خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35645   بروزرسانی: 21-08-1401

Mehrdad Babazadeh

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  مهرداد بابازاده
Toward an extreme low-power, edge-based LoRa node for monitoring/anomaly detection
رویکرد سیستم مانیتورینگ و شناسایی خطا با مصرف توان بسیار کم
Ad Hoc & Sensor Wireless Networks Issue 54 (2022-05-11PP. 47-68 
  علمی-پژوهشی
Scopus
9.  مهرداد بابازادهکیانوش کریمیلیلا تقیلومحمد رضا یوسفی
Dynamical modeling of granular flow in inclined rotary drums
مدلسازی دینامیکی کوره دوار
Engineering Research Expres Issue 2 (2020-06-10PP. 1-14 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مهرداد بابازاده
LoRa-based anomaly detection platform: Center and Sensor-side
پلت فرم شناسایی خطا مبتنی بر تکنولوژی لورا: با تمرکز بر سیستم مرکزی و سنسور
IEEE SENSORS JOURNAL Issue .1109/JSEN.2020.2976650, (2020-02-28PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  مهرداد بابازادهکیانوش کریمی
Development of an Arduino101-LoRa based wind speed estimator
توسعه تخمین گر سرعت مبتنی بر آردوینو101-لورا
MEASUREMENT Issue doi.org/10.1016/j.measurement. (2019-06-20PP. 1-29 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مهرداد بابازاده
Edge analytics for anomaly detection in water networks by an Arduino101-LoRa based WSN
تحلیل بروش Edge به منظور شناسایی خطا در شبکه های آب توسط شبکه سنسورهای بیسیم مبتنی بر آردوینو-لورا
ISA TRANSACTIONS Issue 10.1016/j.isatra.2019.01.015 (2019-02-17PP. 1-38 
  علمی-پژوهشی
Scopus
5.  مهدی ضرغامیسید حسن حسین نیامهرداد بابازاده
Optimal Control of EGR System in Gasoline Engine Based on Gaussian Process
کنترل بهینه سیستم EGR موتور بنزینی بر اساس فرایند گوسی
IFAC- Papers Online Issue 2405-8963 (2017-07-01PP. 3750-3755 
  علمی-پژوهشی
None ISI
4.  مهرداد بابازادهوحید فرخیمجتبی پوراسکندری
Requirements of a New Substation based Protective Relay Coordination
نرم افزار هماهنگی رله های حفاظتی مبتنی بر مشخصات پست ها
International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers Issue 4 (2015-12-31PP. 17-23 
  علمی-پژوهشی
None ISI
3.  مهرداد بابازادهوحید فرخی
Flexible, Multi-Regional database usage of a new Computer-aided Relay Coordinator
بانک اطلاعات چند منطقه ای به منظور طراحی نرم افزار محاسبات هماهنگی رله
International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers Issue 4 (2015-08-10PP. 39-44 
  علمی-پژوهشی
None ISI
2.  مهرداد بابازاده Kreowsk H.J Lang ٌW
Selective Predictors of Environmental Parameters in Wireless Sensor Networks
پیشبین انتخابی پارامترهای محیطی در شبکه سنسورهای بیسیم
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES Issue  Issue 2 (2008-01-01PP. 355-363 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  مهرداد بابازادهJedermann R Lang ٌW
A Heuristic Method in Monitoring Environmental Parameters using a Floating Input Approach in Wireless Sensor Networks
یک روش جدید به منظور مانیتورینگ پارامترهای محیطی با استفاده از تکنیک ورودی های شناور
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES Issue  Issue 2 (2008-01-01PP. 303-311 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 16. مهرداد بابازادهDhammika Widanage
مدلسازی با ابعاد کم به منظور استفاده در سیستم مدیریت باتری
Lumped-Parameter Modeling: Enabling Real-Time Battery Management
International Conference on Control, Decision and Information Technologies IEEE and IFAC, Malta, 2024-07-01 - 2024-07-04
بین‌المللی 15. مهرداد بابازادهSokratis KartakisJullie . A. McCann
پردازش سنسوری توزیع شده با استفاده از اینترنت اشیا به منظور شناسایی خطا
Highly-Distributed Sensor Processing using IoT for Critical Infrastructure Monitoring
APSIPA ASC Asia-Pacific Signal and Information Processing Association (APSIPA), Malaysia, 2017-12-12 - 2017-12-15
ملی معتبر 14. سعید نوریمهرداد بابازادهکاظم مظلومی
بررسی هارمونیکی شبکه 20 کیلوولت سیاهپوش و کنترل هارمونیکی آن با استفاده از فیلترفعال موازی در زمان تولید توسط نیروگاه بادی
Harmonics evaluation of 20 kV Syahpoush grid including wind site and harmonics control by parallel active filter
