خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35303   بروزرسانی: 06-07-1402

Mehdi Babaei

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  سالار فرهمندتبارمهدی بابائی
Memory-assisted adaptive multi-verse optimizer and its application in structural shape and size optimization
بهینه ساز تطبیق گر چند کیهانی و کاربردهای آن در بهینه سازی شکل و اندازه سازه ها
SOFT COMPUTING Issue https://doi.org/10.1007/s00500 (2023-05-23PP. 1-23 
  علمی-پژوهشی
Scopus
29.  مهدی بابائینسترن تقدسینوید سراجی
Optimal Design of MR Dampers Using NSGA-II Algorithm
طراحی بهینه میراگرهای MR با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب 2
Journal of Soft Computing in Civil Engineering Issue 7 (2023-01-15PP. 72-92 
  سایر
با هیات تحریریه
28.  مهدی بابائیمصطفی مرادی
Multi-objective Optimization of Steel Frames with Added Viscous Dampers Using Imperialist Competitive Algorithm
بهینه سازی چند هدفه قابهای فولادی با میراگرهای ویسکوز توسط الگوریتم رقابت استعماری
Journal of Computational Engineering and Physical Modeling Issue 5 (2022-01-01PP. 69-88 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  مهدی بابائیمسعود ملایی
Multiobjective optimal design of reinforced concrete frames using two metaheuristic algorithms
بهینه سازی چند هدفه قابهای بتن آرمه با استفاده از دو الگوریتم فرا اکتشافی
Journal of Engineering Research شماره 9 (1400/09/13صفحات 166-192 
  سایر
با هیات تحریریه
26.  حمیدرضا امینیجمال احمدیبهزاد سعیدی رضویمهدی بابائی
Effect of Partial Replacement of Crushed Aggregate with Natural Sand on Mechanical and Rheological Properties of Self-Compacting Concrete
تاثیر جایگزینی سنگدانه های شکسته با ماسه طبیعی بر مشخصات رئولوژی و مکانیکی بتن های خود تراکم
Journal of Structural Engineering and Geotechnics Issue 11 (2021-06-22PP. 25-32 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
25.  مهدی بابائیساسان طاهرخانی
Experimental Evaluation on the Influence of Waste Glass, Rubber, and ABS Plastics on the Concrete Characteristics and Finding the Optimal Waste using Analytical Hierarchy Process
بررسی آزمایشگاهی تأثیر ضایعات شیشه، لاستیک و پلاستیک و ترکیب آنها بر روی خواص بتن های بازیافتی و بهینه یابی با روش تحلیل سلسله مراتبی
تحقیقات بتن- دانشگاه گیلان شماره 13 (1399/12/29صفحات 17-28 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  مهدی بابائیمسعود ملایی
An improved constrained differential evolution for optimal design of steel frames with discrete variables
یک الگوریتم تکامل تفاضلی بهبود یافته برای طراحی بهینه قابهای فولادی با متغیرهای گسسته
MECHANICS BASED DESIGN OF STRUCTURES AND MACHINES Issue 48 (2020-08-20PP. 697-723 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  حمیدرضا امینیبهزاد سعیدی رضویجمال احمدیمهدی بابائی
The Assessment of Crushed Sand Effects on the Properties of Self-Compacting Concrete
ارزیابی تاثیر درصد ماسه های شکسته استاندارد بر روی ویژگیهای بتن خودمتراکم
زمین شناسی مهندسی (انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) شماره 13 (1399/01/01صفحات 103-118 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  مهدی بابائیمصطفی مرادی
Multi-Objective Optimization of Semi-Active Fluid Viscous Dampers using Imperialistic Competitive Algorithm
بهینه سازی چندهدفه کنترل نیمه فعال سازه ها با استفاده از میراگرهای ویسکوز به کمک الگوریتم رقابت استعماری
سازه و فولاد شماره 25 (1398/03/18صفحات 45-55 
  سایر
با هیات تحریریه
21.  مهدی بابائیعلیرضا منیری
Use of Tuned Mass Dampers in Controlling the Vibrations of Steel Structures with Vertical Irregularity of Mass
کاربرد میراگرهای جرمی تنظیم شونده در سازه های فولادی با نامنظمی در ارتفاع
Journal of Computational Engineering and Physical Modeling Issue 1 (2018-07-06PP. 83-94 
  علمی-پژوهشی
Scopus
20.  مهدی بابائیمحسن جبار
Evaluation of steel special moment resisting frame structures with different spans and story numbers
