Home :: Academic Members :: News

view:36453   Last Update: 2023-9-23

Hossein Asakereh

Publications in Journals

داخلي-ISC157.  علی شاهبایی کوتنایی و حسین عساکره
تحلیل روند زمانی- مکانی فراوانی فرین‌های بارش روزانه ایران
 Analysis of the Temporal-Spatial Trend of Frequency of Daily Extremes Precipitation in Iran  
علوم آب و خاک دوره 27 شماره 2 (1402صفحات 209-222. 
داخلي-ISC156.  لیلا احدی، حسین عساکره، یونس خسروی
شبیه‌سازی آماری فرین‌های دمای شهر زنجان براساس سناریوهای آب‌وهوایی  
Statistical simulation of extreme temperatures in Zanjan based on climate scenarios
پژوهشهای دانش زمین دوره 14 شماره 2 (1402صفحات 1-18. 
International ISI155.  حسین عساکره، سید ابوالفضل مسعودیان ، فاطمه ترکارانی    
Identification of Iran's rainy season and its relation to some spatial features
International Journal of Climatology Vol. 43 Issue 10 (2023PP. 4396-4423 DOI:  https://doi.org/10.1002/joc.8094.  [Abstract ]
داخلي-ISC154.  نرگس حسامي، حسين عساكره و كوهزاد رئيسي پور
وردایی دهه‌ای تبخیر در ارتباط با تغییرپذیری برخی عناصر اقلیمی در حوضۀ زاینده رود
Decadal Variation of Evaporation in Relation with the Variability of Some Climatic Elements in the Zayandeh Roud Basin
كاوش هاي جغرافيايي مناطق بياباني دوره 11 شماره 1 (1402صفحات 1-17. 
داخلي-ISC153.  رویا پورکریم برآبادی، حسین عساکره، عبدالله فرجی و محمود خسروی
واکاوی روند تغییرات شمار مراکز چرخندی دریای مدیترانه در بازه زمانی (2018-1979)
Trends analysis of changes in the number of the Mediterranean cyclones (1979-2018).   
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره 9 شماره 4 (1402صفحات 111-122. 
داخلي-ISC152.  علی شاهبایی کوتنایی و حسین عساکره
ارزیابی روش‌های خوشه‌بندی فازی و شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی فضایی بارش سالانۀ ایران
Evaluation of Fuzzy Clustering and Artificial Neural Network Methods in Spatial Zoning of Annual Precipitation in Iran
علوم آب و خاك دوره 27 شماره 1 (1402صفحات 17-32. 
داخلي-ISC151.  عبدالله فرجی، حسین عساکره، سید حسین میرموسوی، سلماز مطلبی زاد  
ارزیابی تأثیرات شهرنشینی بر تغییرات فراسنج‌های دمایی (دمای حداقل و حداکثر) در نقاط شهری، پژوهش موردی: شمال‌غرب ایران
Evaluation of Urbanization Impacts on Temperature Parameter Changes (Minimum and Maximum Temperature) in Urban Areas, Case Study: Northwest of Iran
فصلنامه علمي - پژوهشي بوم شناسي شهري دوره 29 شماره 4 (1402صفحات 55-77. 
International ISI150.  حسین عساکره، سید ابوالفضل مسعودیان، فاطمه ترکارانی و سوما زندکریمی
Decadal variations of the onset, cessation, and length of the widespread rainy season in Iran
Theoretical and Applied Climatology Vol. 152 (2023PP. 599-615 DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-023-04378. 
داخلي-ISC149.  حدیثه سبزی سرخنی، عبدالله فرجی و حسین عساکره 
بررسی و پهنه بندی آسایش اقلیمی گردشگری استان گیلان با استفاده از شاخصTCCI بررسی و پهنه بندی آسایش اقلیمی گردشگری استان گیلان با استفاده از شاخص TCCI
Investigating and zoning the climatic comfort of tourism in Gilan province using the TCCI index
نشریه سپهر دوره 31 شماره 124 (1401صفحات 119-135. 
داخلي-ISC148.  علی شاهبایی کوتنایی و حسین عساکره
پهنه‌بندی فضایی بارش سالانۀ ایران با استفاده از مدل عصبی مصنوعی - فازی ANFIS-FCM
Spatial Zoning of Iran's Annual Rainfall using ANFIS-FCM Artificial-Fuzzy Neural Model
علوم آب و خاک دوره 26 شماره 4 (1401صفحات 49-63. 
داخلي-ISC147.  مسعود جلالي ، حسين عساكره و سيدمحمود حسيني صديق
تغییرپذیری پهنای کمربند گرمسیری نیمکره شمالی در عرض‌های میانه
Tropical belt expansion of northern hemisphere in the middle latitudes
تحليل فضايي مخاطرات محيطي دوره 9 شماره 3 (1401صفحات 155-176. 
International ISI146.  حسین عساکره و سعیده اشرفی
An investigation into trends in frequency and proportion of different durations of various types of extreme precipitation in Iran
Meteorological Applications Vol. 30 Issue 1 (2023PP. 1-17 DOI: https://doi.org/10.1002/met.2117. 
International ISI145.  حسین عساکره  و سعیده اشرفی
Variation in frequency and proportion of duration of rainy days in Iran’s precipitation
Theoretical and Applied Climatology Vol. 151 (2023PP. 1257-1268 DOI: https://doi.org/10.1007/s00704-022-04352. 
داخلي-ISC144.  رباب رزمی، حسین عساکره و سیدابوالفضل مسعودیان
تبیین تأثیر تغییر عناصر اقلیمی بر تغییرات کاربری‌های سطح زمین در زیرحوضه‌های حوضه آبریز کارون
An Explanation of the Impact of Changes in climate elements on the land use changes in the Karoon River Basin
مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره 3 شماره 4 (1401صفحات 69-89. 
داخلي-ISC143.  کوهزاد رئیس پور و حسین عساکره
بررسی نقش تعامل الگوهای توأم بریدۀ کم‌فشار و رودباد جبهۀ قطبی در رخداد بارش سنگین فروردین‌ماه 1398 در استان لرستان
Investigating the Role of Interaction between Cut-Off Low Coupled Patterns and Polar Front Jet Stream in Heavy Rainfall of April 2019 in Lorestan Province
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 11 شماره 3 (1401صفحات 225-249. 
International ISI142.  حسین عساکره، سیدابوالفضل مسعودیان، فاطمه ترکارانی و سوما زندکریمی
Tropospheric features associated with the onset and cessation of the rainy season in Iran
Acta Geophysica Vol. 71 Issue 2 (2023PP. 1063-1084 DOI: https://doi.org/10.1007/s11600-022-00996. 
داخلي-ISC141.  حسین عساکره و نسرین ورناصری قندعلی
توصیفی از تغییرات میانگین دهه‌ای بارش طی ماه‌های فصل گرم در ناحیه خزری
A description on decadal changes in warm season average of precipitation over the Caspian coast of Iran territory.
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره 22 شماره 64 (1401صفحات 405-422. 
