خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31798   بروزرسانی: 18-08-1401

Mehdi Babaei
مهدی بابائی
استادیار

پست الکترونيکی
mbabaei@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/babaei-mehdi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4274

فکس
   +98 (0) 24 3228 3204

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه عمران، کدپستی 38791-45371