ارزیابی قابهای خمشی فولادی با شکل پذیری زیاد با دهانه و تعداد طبقات متنوع
Int. J. Structural Engineering Issue 9 (2018-06-24PP. 145-153 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  مهدی بابائیمسعود ملائی
Multi-Objective Optimization of Reinforced Concrete Frames using Genetic Algorithm and Weighted Sum Method
بهینه سازی چندهدفه قابهای خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش جمع وزنی توابع هدف
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 16 (1397/01/01صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  مهدی بابائی
MULTI-OBJECTIVE OPTIMAL NUMBER AND LOCATION FOR STEEL OUTRIGGER-BELT TRUSS SYSTEM
تعداد و موقعیت بهینه چند هدفه خرپاها در سیستم خرپاهای کمربندی
Journal of Engineering Science and Technology Issue 12 (2017-10-01PP. 2599-2612 
  علمی-پژوهشی
None ISI
17.  مهدی بابائیمسعود ملائی
Multi-objective optimization of reinforced concrete frames using NSGA-II algorithm
بهینه سازی چندهدفه قابهای خمشی بتن آرمه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب شده نا مغلوب
Engineering Structures and Technologies Issue 8 (2016-12-16PP. 157-164 
  علمی-پژوهشی
Scopus
16.  مهدی بابائیابراهیم ثنایی
بهینه سازی چندهدفه قابهای فولادی مهاربندی شده با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و کلونی مورچه ها
Multi-objective optimal design of braced frames using hybrid genetic and ant colony optimization
Frontiers of Structural Civil Engineering Issue 10 (2016-11-05PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
Scopus
15.  مهدی بابائیجلال داداش امیریفواد امیدیآرمان معماریان
Optimal Topologies for Steel Frames with Ordinary Chevron and XBraces: The Effect on Total Structural Cost
توپولوژی های بهینه برای برای قابهای فولادی با مهاربندی های معمولی شورون و ضربدری: بررسی تأثیر بر روی هزینه کل سازه ای
The Open Civil Engineering Journal Issue 10 (2016-10-31PP. 677-684 
  علمی-پژوهشی
Scopus
14.  مهدی بابائیمهدی یوسفی
Optimal Layout for Intermediate Steel Moment Resisting Frames with Special Chevron Braces
طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی متوسط با مهاربندی شورون ویژه
Indian Journal of Science and Technology Issue 9 (2016-08-20PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  مهدی بابائیجلال داداش امیری
Determining the optimal topology for intermediate steel moment resisting frames with eccentric braces in a hybrid system
تعیین توپولوژی بهینه برای سیستم ترکیبی قاب خمشی فولادی با مهاربندی واگرا با شکل پذیری متوسط
Int. J. Structural Engineering Issue 7 (2016-07-19PP. 304-313 
  علمی-پژوهشی
None ISI
12.  مهدی بابائیآرمان معماریان
Topological evaluation of simple steel frames with special eccentric braces
ارزیابی توپولوژیکی قابهای ساده فولادی با مهاربندی بون محور ویژه
Internationalm Journal of Civil and Structural Engineering Issue 6 (2016-04-04PP. 224-232 

11.  مهدی بابائیمحسن جبار
Optimal Intermediate Steel Moment Resisting Frames with Different Spans and Story Numbers
قابهای خمشی فولادی بهینه با شکل پذیری متوسط برای دهانه ها و طبقات مختلف
Journal of Engineering and Applied Sciences Issue 10 (2016-01-21PP. 223-226 
  علمی-پژوهشی
None ISI
10.  مهدی بابائیعلی رضا امین رنجبر
Application of Analytical Hierarchy Procedure to Select the Best Roofing and Wall Partitioning Systems
کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در تعیین بهترین نوع سیستم سقف ها و پارتیشن ها
International Journal of Applied Environmental Sciences Issue 10 (2015-12-07PP. 1731-1741 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  مهدی بابائیهادی توسلیان
Optimal Design of Intermediate Reinforced Concrete Moment Resisting Frames with Shear Walls for Different Arrangements of Columns
طراحی بهینه قابهای خمشی بتن آرمه متوسط با دیوراهای برشی متوسط برای چیدمان های مختلف ستونها
International Journal of Engineering and Technology Issue 7(5) (2015-10-20PP. 1743-1753 