داخلي-ISC140.  سید محمود حسینی صدیق، مسعود جلالی و حسین عساکره
ارتباط گردش هدلی و مولفه‌های جوی با خشکسالی‌های نیوار ایران
Correlation and Regression Hadley Circulation and Atmospheric Components with Atmosphere Droughts in IRAN
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 26 شماره 81 (1401صفحات 63-79. 
داخلي-ISC139.  حسین عساکره و سکینه خانی تمیله
واکاوی مقدار و فراوانی بارش روزانه­ ی غرب - جنوب غرب ایران در رابطه با فعالیت کم فشار دریای سرخ طی دوره ی آماری 2016-1979
Analyzing the amount and frequency of daily precipitation in West and Southwest Iran from 1979 through 2016 affected by the Red Sea low pressure
اطلاعات جغرافیایی (سپهر) دوره 122 شماره 31 (1401صفحات 151-166. 
داخلي-ISC138.  زهرا حجازی زاده، بهلول علیجانی، حسین عساکره و مختار فتاحیان
واکاوی روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو بر روی ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم
Analysis of Geopotential Altitude Trend on Iran under the Influence of Climate Change
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 11 شماره 1 (1401صفحات 201-216. 
داخلي-ISC137.  هلاله فهیمی، عبدالله فرجی، بهلول علیجانی، حسین عساکره، کوهزاد رئیس پور
تعاملات حاره- برون‏ حاره و بارش‏های فرین و فراگیر ایران در رابطه با ابرهای پرشار حاره‏ای مطالعة موردی: 25 و 26 مارس 2019
  Tropical-extratropical interactions and extreme precipitation of Iran in Connection with Tropical Plums (Case study March 25 and 26, 2019)
پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 54 شماره 1 (1401صفحات 37-54. 
داخلي-ISC136.  حسین عساکره، محمد دارند و سوما زندکریمی
واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گذار
Analysis of the trend of long-term changes in the tropopause height on the Iranian atmosphere in the transition seasons
مخاطرات محیط طبیعی دوره 11 شماره 32 (1401صفحات 1-18. 
داخلي-ISC135.  سعید جهانبخش اصل، بهروز ساری صراف، حسین عساکره و سهیلا شیرمحمدی
شناسایی رخدادهای بارش فرین در غرب ایران (2016 – 1965)
Identification of Extreme Precipitation Events in the West of Iran (1965-2016)
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 26 شماره 79 (1401صفحات 115-125. 
داخلي-ISC134.  آتوسا خجسته و حسین عساکره
الگوسازیARIMA برای بارش سالانه مشهد
ARIMA modeling for annual precipitation in Mashhad
علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی) دوره 18 شماره 38 (1401صفحات 150-171. 
داخلي-ISC133.  حسین عساکره، محمد دارند، سوما زندکریمی
بررسی رابطه تغییر تراز فشار وردایست با چرخند‌های توأم با بارش‌های فراگیر ایران
Investigating the Relationship between Change of Tropopause Pressure's level (TPL) and Cyclones Associated with Widespread Precipitation (WP) in Iran
فیزیک زمین و فضا دوره 48 شماره 1 (1401صفحات 75-92. 
داخلي-ISC132.  حسين عساكره، سيد ابوالفضل مسعوديان، فاطمه تركاراني
واکاوی فضایی وردایی توزیع درون‌سالانۀ بارش ایران‌زمین طی دهه‌های اخیر (1394-1355)
Spatial analysis of variation of inter-annual distribution of precipitation in Iran over recent decades (1970-2016)
تحليل فضايي مخاطرات محيطي دوره 8 شماره 4 (1401صفحات 103-122. 
داخلي-ISC131.  منيژه كياني پور، سيد ابوالفضل مسعوديان، حسين عساكره
واکاوی پیوند آب بارش‌پذیر با فرارفت رطوبت در ایران زمین
Analysis of Precipitable Water and Relationship with Moisture Advection in Iran
جغرافيا و توسعه دوره 66 شماره 20 (1401صفحات 107-130. 
داخلي-ISC130.  حسین عساکره، محمد دارند، سید ابوالفضل مسعودیان، سوما زندکریمی
ویژگی های توصیفی وردایست بر روی جو ایران در فصول تابستان و زمستان
Descriptive characteristics of the Tropopause on Iran's atmosphere in summer and winter
نشریه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) دوره 120 شماره 30 (1400صفحات 187-200. 
داخلي-ISC129.  حسین عساکره و حسن شادمان
توزیع مکانی روند فراوانی بارش سالانه در شمال باختری ایران در دوره آماری 1970 تا 2013
Spatial Distribution of Annual Precipitation Frequency trend in Northwest of Iran from 1970 to 2013
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 39 شماره 3 (1400صفحات 123-140. 
داخلي-ISC128.  زهرا هوشمندان مقدم فرد؛ علی شمس؛ جعفر یعقوبی؛ حسین عساکره؛ جلال صبا
مؤلفه‌های اثرگذار بر ادراک کشاورزان از تغییرات اقلیمی(مطالعه موردی: استان زنجان)
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دوره 10 شماره 1 (1400صفحات 9-24. 
داخلي-ISC127.  حسین عساکره و سید ابوالفضل مسعودیان و فاطمه ترکارانی
تغییرپذیری نقش عوامل مکانی مؤثر بر بارش در ارتباط با تحولات دهه ای بارش سالانۀ ایران زمین
Variation in the Spatial Factors Affecting Precipitation in Relation to the Decadal Changes of Annual Precipitation in Iran 
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره 32 شماره 3 (1400صفحات 129-146. 
داخلي-ISC126.   حسین عساکره و نسرین ورناصری قندعلی
بررسی تغییر رژیم بارش ناحیۀ خزری
Changes of Precipitation Regime of the Iranian Coast of Caspian Sea (ICCS)
جغرافیا و توسعه دوره 19 شماره 64 (1400صفحات 93-114. 
داخلي-ISC125.  حسین عساکره و آوا غلامی
شبیه سازی دمای بیشینۀ ایستگاه سینوپتیک قزوین با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل CanESM2
Simulating maximum temperature recorded in Qazvin Synoptic Station Using Statistical Downscaling of CanESM2 Output
اطلاعات جغرافیایی (سپهر) دوره 30 شماره 118 (1400صفحات 25-41. 
داخلي-ISC124.  حسین عساکره، پیر لیونلو، سید حسین میرموسوی و سحر صدرافشاری
شبیه سازی تغییرات دما در نیمه غربی ایران طی دوره (1960-2100) با استفاده از مدل های واکاوی شده و خروجی مدل های RCP 8.5
Simulation of Temperature Changes in the western half of Iran during (1960-2100) by using reanalysis datasets and RCP8.5 Models
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 66 شماره 22 (1400صفحات 1-17. 
داخلي-ISC123.  حسین عساکره و نسرین ورناصری قندعلی
شناسایی رژیم بارش ناحیه خزری
Identifying the Precipitation Regime of the Iranian Coast of Caspian Sea
نشریه آب و خاک دوره 35 شماره 3 (1400صفحات 445-459. 
