خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20179   بروزرسانی: 26-08-1397

Lotfali Dolatti

علایق پژوهشی

بررسی تنوع حشرات به ویژه تنوع داخل گونه ای با استفاده از نشانگرهای مولکولی، بررسی تغییرات در بیان ژن های حشرات در برابر استرس های محیطی، بررسی جنبه های مولکولی ارتباط بین شته ها و میزبان های گیاهی، مقاومت اکتسابی در برابر شته ها و سایر آفات