خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:35586   بروزرسانی: 21-08-1401

Mehrdad Babazadeh

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کنترل چند متغیره2. کنترل تطبیقی3. کنترل صنعتی4. شناسایی سیستم ها5. الکترونیک صنعتی6. آزمایشگاه کنترل خطی7. ریاضیات مهندسی8. سیستم های کنترل خطی9. مدارهای الکتریکی10. آزمایشگاه مدارهای الکتریکی11. ...12. سیستم های کنترل دیجیتال