داخلي-ISC122.  حسین عساکره، سیدابوالفضل مسعودیان و فاطمه ترکارانی
بررسی وردایی دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین طی چهار دهۀ اخیر (1394-1355)
An investigation of Decadal variation of Iran precipitation over four decades (1976-2016)
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 76 شماره 25 (1400صفحات 187-202. 
داخلي-ISC121.  حسین عساکره، سید ابوالفضل مسعودیان و فاطمه ترکارانی
تفکیک نقش عوامل درونی و بیرونی در وردایی دهه‌ای بارش سالانۀ ایران‌زمین طی چهار دهۀ اخیر (1394-1355)
A Discrimination of Roles of Internal and External Factors on the Decadal Variation of Annual Precipitation in Iran over Recent Four Decades (1975-2016)
پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 53 شماره 1 (1400صفحات 91-107. 
داخلي-ISC120.  سعید جهانبخش، سعیده اشرفی و حسین عساکره
بررسی تغییرات دهه ای سامانه های باران زای موثر بر حوضه آبریز رود زرد
Examining decadal changes in cyclones associated with precipitation in the Zard Rud basin
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 75 شماره 25 (1399صفحات 101-112. 
داخلي-ISC119.  حسین عساکره، سیدابوالفضل مسعودیان و فاطمه ترکارانی
آشکارسازی روند بلندمدت بارش سالانۀ ایران‌زمین در ارتباط با تغییر فراوانی فرین‌های بارش روزانه
Long - term trend detection of annual precipitation over Iran in relation with changes in frequencies of daily extreme precipitation
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 36 شماره . (1399صفحات 121-141. 
داخلي-ISC118.  حسین عساکره و آتوسا خجسته
فراوانی ورود چرخندهای مدیترانه ای به ایران و اثر آن ها بر بارش های فراگیر
Frequency of entrance Mediterranean Cyclones to Iran and Their Impact on Widespread precipitation
مخاطرات محیط طبیعی دوره 27 شماره 1 (1399صفحات 159-174. 
داخلي-ISC117.  منیژه کیانی پور، سیدابوالفضل مسعودیان و حسین عساکره
الگوهای توزیع فراوانی آب بارش‌پذیرِ ایران‌زمین در دورة مطالعاتی 1381-1396
Frequency Distribution Patterns of Precipitable Water in Iran
پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 52 شماره 4 (1399صفحات 553-565.  [Abstract  ]
داخلي-ISC116.  حسین عساکره و نسرین ورناصری
تغییرات دهه‌ای میانگین بارش ماه‌‌های فصل سرد در ناحیه خزری طی نیم سدۀ اخیر
Decade changes in monthly mean of precipitation in recent five decades over the Caspian coast of Iran territory
پژوهش های اقلیم شناسی دوره 42 (1399صفحات 31-46.  [Abstract  ]
داخلي-ISC115.  حسین عساکره،سپیده بارزمان، علی شاهبائی کوهتنایی
واکاوی الگوی مکانی بارش های بهاره شمال غرب ایران با روش های تحلیل فضایی
Spring Rainfall Spatial Pattern Analysis in Northwest of Iran with Spatial Statistics Methods
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 74 (1399صفحات 153-164.  [Abstract  ]
داخلي-ISC114.  حسین عساکره و نسرین ورناصری
اقلیم شناسی بارش ناحیه خزری
Precipitation Climatology of the Caspian region
تحقیقات منابع آب ایران دوره 16 شماره 3 (1399صفحات 344-364.  [Abstract  ]
داخلي-ISC113.  حسین عساکره، سید ابوالفضل مسعودیان، محمد دارند، سوما زندکریمی
واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد
Analysis of the long - term trend of the tropopause pressure levels over the atmosphere of Iran in the warm and the cold seasons
آب و خاک دوره 34 شماره 5 (1399صفحات 1189-1202.  [Abstract  ]
داخلي-ISC112.  زهرا هوشمندان مقدم، علی شمس ، جعفر یعقوبی، جلال صبا و حسین عساکره
بررسي عوامل مؤثر بر رفتارهاي سازگاري کشاورزان با تغييرات اقليمي در استان زنجان
Investigating Factors Affecting Adaptation Behaviors of Farmers with Climate Change in Zanjan Province
دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره 30 شماره 3 (1399صفحات 231-251. 
داخلي-ISC111.  حسین عساکره و لیلا احدی
بررسی رابطۀ تیپ‌های هوایی تبریز و آلودگی هوا
Study the relationship between air types and air pollution in Tabriz city
پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 52 شماره 3 (1399صفحات 375-394.  [Abstract  ]
داخلي-ISC110.  مهدی دوستکامیان، حسین عساکره و محمد دارند
بررسی و تحلیل آشفتگی، نوسانات و جهش نواحی بارشی ایران
Investigation and analysis of turbulence and fluctuations of rainfall regions of Iran
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره 56 شماره 20 (1399صفحات 385-407.  [Abstract  ]
داخلي-ISC109.  سعید جهانبخش اصل، بهروز ساری صراف، حسین عساکره، سهیلا شیرمحمدی
 واکاوی تغییرات زمانی – مکانی بارش های بحرانی (فرین بالا) در غرب ایران طی سال های 2016 – 1965
The study of temporal - spatial changes of high extreme rainfalls in west of Iran(1965-2016)
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره 7 شماره 1 (1399صفحات 89-106.  [Abstract  ]
داخلي-ISC108.  حسین عساکره و محمد دارند و سوما زندکریمی
ویژگی هاي‌توصیفی ‌وردایست‌ بر‌روي‌ جو ‌ایران ‌در ‌فصول ‌گذار
Descriptive Characteristics of Tropopause on the Atmosphere of Iran in Transitional seasons
پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 52 شماره 2 (1399صفحات 333-350. 
داخلي-ISC107.  مهدی تقی لو، بهلول علیجانی و حسین عساکره
مطالعه کارایی مدل اقلیم منطقه ای (RegCM ) در شبیه سازی داده های دما و بارش برخی شهرهای منتخب ایران مطالعه موردی : دوره 2015-2010
Investigation of the efficiency of Regional Climate Model (RegCM 4.3) in simulation of temperature and precipitation data in Iran during 2010-2015
فضای جغرافیایی دوره 68 شماره 19 (1399صفحات 95-110.  [Abstract  ]
داخلي-ISC106.  حسین عساکره و فاطمه ترکارانی
Some descriptive features and long - term changes of dry season over Iran
برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران
جغرافیا و توسعه دوره 18 شماره 58 (1399صفحات 113-132.  [Abstract  ]
داخلي-ISC105.  سعید جهانبخش ، حسین عساکره و سعیده اشرفی
ریزمقیاس نمایی روابط بارش-رواناب حوضه ی آبریز رود زرد در بستر تغییر اقلیم
Downscaling the Relationship between the Precipitation and Runoff of the Rood Zard Basin in the Climate Change Context
هیدروژئومورفولوژی دوره 21 شماره 6 (1398صفحات 109-132. 
