خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3884   بروزرسانی: 05-05-1402

Jaber Alizadehgoradel

علایق پژوهشی

- تحریک الکتریکی با جریان الکتریکی مستقیم (tDCS)

- الکتروانسفالوگرافی (EEG) 

- اعتیاد

-علوم شناختی

- حسادت

- حرص و آز