کنفرانس انرژی بادی ایران انجمن علمی انرژی بادی ایران, تهران, 1395/04/30 - 1395/04/30
بین‌المللی 13. مهدی ضرغامیمهرداد بابازادهسید حسن حسین نیا
استفاده از کنترل کننده با مرتبه کسری به منظور بهبود عملکرد موتورهای احتراقی
Performance Enhancement of Spark Ignition Engines by Using Fractional Order Controller (I)
European Control Conference CSS- IFAC - ECC, Denmark, 2016-06-29 - 2016-07-01
بین‌المللی 12. محمد افتخاری چلکاسریمهرداد بابازاده
مدلسازی و تخمین سرعت باد در ارتفاعات بلند
high-altitude wind speed Modelling and estimation
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه صنعتی مالک اشترو دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 1394/11/28 - 1394/11/28
بین‌المللی 11. محمد افتخاری چلکاسریمهرداد بابازاده
تخمین سرعت باد در ارتفاعات بلند توسط ANN و ANFIS
Wind speed estimation using ANN and ANFIS
کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران انجمن علمی انرژی ایران, تهران, 1394/09/24 - 1394/09/25
ملی معتبر 10. محمد افتخاری چلکاسریمهرداد بابازاده
روش جدید به منظور شناسایی و تخمین سرعت باد در ارتفاعات بلند
A new method of wind speed estimation at high altitudes
همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک دانشکده شهید مفتح , همدان, 1394/05/22 - 1394/05/22
بین‌المللی 9. مهرداد بابازادهنسیم معین
معرفی محدود کننده دینامیکی به منظور بهبود مشخصات پاسخ نیروگاه های بادی
DYNAMIC RAMP-RATE LIMITER TO ENHANCE WIND POWER PLANT PERFORMANCE
International Conference on Advanced Technology & Sciences ATScience Academic Publishing Group, Selcuk University and Gazi University, Turkey, 2015-08-04 - 2015-08-07
بین‌المللی 8. مهدی ضرغامیمهرداد بابازاده
روش موثر کاهش همزمان مصرف سوخت و خطای گشتاور در موتور های احتراقی جرقه ای
An Effective Technique of Simultaneous Fuel Consumption and Torque Error Reductions in Spark Ignition Engines
European Control Conference European controls community, Austria, 2015-07-15 - 2015-07-17
بین‌المللی 7. مهرداد بابازادهjorge garciawalter lang
روش کاربردی جدید با عنوان نگهدار مرتبه کسری کمانی شکل
A new practical ARC-Shaped fractional order hold
Mediterranean Conference on Control & Automation The Mediterranean Control Association, MCA , Spain, 2015-06-16 - 2015-06-19
بین‌المللی 6. مهرداد بابازادهLal ILang Walter
ذخیره انرژی با استفاده از روش جدید ورودی های شناوردر شبکه سنسور بی سیم
Energy Saving in a Wireless Sensor Networks by using Floating Input Approach
IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology Ajman, United Arab Emirates, 2009-12-14 - 2009-12-17
بین‌المللی 5. مهرداد بابازادهLang Walter
شناسایی خطا در شرایط شناسایی پارامترهای محیطی
"Fault Diagnosis while Monitoring Environmental Conditions by a Wireless Sensor Network
IEEE International Conference on Methods & Models in Automation & Robotics  Midzizdroja, Poland, 2009-08-19 - 2009-08-21
بین‌المللی 4. مهرداد بابازادهLang Walter
شناسایی ترکیبی خطا در سیستم مانیتورینگ شناسایی پارامترهای محیطی
Combinational Fault Diagnosis in a Monitored Environment by a Wireless Sensor Network
IEEE Mediterranean Conference on Control and Automation Thessaloniki, Greece, 2009-06-24 - 2009-06-26
بین‌المللی 3. مهرداد بابازاده JEDERMANN REINERLang Walter
مطالعه مقایسه ای بهترین تخمینگرهای در شبکه سنسور بیسیم
Comparative study of the best estimators in a New Modeling Technique Using Wireless Sensor Networks
WSEAS International Conference on SIMULATION, MODELLING and OPTIMIZATION  Santander, Cantabria, Spain, 2008-09-23 - 2008-09-25
بین‌المللی 2. مهرداد بابازاده JEDERMANN REINERLang Walter
نتایج تجربی یک روش مدلسازی جدید سیستم محیطی با استفاده از سنسورهای بیسیم
Empirical Issues of a new Environmental Parameters Modeling Technique Using Wireless Sensor Networks
WSEAS international conference on Systems Crete, Greece, 2008-07-22 - 2008-07-25
بین‌المللی 1. مهرداد بابازادهLang Walter
یک روش جدید مدلسازی شرایط محیطی با استفاده از شبکه سنسورهای بیسیم
A New Approach for Modeling Environmental Conditions using Sensor Networks
International Conference on Informatics in Control Madeira, Portugal, 2008-05-11 - 2008-05-15