داخلي-ISC104.  حسین عساکره و لیلا حسینجانی
Evaluating Regression Models Fitted on some Features of Highand WidespreadExtremePrecipitation in the Caspian Region
  ارزیابی الگوهای رگرسیونی برازنده بربرخی ویژگی های بارش های فرین بالا و فراگیر ناحیه خزری
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 29 (1398صفحات 199-217. 
International ISI103.  حسین عساکره، یونس خسروی، مهدی دوستکامیان و مصطفی سلگی مقدم
Assessment of Spatial Distribution and Temporal Trends of Temperature in Iran
Asia-Pacific Journal of Atmospheric Sciences (2020PP. 1-13 DOI: https://doi.org/10.1007/s13143-019-00150. 
داخلي-ISC102.  حسین عساکره و مختار فتاحیان
تحلیل تغییرات سالانه پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران
Analysis of Annual Changes of Subtropical High Pressure Ridge over Iran
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 61 (1398صفحات 1-21. 
International ISI101.  حسین عساکره
Decadal variation in precipitation regime in northwest of Iran
Theoretical and Applied Climatology Vol. 139 Issue 1-2 (2020PP. 461-471 DOI: doi.org/10.1007/s00704-019-02984-9.  [Abstract ]
داخلي-ISC100.  کوهزاد رئیسی پور و حسین عساکره
Satellite Monitoring Of Ozone Layer Changes In The Atmosphere Of Iran
 پایش ماهواره‌ای تغییرات لایه‌ی اُزون در اتمسفر ایران
مخاطرات محیط طبیعی دوره 22 شماره 8 (1398صفحات 213-228. 
داخلي-ISC99.  حسین عساکره و نرگس حسامی
A synoptic analysis of circulation patterns causing flood in Bazoft basin A Synoptic Analysis of Circulation Patterns flood casue in Bazoft Basin
واکاوی همدید الگوهای جوی سیل زا در حوضه آبریز بازفت 
فضای جغرافیایی دوره 19 شماره 68 (1398صفحات 1-27. 
داخلي-ISC98.  حسین عساکره و نسرین ورناصری
واکاوي تغییرات مقدار، فراوانی، و شدت بارش سالانۀ ناحیۀ خزري طی دورة آماري   1966- 2016
Analysis of the amount, frequency and intensity of annual precipitation in Caspian region during 1966-2016
پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 52 شماره 2 (1398صفحات 335-352. 
داخلي-ISC97.  حسین عساکره و لیلا حسینجانی
الگوسازی روابط مکانی فراوانی رخداد ماهانه بارش‌های شدید (فصول سرد) ناحیه خزری
Spatial Relationship Modeling of the Sum Frequency of Monthly Heavy Precipitation Occurrence (Cool Seasons) in Iranian Coastal Region of Caspian Sea
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 7 شماره 28 (1398صفحات 165-182. 
داخلي-ISC96.  مصطفی سلگی مقدم، یونس خسروی، حسین عساکره و سید مهدی دوستکامیان
  The Validation of the Thermal Regions in Iran with an Emphasis on the Identification of the Climatic Cycles 
Journal of Human, Environment and Health Promotion Vol. 5 Issue 1 (2019PP. 1-8 DOI:  10.29252/jhehp.5.1.1.  [Abstract  ]
داخلي-ISC95.  حسین عساکره و نرگس حسامی
ارزیابی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی و SDSM به منظورشبیه سازی دمای کمینه و بیشینه ایستگاه اصفهان
Assessing the Application of Artificial Neural Networks and SDSM Models to Simulate the Minimum and Maximum Temperatures at Isfahan Station
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره 6 شماره 2 (1398صفحات 133-158.  [Abstract  ]
داخلي-ISC94.  حسین عساکره و لیلا حسینجانی
واکاوی فضایی مجموع فراوانی سالانۀ بارش‌های شدید و خیلی ‏شدید ناحیۀ خزری
An analysis of spatial autocorrelation of sum annually frequency of heavy and very heavy precipitation occurrence in Caspian region
پژوهشهای جغرافیای طبیعی دوره 51 شماره 1 (1398صفحات 135-148.  [Abstract  ]
International ISI93.  حسین عساکره سعید جهانبخش سعیده اشرفی
On the frequency changes of cyclones affecting precipitation in the Rood Zard basin, Iran
Arabian Journal of Geosciences Vol. 12 (2019PP. 1-10 DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-019-4523-.  [Abstract ]
داخلي-ISC92.  حسین عساکره علی شاهبایی کوهتنابی مجید فرومدی
ارزیابی تغییرات و پیش بینی دمای کمینه در غرب استان مازندران با استفاده از مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM
Evaluating Changes and Forecasting Minimum Temperature in the West of Mazandaran Province Using Statistical Downscaling Model SDSM
علوم آب و خاک (علوم وفنون کشاورزی و منابع طبیعی) دانشگاه صنعتی اصفهان دوره 23 شماره 1 (1397صفحات 101-119. 
داخلي-ISC91.  علی شاهبایی کوهتنابی حسین عساکره
تحلیل ویژگی های مکانی بارش های پاییزه ی شمال غرب ایران
Spatial analysis features of Autumn rainfall in North West Iran
فضای جغرافیایی دوره 65 شماره 19 (1397صفحات 247-267. 
داخلي-ISC90.  رضا خوشرفتار حسین عساکره کژال غفوری
جایگاه آب مجازی در مدیریت منابع آب
The role of virtual water in water resources manegment
رشد آموزش جغرافیا دوره 123 شماره - (1398صفحات 13-23. 
داخلي-ISC89.  حسین عساکره و لیلا حسینجانی
  واکاوی روابط مکانی فراوانی رخداد ماهانۀ بارش‌های فرین بالا در ناحیۀ خزری (2016-1966)
An analysis of spatial auto-correlation of monthly frequency of extreme precipitation occurrence in Iranian coastal region of Caspian Sea in 1966 - 2016
جغرافیا و توسعه دوره 17 شماره 55 (1397صفحات 23-44.  [Abstract  ]
داخلي-ISC88.  حسین عساکره و حسن شادمان
ارزیابی توان مدل SDSM در همانندسازی میانگین دمای شهر ارومیه
A Capability Assessment of the SDSM Model to Simulate Mean Temperature of Urmia City
جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره 29 شماره 4 (1397صفحات 89-108.  [Abstract  ]
داخلي-ISC87.  حسین عساکره، رضا خوشرفتار و سیده کبری موسوی
  بررسی احتمالاتی توان فرسایشی باد در خوزستان بررسی احتمالاتی توان فرسایشی باد در خوزستان
Probability of wind erodibility in Khuzestan Province
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره 2 شماره 1 (1394صفحات 1-23.  [Abstract  ]
داخلي-ISC86.  حسین عساکره و سلماز مطلبی زاده
مقایسه عملکرد دو مدل SDSM و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی تغییرات دمای حداقل (ایستگاه موردی: ارومیه)
A comparison between SDSM Model and Artificial Neural Network functions in predicting changes of minimum temperature (A case study: Oroomeih Station)
برنامه ریزی و آمایش فضا( مدرس سابق)دانشگاه تربیت مدرس (1396) . 
