خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20179   بروزرسانی: 26-08-1397

Lotfali Dolatti

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
7.  لطفعلی دولتیسعید حسین پور
Host adaptation in Cydia pomonella (Lepidoptera: Tortricidae) using microsatellite DNA markers
تعیین سازگاری میزبانی کرم سیب با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
Journal of crop protection Issue 10 (2021-06-25PP. 401-409 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  دانیال قاسمیلطفعلی دولتیفرید شکاری
evaluation the effect of seed priming with salicylic acid on the performance and performance components of canola
ارزیابی اثر پرایمینگ بذر با سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا
تولید گیاهان زراعی شماره 13:3 (1399/08/14صفحات 61-70 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  لطفعلی دولتیزهرا محمدیامید عینی گندمانیمحمد بابااکبری ساریرقیه عظیم خانی
Differential expression of HSP70 and SAPK/JNK genes upon salicylic acid and dilute sulfuric acid treatment in canola
بیان افتراقی ژنهای HSP70و SAPK/JNK در شته مومی کلم در کلزای تیمار شده با سالیسیلیک اسید و سولفوریک اسید رقیق
JOURNAL OF ASIA-PACIFIC ENTOMOLOGY Issue 23 (2020-05-21PP. 622-626 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  جعفر طعامیلطفعلی دولتیفرید شکاری
The effect of methyl jasmonate in antibiosis resistance of wheat to the Russian wheat aphid
اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی بیوزی گندم به شته روسی گندم
تحقیقات آفات گیاهی-دانشگاه گیلان شماره 5 (1394/01/15صفحات 13-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  لطفعلی دولتیجواد ناظمی رفیعهدا خالص رو
landmark-based morphometric study in thr fore and hind wing of an Iranian race of European honey bee(Apis mellifera meda)
بررسی مورفومتریک بالهای جلو و عقب نژاد ایرانی زنبور عسل اروپایی با استفاده از لندمارک
JOURNAL OF APICULTURAL SCIENCE Issue 57 (2013-11-13PP. 187-197 
  علمی-پژوهشی
معتبر
2.  لطفعلی دولتیمصطفی ملائیغلامحسین طهماسبی
genetic diversity assessment of honey bee populations in northwest of Iran using microsatellite markers and morphological characteristics
ارزیابی تنوع ژنتیکی زنبورعسل ایرانی (Apis mellifera meda) در شمال غرب ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره و خصوصیات مورفولوژیکی
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 104 (1392/08/07صفحات 3-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  Xiang LiuJeremy Marshallpetr staryOwain EdwardsGary Puterkaلطفعلی دولتیMustapha El bouhssiniJoyce MalingaJacob LageMichael Smith
Global phylogenetics of diuraphis noxia ( hemiptera:aphididae)an invasive aphid species : evidence for multiple invasions into north America
-
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY Issue 103(3) (2010-06-15PP. 958-965 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 23. علیرضا جعفریلطفعلی دولتیمحمدرضا دماوندیاناورنگ کاوسیسید یوسف موسوی طغانی
مقایسه شاخص های تنوع زیستی دشمنان طبیعی آفات مرکبات درباغ سالم طی فصول مختلف سال در استان مازندران
comparison of biodiversity indices of natural enemies of pests in safe orchard during four seasons in Mazandaran province
- دانشگاه هنراسلامی تبریز-دانشگاه شیراز-دانشگاه یاسوج, تبریز, 2019-02-13 - 2019-02-15
ملی معتبر 22. لطفعلی دولتیزهرا محمدیامید عینی گندمانیمحمد بابااکبری ساریرقیه عظیم خانی
بررسی گلخانه‌ای بروز ژن Hsp70 در شته ی مومی کلم در شرایط کاربرد سالیسیلیک و سولفوریک اسید در گیاه کلزا
Expression of HSP 70 gene in the cabbage aphid upon salicylic acid treatment in canola