  علمی-پژوهشی
Scopus
8.  مهدی بابائیسیدعلیرضا موسوی
Cost Evaluation of Columns Arrangements in Special Steel Moment Resisting Frames with Special Chevron Braces
ارزیابی چیدمان ستونها در هزینه قابهای خمشی فولادی ویژه با مهاربندی شورون ویژه
International Journal of Engineering and Technology Issue 5 (2015-10-17PP. 543-546 
  علمی-پژوهشی
Scopus
7.  مهدی بابائیفواد امیدی
Determining the optimum spans for special steel moment resisting frames with special eccentric braces
تعیین دهانه بهینه سیستم قابهای خمشی با مهاربندی هم محور با شکل پذیری زیاد
Research Journal of Applied Sciences Issue 10 (2015-10-14PP. 474-478 
  علمی-پژوهشی
Scopus
6.  مهدی بابائیساسان طاهرخانی
Optimal Topology Design of Intermediate Steel Moment Resisting Frames with Reinforced Concrete Shear Walls
طراحی توپولوژی بهینه برای سیستم قابهای خمشی بتن آرمه با دیوارهای برشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط
International Journal of Applied Engineering Research Issue 10 (2015-09-28PP. 37909-37916 
  علمی-پژوهشی
None ISI
5.  مهدی بابائیسید سعید موسوی
Economic Effects of Beam Spans, Number Of Stories and Soil Type on Special Steel Moment Resisting Frames with X-Bracings
تأثیر اقتصادی دهانه تیرها، تعداد طبقات، و نوع خاک در قابهای خمشی فولادی ویژه با مهاربندی ضربدری
International Journal of Science and Technology Issue 4 (2015-09-01PP. 420-426 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  مهدی بابائی
Exploring Practical Optimal Topology for Reinforced Concrete Moment Resisting Frame Structures
جستجوی توپولوژی بهینه برای سازه های قاب خمشی بتن آرمه
American Journal of Civil Engineering Issue 3 (2015-07-02PP. 102-106 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  مهدی بابائی
The Economical Effect of Ductility Levels on Reinforced Concrete Frames Design
تأثیر اقتصادی شکل پذیری های مختلف در طراحی قابهای خمشی بتن آرمه
American Journal of Civil and Structural Engineering Issue 2(1) (2015-01-01PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  ابراهیم ثناییمهدی بابائی
Topology optimization of structures using cellular automata with constant strain triangles
بهینه سازی توپولوژی سازه های پیوسته با استفاده از اتوماتای سلولی با المانهای مثلثی کرنش ثابت
International Journal of Civil Engineering Issue 10 (2012-05-24PP. 179-188 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  ابراهیم ثناییمهدی بابائی
Cellular Automata in Topology Optimization of Continuum Structures
روش اتوماتای سلولی در بهینه سازی توپولوژی سازه های پیوسته
International Journal of Engineering Science and Technology Issue 3 (2011-04-01PP. 27-41 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 30. مهدی بابائیهیراد صفری زنجانیسیدامید مرتضوی صدیق فرد
تعیین زمان تناوب اصلی نوسان قابهای خمشی بتن آرمه نامنظم
Determination of Fundamental Period of Irregular Reinforced Concrete Moment Resisting Frames
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه یزد, یزد, 1396/07/19 - 1396/07/20
بین‌المللی 29. مهدی بابائیعلیرضا منیری
کنترل ارتعاشات سازه ده طبقه نامنظم جرمی در ارتفاع با استفاده از میراگر جرمی‌ تنظیم‌شونده با پارامترهای بهینه
Vibration Control of 10-Story Irregular Steel Structure Using Tunned Mass Damper with Optimum Parameters
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه یزد, یزد, 1396/07/19 - 1396/07/20
بین‌المللی 28. مهدی بابائیعلیرضا منیری
بررسی رفتار لرزه‌ای سازه ده طبقه فولادی با استفاده از میراگر جرمی‌ تنظیم‌شونده با پارامترهای بهینه
Seismic Behavior of 10-Story Steel Frame Using Tunned Mass Damper with Optimum Parameters
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه یزد, یزد, 1396/07/19 - 1396/07/20
ملی معتبر 27. ساسان طاهرخانیمهدی بابائی
بررسی تأثیر مواد و ضایعات صنعتی بر روی خواص بتن های بازیافتی
Evaluation of industrial waste materials on the characteristics of concrete
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی, تهران, 1395/11/07 - 1395/11/08