داخلي-ISC85.  حسین عساکره، آذر بیرانوند و مهدی دوستکامیان
ارزیابی انرژی باد در ایستگاه سینوپتیک اردبیل
Assessment of wind power in the synoptic station of Ardebil
برنامه ریزی فضایی دوره 3 شماره 8 (1397صفحات 65-82. 
داخلي-ISC84.  حسین عساکره و رباب رزمی
مدل سازی فضایی بارش تابستانه شمال غرب ایران
Spatial modeling of summer precipitation in North-west of Iran
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره 18 شماره 50 (1397صفحات 155-178.  [Abstract  ]
International ISI83.  Hossein Asakereh, Mohammad Darand, Mahdi Doostkamian
Analysis of pervasive precipitation in similar gradient areas of Iran
Arabian Journal of Geosciences Vol. 11 Issue 511 (2018PP. 1-9 DOI: https://doi.org/10.1007/s12517-018-3873-.  [Abstract ]
داخلي-ISC82.  حسین عساکره و علی شاهبایی کوهتنابی
Synoptic analysis of atmospheric pattern of the most pervasive cold day in Iran from 1339 to 1388  
تحلیل همدید الگوی جوی فراگیرتریه روز سرد ایران طی سال های 1339-1388
جغرافیا و برنامه ریزی دوره 64 شماره 24 (1397صفحات 1-18.  [Abstract  ]
داخلي-ISC81.  حسین عساکره محمد محمدی
بررسی مصرف گاز طبیعی در برخی نمایه‌ها و نمودارهای زیست‌اقلیمی در شهر زنجان
  An investigation about the natural gas consumption in some bioclimatic indices, Zanjan City An investigation about the natural gas consumption in some bioclimatic indices, Zanjan City
پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره 49 شماره 4 (1397صفحات 615-629.  [Abstract  ]
داخلي-ISC80.  حسین عساکره و حدیث کیانی
  ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه
Evaluation of SDSM model efficiency in simulating the average temperature of Kermanshah station
اطلاعات جغرافیایی (سپهر) دوره 105 شماره 27 (1397صفحات 49-62. 
داخلي-ISC79.  حسین عساکره و علی شاهبایی کوتنایی
تحلیل همدید الگوهای جوّی توأم با موجهای سرمای زمستانه در ایران
Synoptic Analysis of Atmospheric Patterns Associatated with Winter Cold Waves in Iran 
جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره 6 شماره 22 (1397صفحات 109-124. 
National-ISC78.  حسین عساکره و رحیم یوسفی زاده
بررسی روند و رفتار بارشی شهر شاهرود با استفاده از مدل های آماری و تحلیل طیفی
فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) Issue 51 (2017P. 66 DOI: 1. 
National77.  حسین عساکره و مهدی دوستکامیان
تحلیل نوسانات آب قابل بارش جو ایران طی دوره های مختلف داده های بازکاوی شده
توسعه پایدار محیط جغرافیا  Accepted 2017.  
National-ISC76.  حسین عساکره یونس اکبرزاده
شبیه‌سازی تغییرات دما و بارش ایستگاه سینوپتیک تبریز طی دوره (۲۱۰۰-۲۰۱۰) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری   
جغرافیا و مخاطرات محیطی Issue 153 (2017P. 174 DOI: 1. 
National-ISC75.  حسین عساکره فریبا صیادی
(تحليل و پيش بيني روزهاي خشك با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: ايستگاه تهران
جغرافیا و برنامه ریزی Issue 161 (2017PP. 161-177. 
International-ISI74.    اسماعیل نصرابادی ابوالفضل مسعودیان حسین عساکره
Comparison of Gridded Precipitation Time Series Data in APHRODITE and Asfazari Databases within Iran’s Territory
Atmospheric and Climate Sciences  Accepted 2013.  
National-ISC73.  حسین عساکره آذر بیرانوند مختار فتاحیان حسن شادمان  
تحلیل روند جابجایی رودباد و پرفشار جنب حاره بر فراز خاورمیانه و رابطه آن با اقلیم ایران
فضای جغرافیایی Issue 303 (2017P. 315 DOI: 1. 
National-ISC72.  یونس خسروی حسن لشکری علی اکبر متکان حسین عساکره
Modeling of spatial relationships of water vapor pressure using spatial statistics Techniques
اطلاعات جغرافیایی (سپهر) Issue 81 (2017P. 98 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI71.  M. Darand R., Garcia-Herrera, H. Asakereh, R. Amiria, and David Barriopedro
Synoptic conditions leading to extremely warm periods in Western Iran
iNTERNATIONAL jOURNAL OF CLIMATOLOGY Vol. 10.1002/jo (2017)  DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC70.  حسین عساکره فرامرز خوش اخلاق زینب شامحمدی
 استخراج الگوهای همدید توام با فازمثبت نوسانات اطلس شمالی وتاثیر آن بر بارش زمستانه ایران
هیدروژئومورفولوژی Issue 113 (2017P. 137 DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC69.  حسین عساکره مهدی دوستکامیان
بررسی الگوی نواحی هم شیب تغییرات میانگین دمای سالانه ایران
جغرافیا و توسعه Issue 149 (2017P. 162 DOI: 1. 
International-ISI68.  یونس خسروی حسن لشکری حسین عساکره
Water Vapor Pressure Trends in South and Southwest of Iran
MAUSAM Issue 335 (2017P. 348 DOI: 1. 
National-ISC67.  حسین عساکره حسن شادمان
واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران‌زمین
اطلاعات جغرافیایی (سپهر) Issue 147 (2017P. 156 DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC66.  حسین عساکره مهدی دوستکامیان
Climatic Regionalization of Atmospheric Perceptible Water over Iran
جغرافیا و برنامه ریزی Issue 181 (2017P. 202 DOI: 1. 
International-ISI65.  یونس خسروی حسن لشکری حسین عساکره
Spatial variability of Water Vapor in South and Southwest of Iran
MAUSAM Issue 9 (2017P. 22 DOI: 1. 
National-ISC64.  حسین عساکره هوشنگ قایمی مختار فتاحیان
اقلیم‌ شناسی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران
پژوهش های اقلیم شناسی Issue 21 (2016P. 32 DOI: 1.  [Abstract ]
International-ISI63.  علی اکبر سبزی پرور سعید موحدی حسین عساکره زهره مرانجی سیدابوالفضل مسعودیان
Geographical factors affecting variability of precipitation regime in Iran
Theoretical and Applied Climatology Issue 367 (2015P. 376 DOI: 1. 
International-ISI62.  حسین عساکره حسن شادمان
On the relationship between tropospheric conditions and widespread hot days in Iran
Theoretical and Applied Climatology Issue 1 (2016P. 13 DOI: 1. 
