20 - 2023-09-23
ملی معتبر 3. جابر علیزاده گورادلدانیال رضویزهرا شیرانی
ترکیب تحریک غیر تهاجمی مغز (NIBS) و اصلاح سوگیری توجه (ABM) برای درمان اختلال اعتیاد: یک بررسی سیستماتیک
Combining Non-invasive brain stimulation (NIBS) and attention bias modification (ABM) to treat addiction disorder: A systematic review
-- مرکز تحقیقات مولکولی‌ و سلولی‌ دانشگاه علوم پزشکی‌ ایران با همکاری شرکت‌ دانش‌ و فناوری اعتیاد (ایستا), تهران, 2023-09-20 - 2023-09-23
ملی معتبر 2. جابر علیزاده گورادلدانیال رضوییگانه احمدی
اثربخشی تحریک فراجمجمهای با جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) در درمان اختلال دو قطبی: مطالعه مروری سیستماتیک
The effectiveness of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment of bipolar disorder: a systematic review
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2023-03-01 - 2023-03-01
ملی معتبر 1. جابر علیزاده گورادل
اثربخشی تحریک غیرتهاجمی مغز (NIBS) در درمان اختلال قمار: یک مطالعه مروری
Effectiveness of non-invasive brain stimulation (NIBS) in the treatment of gambling disorder: a review
- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2023-03-01 - 2023-03-01