بین‌المللی 26. مهدی بابائیآرمان معماریان
بررسی و تعیین زمان تناوب اصلی نوسان قاب های فولادی مهاربندی شده
Evaluation and determination of fundamental period of braced steel frames
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر, تهران, 1395/08/05 - 1395/08/06
بین‌المللی 25. مهدی بابائیعلیرضا منیریسعید میرمحمدرضاییپروین محمدحسینی ناولیقی
زمان تناوب نوسان اصلی ساختمان های نامنظم بتن مسلح با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی
Fundamental period of irregular reinforced concrete moment resisting frames with shear walls
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر, تهران, 1395/08/05 - 1395/08/06
بین‌المللی 24. مهدی بابائیمحمدرضا پرویزی
تحلیل سازه های فضاکار تاشو یک و دولایه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
Analysis of single and double-layer foldable structures using neural network
کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر, تهران, 1395/08/05 - 1395/08/06
بین‌المللی 23. مهدی بابائی
بررسی امکان پذیری سازه های تاشوی چندلایه با هندسه آزاد
Feasibility of multi-layer free form deployable structures
IASS International Symposium University of Tokyo, Japan, 2016-09-26 - 2016-09-30
بین‌المللی 22. مهدی بابائیمهران حاتمی
بتن سبز: چالش ها و راهکارها
green Concrete: Challenges and Solutions
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه کنفرانس, تهران, 1394/10/08 - 1394/10/10
بین‌المللی 21. محسن جبارمهدی بابائی
بررسی اقتصادی ی مقایس عملکرد قابهای خمشی فوادی ویژه و متوسط بادهانه و تعداد طبقات مختلف
Economic Evaluation of Special and Intermediate Steel Moment Resisitng Frames for Span and Story Numbers
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری, تهران, 1394/10/08 - 1394/10/10
بین‌المللی 20. مهدی بابائیمصطفی مرادی
بهینه سازی چند هدفه کنترل نیمه فعال ساختمان¬ها با استفاده از میراگرهای ویسکوز مایع به کمک الگوریتم رقابت استعماری
Multi-objective Optimization of Semi-active Viscous Dampers using Imperialist Competitive Algorithm
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه کنفرانس, تهران, 1394/10/08 - 1394/10/10
بین‌المللی 19. مهدی بابائیعلی رضا امین رنجبر
کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در انتخاب بهترین سیستم سقف و دیوارهای غیر باربر پارتیشن در ساختمانها
Analytical Hierarchy Procedure to Find Optimal Roof and Wall Systems
کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ICSAU  دبیرخانه کنفرانس, تهران, 1394/10/08 - 1394/10/10
ملی معتبر 18. محسن جبارمهدی بابائی
بررسی اقتصادی و عملکرد قاب های خمشی فولادی ویژه با دهانه و تعداد طبقات مختلف
Behavioural and Economic Evaluatiion of Special Steel Moment Reisting Frames
-- کانون سراسری انجمن های صنفی مهندسان معمار ایر, ارومیه, 2015-09-23 - 2015-09-24
بین‌المللی 17. مصطفی مرادیمهدی بابائی
بررسی اثر تعداد و محل قرارگیری میراگرها بر پاسخ لرزهای سازه ها
Evaluationg the Effect of Number and Location of Dampers on Seismic Response of Structures
کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه تبریز, تبریز, 1394/02/15 - 1394/02/17
ملی معتبر 16. مهدی بابائیجلال داداش امیریفواد امیدیآرمان معماریان
بررسی اقتصادی قابهای ساده فلزی با مهاربندی هم محور فولادی ضربدری و شورون با دهانه های مختلف
Economical effect of ordinary steel frames with (X) and chevron braces for different spans
National Congress on Civil Engineering دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-04-30 - 2015-04-30
ملی معتبر 15. مهدی بابائی
توسعه یک الگوریتم تکاملی مرکب بر اساس کلونی مورچه ها و الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی قابهای خمشی فولادی بلند
Developing a hybrid algorithm based on ant colony and genetic algorithm for optimal design of tall steel frames
National Congress on Civil Engineering دانشگاه ملایر, ملایر, 2015-04-30 - 2015-04-30
ملی معتبر 14. مهدی بابائیفواد امیدی
بررسی اقتصادی قابهای خمشی فلزی ویژه با مهاربندی واگرای (EBF)