International-ISI61.  حسین عساکره
Trends in monthly precipitation over the northwest of Iran (NWI)
Theoretical and Applied Climatology Issue 1 (2016P. 9 DOI: 1. 
International-ISI60.  حسین عساکره مهدی دوستکامیان سحر صدرافشاری
Anomalies and cycles of precipitable water over Iran in recent decades
Arabian Journal of Geosciences Issue 9569 (2015P. 9576 DOI: 1. 
National-ISC59.  حسین عساکره فاطمه  ترکارانی سلطانی صغری
میانگین الگوهای گردشی توأم با بارشهای سنگین در شمال غرب ایران
تحلیل فضایی مخاطرات محیطی Issue 85 (2014P. 96 DOI: 1. 
National-ISC58.  حسین عساکره بهرام شاه منصوری
بررسی و پیش بینی تغییرات دمای ایستگاه اراک براساس مدل ریزمقیاس نمایی آماری
پژوهش های جغرافیای طبیعی Issue 193 (2016P. 212 DOI: 1. 
National57.  حسین عساکره  حسامی نرگس شامحمدی زینب
واکاوی همدید بارشهای سنگین ناشی از سردچال درحوزه آبریز بازفت )مطالعه موردی: بارش 18 تا 23 اسفند
محیط زیست و مهندسی آب Issue 219 (2016P. 235 DOI: 1. 
National-ISC56.  1-حسن لشکری -علی اکبر متکان حسین عساکره یونس خسروی
تحلیل مکانی فشار بخارآب در جنوب و جنوب‌غرب ایران با استفاده از زمین‌آمار
سنجش از دور و gis ايران Issue 35 (2016P. 52 DOI: 1. 
National-ISC55.  حسین عساکره شیما رضایی هوشنگ قایمی  
بررسی مکانیسم گسترش و شدت کم فشار دریاي سرخ
آمایش جغرافیایی فضا- دانشگاه گلستان Issue 77 (2017P. 89 DOI: 1. 
National-ISC54.  حسن لشکری، علی اکبر متکان، حسین عساکره، یونس خسروی
تحلیل مکانی-زمانی روند فشار بخار آب در جنوب و جنوبغرب ایران
فضای جغرافیایی Issue 239 (2016P. 256 DOI: 1. 
National-ISC53.  زهرا حجازی زاده حسین عساکره فریبا صیادی
تغییر اقلیم و توزیع زمانی - مکانی بارش در پهنه ایران زمین
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران Issue 33 (2016P. 54 DOI: 1. 
National-ISC52.  حسین عساکره ، سید ابوالفضل مسعودیان و حسن شادمان
  تحلیل همدیدی - پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین   
جغرافیا و توسعه Issue 27 (2016P. 44 DOI: 1.  [Abstract  ]
National-ISC51.  H. Asakereh
The Changes of Precipitation Frequency Distribution in Iran
Journal of Humanities The University of Isfahan  Accepted 2008.   [Abstract ]
National-ISC50.  حسين عساكره
كاربرد روش كريجينگ در ميان يابي بارش / مطالعه موردي: ميان يابي بارش 26/12/1376 در ايران زمين 
Kriging Application in Climatic Element Interpolation A Case Study: Iran Precipitation in 1996.12.16
جغرافیا و توسعه دوره 6 شماره 12 (1387صفحات 25-42.  [Abstract  ]
National49.  حسین عساکره
بررسي آماري روند بارش سالانه ي تبريز
فضای جغرافیا شماره 57 (1382صفحه 71. 
National-ISC48.  حسين عساكره
مدل سازي تغييرات مكاني عناصر اقليمي - مطالعه موردي : بارش سالانه استان اصفهان
تحقيقات جغرافيايي شماره 213 (1383صفحه 231.  [Abstract ]
National47.   حسنعلي غيور ، حسين عساكره
كاربرد مدل هاي فوريه در برآورد دماي ماهانه و آينده نگري آن ، مطالعه موردي : دماي مشهد
تحقيقات جغرافيايي شماره 83 (1384صفحه 99.  [Abstract ]
National-ISC46.  حسین عساکره
تغييرات زماني - مكاني بارش ايران زمين طي دهه هاي اخير
جغرافیا و توسعه شماره 145 (1386صفحه 164.  [Abstract ]
National-ISC45.  حسين عساكره
 بررسي احتمال تواتر و تداوم روزهاي باراني در شهر تبريز با استفاده از مدل زنجيره ماركوف
Analysis of the Frequency and the Spell of Rainy Days Using Markove Chain Model for City of Tabriz, Iran
تحقیقات منابع اب ایران شماره 46 (1387صفحه 56.  [Abstract  ]
National44.  حسين عساكره  
تغييرات مكاني الگوهاي توزيع فراواني بارش ايران زمين
نیوار شماره 71 (1387صفحه 84.  [Abstract ]
National-ISC43.  حسین عساکره؛ فرشته مازینی
بررسي احتمال وقوع روزهاي خشك در استان گلستان با استفاده از مدل زنجيره ي ماركوف
Investigation of Dry Days Occurrence Probability in Golestan Province Using Markove Chain Model
جغرافیا و توسعه شماره 29 (1389صفحه 44.  [Abstract ]
National-ISC42.  حسين عساكره
تحليل طيفي سري هاي زماني دماي سالانه تبريز
تحقيقات جغرافيايي شماره 33 (1388صفحه 50.  [Abstract ]
National-ISC41.     ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣازینی، ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮه
تحليل توزيع احتمال بارش سالانه استان گلستان
Analysis of the Probability Distribution for the Annual Precipitation in the Golestan Province
مجله تحقيقات منابع آب ايران شماره 52 (1389صفحه 63.  [Abstract  ]
National-ISC40.  حسين عساكره
احتمال تواتر و تداوم يخبندان هاي زودرس و ديررس در شهر زنجان
Probability of Frequency and Spell of Early and Late Freezing Days in Zanjan City
جغرافيا و برنامه ريزي محيطي شماره 1 (1389صفحه 16.  [Abstract  ]
National-ISC39.   حسين عساكره
تحليل چرخه هاي ميانگين دماي سالانه شهر زنجان
Analyzing the Cycles of Medium Annual Temperature of Zanjan City
جغرافیا و توسعه شماره 11 (1389صفحه 24.  [Abstract ]
National38.  حسين عساكره
تحليلي بر تغيير رژيم بارش در استان زنجان
نیوار شماره 63 (1389صفحه 76.  [Abstract ]
National-ISC37.    حسین عساکره ، رباب رزمی
اقلیم شناسی بارشِِ شمال غرب ایران
جغرافیا و توسعه شماره 137 (1390صفحه 158.  [Abstract ]
National36.  حسين عساكره، سعيده اشرفي
پهنه بندي شمال غرب ايران بر اساس مشخصات بارش
نیوار شماره 3 (1390صفحه 14.  [Abstract ]
National-ISC35.   حسین عساکره ، زهره سیفی پور
مدل سازی مکانی بارش سالانه ی ایران
Spatial Modeling of Annual Precipitation in Iran
جغرافیا و توسعه شماره 15 (1391صفحه 30.  [Abstract  ]
National-ISC34.   عساكره حسين
تحليل روند موسم هاي خشك و تر در شهر زنجان
Analyses the Trend of Dry and Wet Winds in Zanjan
جغرافیا و توسعه شماره 47 (1392صفحه 56.  [Abstract  ]
National-ISC33.  حسين عساكره ، مهدي دوستكاميان