- دانشگاه محقق اردبیلی و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان, مغان, 2018-11-14 - 2018-11-14
بین‌المللی 21. دانیال قاسمیلطفعلی دولتی
بررسی اثر پرایمینگ بذر کلزا با سالیسیلیک اسید در القای مقاومت آنتی زنوزی نسبت به شته مومی کلم در شرایط مزرعه
Effect of Rapeseed Seed Priming with Salicylic Acid on Induction of Antixenotic Resistance to Cabbage Aphid in Field Conditions
IPPC دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 2018-08-27 - 2018-08-30
ملی معتبر 20. علیرضا جعفریلطفعلی دولتیمحمدرضا دماوندیاناورنگ کاوسیسید یوسف موسوی طغانی
بررسی تاثیر دو نوع مدیریت آفات در بر شاخص های تنوع زیستی دشمنان طبیعی آفات طی فصول بهار و تابستان در باغات مرکبات استان مازندران
Effect of two types of pest management on biodiversity indices of natural enemies of pests in different seasons of citrus orchards of Mazandaran province
- دانشگاه گنبد کاووس, گنبدکاووس, 2018-01-25 - 2018-01-25
ملی معتبر 19. زهرا محمدیلطفعلی دولتیمحمد بابااکبری ساری
بررسی اثر کاربرد سولفوریک و سالیسیلیک اسید در شاخص های رشدی گیاه کلزا
Application of sulfuric and salicylic acids affects canola growth parameters
- دانشگاه گنبد کاووس, گنبدکاووس, 2018-01-25 - 2018-01-25
بین‌المللی 18. لطفعلی دولتیآرزو دیناری
استفاده از ورمی کمپوست برای افزایش مقاومت گندم در برابر شته روسی گندم
increasing wheat resistance against the Russian wheat aphid using vermicompost
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی موسسه آموزش عالی نیکان, تهران, 1395/09/19 - 1395/09/19
بین‌المللی 17. لطفعلی دولتیساحله فروتن عیسی لو
استفاده از ورمی کمپوست برای افزایش مقاومت کلزا در برابر شته مومی کلم
Increasing canola resistance against the cabbage aphid using vermicompost
همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی موسسه آموزش عالی نیکان, تهران, 1395/07/19 - 1395/07/19
ملی معتبر 16. دانیال قاسمیلطفعلی دولتیفرید شکاری
بررسی اثر سالیسیلیک اسید در القای مقاومت کلزا نسبت به شته مومی کلم در شرایط مزرعه
Field assessment of salicylic acid application for inducing canola resistance against the cabbage aphid
کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز, کرج, 1394/10/30 - 1394/10/30
ملی معتبر 15. آرزو دیناریلطفعلی دولتینعمت الهی محمدرضاساحله فروتن عیسی لوجعفر طعامی
اثر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید در القا مقاومت گندم علیه شته روسی گندم
Effect of salicylic acid concentrations on inducing wheat resistnce against Diuraphis noxia Mordvilko (Hemiptera: Aphididae)
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-12-21 - 2014-12-21
ملی معتبر 14. ساحله فروتن عیسی لولطفعلی دولتیرزمجو جبرائیلآرزو دیناریجعفر طعامی
اثر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید در القا مقاومت کلزا علیه شته مومی کلم
effect of salicylic acid concentrations on canola resistance against the cabbage aphid
-- دانشگاه تهران, تهران, 2014-12-21 - 2014-12-21
ملی معتبر 13. مصطفی ملائیلطفعلی دولتیغلامحسین طهماسبی
بررسی تعادل هاردی- واینبرگ در جمعیت های زنبورعسل شمال غرب ایران با استفاده از آنالیز ریزماهواره
investigation of Hardy-Weinberg equilibrium in honeybee populations from Northwest Iran using microsatellite analysis
-- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با همکاری نجمن زنبورعسل ایران, کرج, 2014-01-29 - 2014-01-30
ملی معتبر 12. مصطفی ملائیغلامحسین طهماسبیلطفعلی دولتی
تعیین فواصل ژنتیکی بین جمعیت های زنبورعسل شمال غرب ایران و بررسی همبستگی آن با فواصل جغرافیایی با استفاده از آزمون منتل
