خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20179   بروزرسانی: 26-08-1397

Lotfali Dolatti

سوابق تحصیلی


دکترا : تربيت مدرس, ايران, حشره شناسي كشاورزي , 1381-1375
عنوان رساله : بررسي چند شكلي DNA اي ژنومي و تفاوت خسارت زايي جمعيت هاي شته روسي گندم در مناطق آلوده ايران
زمینه رساله : حشره شناسي مولكولي
استاد راهنما : دكتر محمدرضا نوري دلويي

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, حشره شناسي كشاورزي , 1373-1371
عنوان پایان نامه : بررسي بيولوژي شته روسي گندم و پراكنش آن در استان تهران
زمینه پایان نامه : بيولوژي حشره
استاد راهنما : دكتر غلامرضا رسوليان