Economic evaluation of special steel moment resisting EBF frames
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
ملی معتبر 13. مهدی بابائیهادی توسلیان
اثراقتصادی تعداد طبقات ، طول دهانه ،مقاومت فشاری مشخصه بتن ونوع زمین در طراحی سازه های بتنی با قاب خمشی بتن آرمه متوسط ودیوارهای برشی بتن آرمه متوسط با سقف تیرچه بلوک
Economical effect of storey numbers, span, compressive strength and soil type on design of reinforced concrete MRF with shear walls and joist roofs
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
ملی معتبر 12. مهدی بابائیسیدعلیرضا موسوی
بررسی سیستم مهاربندی هم محور شورون در قابهای خمشی فولادی ویژه با دهانه ها و ارتفاع های مختلف
Evaluation of Centric Chevron Bracing and Special Moment Resisting Frame System with Different Spans and Heights
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
ملی معتبر 11. مهدی بابائیسیدسعید موسوی
بررسی تأثیر دهانه، تعداد طبقات، و نوع خاک در هزینه قاب های خمشی فولادی ویژه با مهاربندی ضربدری
Evaluation of Span, Storey Number and Soil Type Effect on the Cost of Special Steel Frames with X Bracings
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
ملی معتبر 10. مهدی بابائیآرمان معماریان
بررسی اقتصادی قابهای ساده فلزی با مهاربندی واگرای ای بی اف
Economical Evaluation of Ordinary Steel Moment Resisting Frames with EBF Braces
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
ملی معتبر 9. مهدی بابائیجلال داداش امیری
بررسی اقتصادی قابهای خمشی فلزی متوسط با مهاربندی واگرای (EBF)
Economical Evaluation of Moderate Steel Moment Resisting Frames with EBF Bracings
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
ملی معتبر 8. مهدی بابائیساسان طاهرخانی
بهینه سازی قاب خمشی فولادی متوسط دارای دیوار برشی بتنی برای دهانه های بهینه
Optimization of Intermediate Steel Moment Resisting Frames with Shear Walls for Optimal
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره), قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
ملی معتبر 7. مهدی بابائیمهدی یوسفی
مطالعه تاثیر پارامترهای اساسی برای بهینه سازی اقتصادی سازه های پنج، ده و چهارده طبقه فلزی با مهاربند شورون
Parametric Study of Cost Optimization of Five, Ten anf Fourteen Story Intermediate Steel Frmaes with Special Chevron Braces
کنفرانس ملی زلزله دانشگاه بین امللی امام خمینی قزوین, قزوین, 1394/01/27 - 1394/01/27
بین‌المللی 6. مهدی بابائیآسمانی رعناکاظمی فرزین
بررسی و جستجوی تعداد و موقعیت بهینه خرپاها با دو هدف وزن-جابجایی در سیستم هسته و خرپای کمربندی
Exploring for Optimal Number and Location of Trusses in Core and Outrigger Belt Truss System
-  انجمن علمی سازه ایران, تهران, 2015-02-24 - 2015-02-26
ملی معتبر 5. مهدی بابائیمحسن قاسمی
چالش‏ها و راهکارهای پیش روی مهندسان سازه برای طراحی پایدار
Challenges and Solutions for Strucutral Engineers to Sustainable Design
-- دانشگاه سمنان, سمنان, 2015-02-23 - 2015-02-24
ملی معتبر 4. مهدی بابائی
طراحی سازه های فضاکار یک و چند لایه تاشو با هندسه آزاد
Design of Single and Multi-Layer Free Form Foldable Space Structures
- دانشگاه تهران, تهران, 2014-05-25 - 2014-05-26
ملی معتبر 3. مهدی بابائیمسعود ملائی
مروری بر روشهای بهینه سازی چند هدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
A Review on the Genetic Algorithm-Based Multi-Objective Optimization
-- موسسه آیندگان تنکابن با همکاری دانشگاه مازندران, تنکابن /خرم آباد, 2014-05-11 - 2014-05-11
ملی معتبر 2. مهدی بابائی
بهینه سازی چند هدفه قابهای فولادی با استفاده از یک الگوریتم تکاملی مرکب
Multi-objective Optimization of Steel Frames using a Hybrid Evolutionary Algorithm
-- موسسه آیندگان تنکابن با همکاری دانشگاه مازندران, تنکابن /خرم آباد, 2014-05-11 - 2014-05-11
ملی معتبر 1. مهدی بابائیابراهیم ثنایی
بهبود روش اتوماتای سلولی در بهینه سازی سازه های پیوسته
Improving Cellular Automata Method for Optimal Design of Continuum Structures
- دانشگاه ملایر, ملایر, 2012-04-19 - 2012-04-19