خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20179   بروزرسانی: 26-08-1397

Lotfali Dolatti

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. دروس دوره کارشناسی ارشد: مورفولوژی حشرات، رده بندی حشرات، بیوتکنولوژی حشرات، روش ها و وسایل پژوهش در حشره شناسی،2. 3. دروس دوره کارشناسی: حشره شناسی و دفع آفات، حشره شناسی تکمیلی، آفات زراعی، اصول رده بندی حشرات، زیست شناسی سلولی مولکولی، مبانی کشاورزی پایدار، زبان تخصصی