تغییرات زمانی و مکانی آب قابل بارش در جو ایران زمین
Tempo-Spatial Changes of Perceptible Water in the Atmosphere of Iran
تحقیقات منابع اب ایران دوره 10 شماره 1 (1393صفحات 72-86.  [Abstract  ]
National-ISC32.  حسین عساکر ؛ سعیده اشرفی؛  فاطمه ترکارانی
رابطه‌ی حالات بارش با حالات دمای روزانه در ایران
The Relationship Between Precipitation Status and Daily Temperature Status in Iran
جغرافیا و توسعه دوره 12 شماره 36 (1393صفحات 94-81.  [Abstract  ]
National-ISC31.  يونس خسروی *، حسن لشکری، علی اکبر متکان ، حسين عساکره
تحليل فضايی فشار بخار آب در جنوب و جنوب‌‌ غرب ايران با استفاده از تکنيک-های‌ خودهمبستگی فضايی با تآکيد بر مراکز و کانون‌های جمعيتی
Spatial analysis of water vapor pressure in south and southwest of Iran using by spatial autocorrelation techniques emphasizing on population centers
مدیریت شهری و روستایی شماره 201 (1394صفحه 220.  [Abstract  ]
National30.  حسین عساکره، رباب رزمی
ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﺑﺎرش ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ شماره 99 (1390صفحه 114.  [Abstract ]
National29.  حسين عساكره
تحليل تغييرات بارش‌هاي فرين شهر زنجان
نشريه پژوهش‌هاي اقليم‌شناسي دوره 1 شماره 1-2 (1389صفحات 89-100.  [Abstract ]
National-ISC28.  حسین عساکره
تحلیل روند بارش های سنگین در شهر زنجان
Analysis of Heavy Precipitation Trends in Zanjan City
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شماره 73 (1391صفحه 88.  [Abstract  ]
National-ISC27.  حسین عساکره،  علی بیات
تحلیل مولفه های اصلی مشخصات بارش سالانه شهر زنجان  
The Analysis of the Trend and the Cycles of Annual Precipitation Characteristics of Zanjan
نشریه جغرافیا و برنامه ریزی شماره 121 (1392صفحه 142.  [Abstract  ]
National26.  هوشنگ قائمی،  حسین عساکره  آذر بیرانوند
تحلیل احتمالاتی رخداد روزانه رودباد جنب حاره بر روی منطقه اقلیمی ایران
انـدیشــه جغــرافـیایــی شماره 69 (1391صفحه 86.  [Abstract ]
National25.  هوشنگ قائمی،حسین عساکره ، مهین سجادی
شناسایی تیپهای هوای شهر سقز
انـدیشــه جغــرافـیایــی شماره 45 (1392صفحه 62.  [Abstract ]
National24.  حسین عساکره، حسن شادمان
کاربرد روش های آماری در شناسایی رویدادهای فراگیر اقلیمی » مطالعۀ موردی : روزهای گرم فراگیر در ایران زمین «
انـدیشــه جغــرافـیایــی شماره 77 (1392صفحه 94.  [Abstract ]
National-ISC23.  حسين عساكره ، رضا خوشرفتار ، فاطمه ستوده
تحليل چرخه هاي سري زماني دبي و بارش ايستگاه آب سنجي ماشين خانه (حوضه ي آبريز گركان رود تالش)
Cycles Analysis of Time Discharge and Rainfall Series of Mashinekhaneh Station (Garakanrood of Talesh Catchment)
نشريه آب و خاك شماره 1139 (1391صفحه 1128.  [Abstract  ]
National-ISC22.  حسين عساكره، فاطمه تركاراني، صغري سلطاني
ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﺎﻧﻲ – ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎرشﻫﺎي روزاﻧﺔ ﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان
On Tempo-Spatial Characters of Extreme Daily Precipitation of Northwest of Iran
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان شماره 39 (1391صفحه 53.  [Abstract  ]
National-ISC21.  حسن لشکری; علی اکبر متکان; حسین عساکره; یونس خسروی
تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران
جغرافيا و مخاطرا ت محيطي دوره 4 شماره 1 (1394صفحات 1-21.  [Abstract ]
National-ISC20.  حسین عساکره; فریبا صیادی
ارزیابی توان الگوی زنجیرۀ مارکوف در برآورد و پهنه‌بندی احتمالاتی روزهای خشک ایران
جغرافيا و مخاطرا ت محيطي شماره 37 (1393صفحه 54.  [Abstract ]
National-ISC19.  حسین عساکره، سید ابوالفضل مسعودیان، حسن شادمان
تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال 1340 تا سال 1386
جغرافيا و مخاطرا ت محيطي شماره 35 (1392صفحه 52.  [Abstract ]
National-ISC18.   حسین عساکره؛ هوشنگ قائمی؛ آذر بیرانوند
تحلیل فضایی رودباد جنب‎حارّه در مناطق بیابانی خاورمیانه و شمال آفریقا با تأکید بر ایران
Spatial analysisof subtropical jet stream in the desert areas of Mideast and North Africa with a focus on Iran
کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره 1 شماره 2 (1394صفحه 121.  [Abstract  ]
National-ISC17.  حسین عساکره؛  رضا خوش رفتار؛  فاطمه ستوده
تحلیلی بر بارش‌های سنگین روزانه سپتامبر در ارتباط با الگوهای همدید در استان گیلان (2005 – 1976)
Analysis the Relation of Synoptic Patterns with Daily Heavy Precipitation in Guilan Province during September (1976- 2005)
پژوهشهای جغرافیای طبیعی شماره 51 (1391صفحه 66.  [Abstract  ]
National-ISC16.  حسین عساکره؛  مهدی دوستکامیان  ؛  هوشنگ قائمی
تحلیل تغییرات ناهنجاری‌ها و چرخه‌های آب قابل‌ بارش جوّ ایران
Analysis of anomalies and perceptible water cycles in Iran atmosphere
پژوهشهای جغرافیای طبیعی دوره 46 شماره 4 (1393صفحات 435-444.  [Abstract  ]
National-ISC15.     حسین عساکره،  هوشنگ قائمی،  آذر بیرانوند
روند تغییرات فصلی رودباد جنب حاره در محدودة اقلیمی ایران طی دهه‎های اخیر
Trend Analysis of the Recent Seasonal Changes in Subtropical Jet Stream in Climateof Iran
پژوهشهای جغرافیای طبیعی دوره 47 شماره 1 (1394صفحات 57-72.  [Abstract  ]
National-ISC14.   اسماعیل نصرآبادی  ؛  ابوالفضل مسعودیان؛ حسین عساکره
شناسایی و توزیع مکانی الگوهای احتمال بارش روزانه ایران
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا شماره 237 (1393صفحه 255.  [Abstract  ]
National-ISC13.   حسین عساکره ، مهدی دوستکامیان
بررسی نقش عوامل مکانی بر توزیع- پراکندگی بیشینه های آب قابل بارش جو ایران
Survey of role of spatial factors on distribution- dispersion of maximums perceptible water in atmosphere of Iran