determining genetic distances among honeybee populations from northwest Iran and investigation that's correlation with geographic distanses using the Mantel test
-- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور با همکاری انجمن زنبورعسل ایران, کرج, 2014-01-29 - 2014-01-30
ملی معتبر 11. سعید حسین پورلطفعلی دولتی
بررسی تنوع میزبانی کرم سیب( Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
Host plant diversity of codling moth revealed using microsatellite markers
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392/11/01 - 1392/11/02
ملی معتبر 10. جعفر طعامیلطفعلی دولتیفرید شکاری
اثر متیل جاسمونات در مقاومت آنتی زنوزی و تحمل گندم به شته روسی گندم
effect of methyl jasmonate on wheat antibiosis and tolerance to the Russian wheat aphid
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392/11/01 - 1392/11/02
ملی معتبر 9. جعفر طعامیلطفعلی دولتیفرید شکاری
اثرات سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات بر روی برخی از ویژگی های سن معمولی گندم
effects of salicylic acid and methyl jasmonate on some characteristics of the sunn pest
همایش ملی مدیریت کنترل آفات (ipmc) دانشگاه شهید باهنر, کرمان, 1392/11/01 - 1392/11/02
بین‌المللی 8. جعفر طعامیلطفعلی دولتی
تاثیر کاربرد خارجی متیل جاسمونات در مقاومت جو به شته روسی گندم
Effect of exogenous application of methyl jasmonate on barley resistance to the Russian wheat aphid, Diuraphis noxia (Hemiptera: aphididae)
international conference on agriculture and natural resources دانشگاه رازی کرمانشاه, کرمانشاه, 2013-12-25 - 2013-12-26
ملی معتبر 7. رعنا لطفیلطفعلی دولتیفرید شکاری
بررسی اثرات سالیسیلیک اسید بر مقاومت گیاه کلزا (رقم اکاپی) علیه شته مومی کلم در شرایط گلخانه
Effects of salicylic acid on resistance of Rape (Okapi cultivar) against the waxy cabbage aphids under glasshouse conditions
همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بر کشاورزی و محیط زیست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی, ارومیه, 1392/05/23 - 1392/05/23
ملی معتبر 6. مینا واحدی دارستانیلطفعلی دولتی
تاثیر پرایمینگ گندم (ارقام زرین و آذر2) با سالیسیلیک اسید بر مقاومت گیاه در شرایط گلخانه علیه شته روسی گندم
priming effect of salicylic acid in wheat cultivars Zarrins and Azar2 in resistance against the Russian wheat aphid
همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بر کشاورزی و محیط زیست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی, ارومیه, 1392/05/23 - 1392/05/23
ملی معتبر 5. سعید حسین پورلطفعلی دولتیرحیمه سپهریمصطفی ملائی
بررسی کارایی چهار روش استخراج DNA از زنبور عسل
-
National Biotechnology Congress of Iran دانشگاه فردوسی مشهد, مشهد, 2012-09-03 - 2012-09-05
ملی معتبر 4. لطفعلی دولتیرقیه عظیم خانی
واکنش واریانت های حاصل از کشت بافت گندم به تغذیه شته روسی گندم
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 3. فاطمه شعبانیانلطفعلی دولتیسیروس آقاجان زادهبهروز گلعین
شناسایی جدایه های قارچ Lecanicillium sp عامل کنترل بیوزیک مرکبات
-
کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان, زنجان, 1390/06/19 - 1390/06/21
ملی معتبر 2. لطفعلی دولتیرقیه عظیم خانی
عصاره شته روسی گندم به عنوان عامل انتخاب در ایجاد گندم مقاوم
-
Iranian plant protection congress موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور, تهران, 2010-07-31 - 2010-08-03
ملی معتبر 1. لطفعلی دولتیجواد نجفی
استفاده از مورفومتری در تمایز میزبانی شته روسی گندم
Morphometric difference between Russian wheat aphid samples from wheat and barley
Iranian plant protection congress دانشگاه بوعلی سینا, همدان, 2008-08-24 - 2008-08-27