خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20041   بروزرسانی: 26-08-1397

Lotfali Dolatti
لطفعلی دولتی
استادیار

پست الکترونيکی
l.dolatti@znu.ac.ir      l.dolatti@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dolati-lotfali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2302

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده كشاورزي، گروه گياه پزشكي ، صندوق پستی 45195-313