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا دوره 15 شماره 36 (1394صفحات 24-7.  [Abstract  ]
National-ISC12.  محمد سلیقه؛ حسین عساکره؛ محمدحسین ناصرزاده؛ یدالله بلیانی
تحلیل روند و چرخه های سری زمانی بارش سالانه حوضه های آبریز حله و مند
Cycleanalysis oftime seriesof annualprecipitationHelehandMondwatershed
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا دوره 15 شماره 37 (1394صفحات 245-271.  [Abstract  ]
National-ISC11.   حسين عساکره ، حسن شادمان
شناسايی روابط فضايی روزهای گرم فراگير در ايران زمين
 Recognition of Spatial Relationship of Widespread Hot Days in Iran
تحقيقات جغرافيايي شماره 53 (1394صفحات 70-15.  [Abstract  ]
National-ISC10.    حسين عساکره ، اسماعيل نصرآباد ،  سيد ابوالفضل مسعوديان
شناسايی و پهنه بندی توزيع فراوانی بارش روزانه ايران
Recognition and regionalization of daily precipitation frequency distribution in Iran
تحقيقات جغرافيايي دوره 29 شماره 114 (1393صفحات 1-16.  [Abstract  ]
National-ISC9.   عساكره حسين
 تحليل تغييرات مولفه هاي مبناي نمايه هاي فرين بارش شهرزنجان
Principle Component Analysis of Extreme Indices of Zanjan City Precipitation
تحقيقات جغرافيايي شماره 1 (1391صفحات 18-15.  [Abstract  ]
National-ISC8.  عساكره حسين
 تغييرپذيري سالانه آماره هاي بارش روزانه زنجان طي دهه هاي اخير
Annual Variation of Daily Precipitation Statistics of Zanjan during Last Decades
تحقيقات جغرافيايي شماره 161 (1392صفحات 179-15.  [Abstract  ]
National-ISC7.  موحدي سعيد, عساكره حسين, سبزي پرور علي اكبر, مسعوديان ابوالفضل, مريانجي زهره
بررسي تغييرات الگوي فصلي بارندگي در استان همدان
Investigating the Changes of Seasonal rainfall pattern in Hamedan province
تحقيقات جغرافيايي شماره 33 (1392صفحات 48-15.  [Abstract  ]
National-ISC6.  عساكره حسين, سيفي پور زهره
 توصيف ساختار مکاني بارش سالانه ايران
Description of Spatial Structure of Annual Precipitation of Iran
تحقيقات جغرافيايي شماره 15 (1392صفحات 30-15.  [Abstract  ]
National-ISC5.  فرهادي نصرت, گندمكار امير، عساكره حسين, منتظري مجيد
تحليل شرايط جوي توام با بارش هاي تابستانه در زاگرس جنوبي مطالعه موردي: بارش 12-6 سپتامبر 2008/22-16 شهريور ماه 1387
Analysis of atmospheric conditions associated with summer rainfall in south zagros
تحقيقات جغرافيايي دوره 29 شماره 115 (1393صفحات 228-215.  [Abstract  ]
National-ISC4.  عساكره حسين,موحدي سعيد,سبزي پرور علي اكبر,مسعوديان سيدابوالفضل,مريانجي زهره
اقليم شناسي بارش ايران با استفاده از تحليل همسازها
Climatology of Iran Precipitation by using Harmonic Analysis Method
تحقيقات جغرافيايي شماره 15 (1393صفحات 26-15.  [Abstract  ]
National-ISC3.  عساكره حسين, تركاراني فاطمه, اشرفي سعيده
پهنه بندي احتمال شرطي حالات بارش به شرط حالات دمايي در ايران زمين
Classification of Conditional Probability of Precipitation Providing to Temperature Conditions in Iran
تحقيقات جغرافيايي دوره 2 شماره 113 (1393صفحات 86-73.  [Abstract  ]
National-ISC2.  عساكره حسين, رزمي رباب
توزيع زماني و رژيم بارش در شمال غرب ايران
Temporal Distribution and Regime of Precipitation of Northwest of Iran
تحقيقات جغرافيايي شماره 145 (1393صفحات 160-15.  [Abstract  ]
National-ISC1.   حسین عساکره
تغییرات زمانی-مکانی بارش استان اصفهان طی دهه های اخیر
Tempo-Spatial Change in Isfahan Province Precipitation Suring Recent Decades
مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) شماره 91 (1384صفحه 116.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 8.  سید ابوالفضل مسعودیان سید محمد حسینی حسین عساکره
Recognition The Synoptic Types in Coast of Caspian Sea and Their Relation with Pattern of Atmospheric Circulation  
4th Regional Conference on Climate Change
Islamic Republic of Meteorological Organization, Tehran-Iran, 20 - 22 October 2010.    
International 7.  حسین عساکره سعیده اشرفی
Statistical Assessment of Trend of Largest Annual Precipitation in Northwest of Iran during 1996-2005 
4th Regional Conference on Climate Change.
Islamic Republic of Meteorological Organization, Tehran-Iran, 20 - 22 December 2010.  
International 6.  حسین عساکره فریبا صیادی
Assessment of Markov Chain Model in estimating Dry Days in Iran
Assessment of Markov Chain Model in estimating Dry Days in Iran   
5th International Congress of Islamic Word Geographers.
University of Tabriz, Tabriz-Iran, 19 - 21 مهر 1391.  
International 5.  حسین عساکره  رباب رزمی
Analysis of Temperature Regime over Northwest of Iran 
کنگره جغرافیدانان جهان اسلام
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 7 - 10 October 2014.  
International 4.  حسین عساکره علی بیات
Changes of night time temperature over Iran
Climate Change & Social Issues
کوالالامپور-مالزی, 29 October - 1 November 2013.  
National 3.  حسین عساکره فریبا صیلدی
Analysis and Modelling the Temperature of Kermanshah Station and investigation the Climate Change effects on it
همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بر کشاورزی و محیط زیست
تهران-ایران, 23 May 2014.  
International 2.  حسین عساکره نصرت فرهادی
Investigation of Temperature Regime Changes in Khoozestan using Harmonic Analysis
کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
سازمان هواشناسی کل کشور, تهران-ایران, 18 - 20 December 2010.  
National 1.  حسین عساکره نرگس حسامی
Synoptic Analysis of Flash Flood in Bazoft Basin
همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
سازمان گردشگری, تهران-ایران, 2 March 2014.  

 

 

Copyright © 2023, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir