خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34388   بروزرسانی: 15-03-1402

Mahdi Eghbali

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  کیمیا کوه فلاحمرتضی رئیسی دهکردیDina D’Ayala D’Ayalaغلامرضا قدرتی امیریمهدی اقبالیدلباز صمدیان
Seismic resilience of typical steel school building and retrofitting options based on FEMA P-58 under mainshock-aftershock effects
تاب آوری لرزه ای ساختمان های فولادی تیپ مدارس بر اساس روش های مقاوم سازی مبتنی بر FEMA P-58 و تحت اثر زلزله های اصلی و پس لرزه ها
Journal of Building Engineering شماره 86 (1403/03/12صفحات 1-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  حسام عزیزیجمال احمدیمهدی اقبالی
Study on self-centering mechanism of different yield strength hybrid buckling restrained braces
مطالعه و ارزیابی مکانیزم خود محوری مهاربندهای کمانش ناپذیر هیبریدی با مقاومت های تسلیم مختلف
JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH Issue 210 (2023-11-15PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  بهراد غفارپسنددلباز صمدیانمرتضی رئیسی دهکردیPaolo Bocchiniمهدی اقبالی
Investigation of different resilience-based optimisation strategies for retrofitting curved bridges
بررسی انواع تاب آوری مبتنی بر استراتژی های بهینه سازی برای مقاوم سازی پل های دارای انحنا (در پلان)
Structure and Infrastructure Engineering Issue https://doi.org/10.1080/157324 (2023-02-06PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  مریم سلطانیمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالیدلباز صمدیانحمیدرضا سلمان مهاجر
Influence of Infill Walls on Resilience Index of RC Schools Using the BIM Analysis and FEMA P-58 Methodology
تاثیر میانقاب ها بر شاخص تاب آوری ساختمان های بتنی مسلح مدارس با استفاده از تحلیل BIM و روش شناسی FEMA P-58
International Journal of Civil Engineering Issue https://doi.org/10.1007/s40999 (2022-12-21PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
23.  رضا اسدیانکیارش ناصر اسدیمهدی اقبالی
Seismic evaluation of optimal performance-based design of steel moment frames with metaheuristic algorithms
ارزیابی لرزه ای مبتنی بر سطوح عملکردی قاب‌های خمشی فولادی بهینه سازی شده با الگوریتم فراکاوشی
پژوهش های زیرساخت های عمرانی شماره 7 (1400/12/01صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  رعنا حسن زادهجمال احمدیمهدی اقبالیدلباز صمدیانحمیدرضا سلمان مهاجر
Reduction of seismic resiliency of RC structures caused by chloride corrosion for typical school buildings located in hot climates
کاهش تاب آوری لرزه ای سازه های بتن آرمه ناشی از خوردگی کلرایدی برای ساختمانهای تیپ مدارس واقع در آب و هوای گرم
Structures شماره 34 (1400/09/24صفحات 4060-4076 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  مهدی نیازیمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالیدلباز صمدیان
Seismic resilience index evaluation for healthcare facilities: A case study of hospital in Tehran
ارزیابی شاخص تاب آوری لرزه ای برای مراکز درمانی: مطالعه موردی بیمارستان در تهران
International Journal of Disaster Risk Reduction شماره 65 (1400/08/24صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
20.  مهسیما کلانتریمهدی اقبالیدلباز صمدیان
Quantification of Urban Seismic Resilience Index (a Case Study for Districts 1 and 3 of Zanjan city)
ارزیابی کمی شاخص تاب آوری لرزه ای شهری (مطالعه موردی: مناطق 1 و3 شهر زنجان)
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 10 (1400/08/01صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  عابد اخلاص پورمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالیدلباز صمدیان
Pre-Event Assessment of Seismic Resilience Index for Typical Iranian Buildings via a Web-Based Tool
ارزیابی پیش از رویداد شاخص تاب آوری لرزه ای برای ساختمان های معمول ایران از طریق ابزار مبتنی بر وب
International Journal of Civil Engineering Issue https://doi.org/10.1007/s40999 (2021-08-21PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  محمد حسین زهتاب یزدیمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالیغلامرضا قدرتی امیری
Fuzzy-Based Seismic Risk Prioritization of Steel School Buildings
اولویت بندی خطر لرزه ای ساختمانهای مدارس فولادی مبتنی بر منطق فازی
Natural Hazards Review Issue 22 (2021-02-01PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  مهدی اقبالیدلباز صمدیانمحسن غفوری آشتیانیمرتضی رئیسی دهکردی
Recovery and reconstruction of schools after M 7.3 Ezgeleh-Sarpole-Zahab earthquake; part II: Recovery process and resiliency calculation
بازیابی و بازسازی مدارس پس از زلزله M 7.3 ازگله-سرپل-ذهاب ؛ قسمت دوم: فرآیند بازیابی و محاسبه تاب آوری
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Issue 139 (2020-12-01PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  فائزه سرداریمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالیدلباز صمدیان
Practical seismic retrofit strategy based on reliability and resiliency analysis for typical existing steel school buildings in Iran
استراتژی مقاوم سازی لرزه ای عملی مبتنی بر تحلیل قابلیت اطمینان و تاب آوری برای ساختمان های تیپ مدارس فولادی موجود در ایران
International Journal of Disaster Risk Reduction شماره 51 (1399/09/11صفحات 1-24 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  دلباز صمدیانمهدی اقبالیمرتضی رئیسی دهکردیمحسن غفوری آشتیانی
Recovery and reconstruction of schools after M 7.3 Ezgeleh-Sarpole-Zahab earthquake of Nov. 2017; part I: Structural and nonstructural damages after the earthquake
بازیابی و بازسازی مدارس پس از زلزله M 7.3 ازگله-سرپل ذهاب در نوامبر 2017 ؛ قسمت اول: خسارت های سازه ای و غیر سازه ای پس از زلزله
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Issue 139 (2020-12-01PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
14.  امیر عباس زاده شهانقیغلامرضا قدرتی امیریمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالی
Seismic evaluation of low and mid-rise steel special moment frames equipped with viscous dampers based on FEMA P-695 collapse prevention criteria
ارزیابی لرزه ای قاب های فولادی خمشی کوتاه و میان مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به میراگرهای ویسکوز براساس معیارهای فروریزش FEMA P695
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 10.22060/ceej.2020.17438.6561 (1399/05/31صفحات 1-26 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
13.  محمد حسین زهتاب یزدیمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالیغلامرضا قدرتی امیری
Seismic Risk Prioritization of Steel Buildings Using Fuzzy Inference System: A Case Study of School Buildings in Selected Regions of Tehran
اولویت‌بندی خطرپذیری لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی با استفاده از سیستم استنتاج فازی: مطالعه موردی ساختمان‌های مدارس مناطق منتخب شهر تهران
مهندسی عمران امیرکبیر شماره 52(3) (1399/03/31صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  زهرا شمس الدینی مطلقمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالیدلباز صمدیان
Evaluation of seismic resilience index for typical RC school buildings considering carbonate corrosion effects
ارزیابی شاخص تاب آوری لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح تیپ مدارس با در نظر گرفتن اثرات خوردگی کربناته
International Journal of Disaster Risk Reduction شماره 46 (1399/03/12صفحات 1-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  دلباز صمدیانمحسن غفوری آشتیانیحسین نادرپورمهدی اقبالی
Seismic resilience evaluation based on vulnerability curves for existing and retrofitted typical RC school buildings
ارزیابی تاب آوری لرزه ای مبتنی بر منحنی های آسیب پذیری ساختمان های مدارس بتنی مسلح موجود و مقاوم سازی شده
SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING Issue 127 (2019-12-01PP. 1-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  سامان یغمائی سابقجعفری علیمهدی اقبالی
The accuracy of fragility curves of the steel moment-resisting frames and SDOF systems
دقت منحنی های شکنندگی قاب های خمشی فولادی و سیستم های یک درجه آزاد
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES Issue 39 (2019-06-25PP. 243-259 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  امیر حمزه شقاقیانمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالی
Direct displacement based design of hybrid passive resistive truss girder frames
طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان قاب های خمشی [فولادی] خرپایی دارای سیستم های مقاوم هیبریدی غیرفعال
STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES Issue 28 (2018-09-25PP. 691-708 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  سعیده دهقانی فردوئیسید علی رضویان امره ایمهدی اقبالیشهاب نصراله بیگی
AN OPTIMUM APPROACH TOWARDS SEISMIC FRAGILITY FUNCTION OF STRUCTURES THROUGH METAHEURISTIC HARMONY SEARCH ALGORITHM
ارائه یک رویکرد بهینه در تابع شکنندگی لرزه ای سازه ها از طریق الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری
International journal of optimazation in civil engineering-دانشگاه علم و صنعت- با همکاری قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مه شماره 8 (1396/12/08صفحات 587-600 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  مسعود یخچالیانغلامرضا قدرتی امیریمهدی اقبالی
Reliable seismic collapse assessment of short-period structures using new proxies for ground motion record selection
قابلیت اعتماد ارزیابی فروپاشی لرزه ای سازه های با زمان تناوب کوتاه مدت با استفاده از فیلترهای جدید برای انتخاب زمین رکورد حرکت
Scientia Iranica Issue 24 (2017-12-01PP. 1-31 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  مرتضی رئیسی دهکردیامیرمحمد فروغیمهدی اقبالی
EFFECT OF YIELDING SEGMENT ON SEISMIC PERFORMANCE OF BUCKLING RESTRAINED BRACES
تاثیر طول ناحیه ی تسلیم در عملکرد لرزه یی مهاربندهای کمانش تاب
مهندسی عمران شریف شماره 33 (1396/06/01صفحات 69-77 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
5.  مرتضی رئیسی دهکردیسجاد ویس مرادیشیدالله یوسفیمهدی اقبالی
Application of Reinforcement Concrete Layer Method for Retrofit of Slant Jack Arch Roofs in Masonary Buidlings
کاربرد رویه بتن آرمه در بهسازی لرزه ای سقف های شیبدار طاق ضربی ساختمان های بنایی
مهندسی عمران مدرس (فنی و مهندسی مدرس سابق) - دانشگاه تربیت مدرس شماره 17 (1396/02/29صفحات 101-113 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  مهدی اقبالیاسماعیل اسدیانغلامرضا قدرتی امیریسید علی رضویان امره ای
Seismic performance of steel frames equipped with buckling-restrained braces (BRBs) using nonlinear static and dynamic analyses
عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی مجهز شده به مهاربندهای کمانش ناپذیر با استفاده از تحلیل های استاتیکی و دینامیکی
Journal of Vibroengineering Issue 19 (2017-03-01PP. 1131-1146 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  مرتضی رئیسی دهکردیمرتضی علیزاده اسفیوخیمهدی اقبالی
Seismic Evaluation of Steel Moment Frames Retrofitted with CBF, EBF and BRBF Braces
‌ارزیابی کاربرد مهاربندهای فولادی همگرا، واگرا و کمانش گریز در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی فولادی
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 14 (1395/12/10صفحات 95-114 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  مهدی اقبالیغلامرضا قدرتی امیریمرتضی رئیسی دهکردی
EVALUATION OF MODIFIED NONLINEAR DYNAMIC AND STATIC ANALYSES FOR SEISMIC BEHAVIOR OF STEEL MOMENT-RESISTING FRAMES
ارزیابی تحلیل های غیرخطی دینامیکی و استاتیکی اصلاح شده برای رفتار لرزه ای قاب های خمشی مقاوم فولادی
Journal of Vibroengineering Issue 17 (2015-12-01PP. 4313-4324 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  غلامرضا قدرتی امیریحمیدرضا رازقیمسعود خدابخشیمهدی اقبالی
Effects of Abutment’s Modeling and Assignment of Plastic Hinges’ Types on Seismic Response of Reinforced Concrete Highway Bridges
اثرات مدل‎سازی کوله‎ها و مفاصل پلاستیک پایه‎ها در رفتار لرزه‎ای پل‎های بتنی
مهندسی حمل و نقل - انجمن مهندسی حمل و نقل ایران - با همکاری انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران شماره 4 (1392/04/15صفحات 365-388 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 22. حسام عزیزیجمال احمدیمهدی اقبالی
بررسی ضریب رفتار قاب های با مهاربندهای کمانش ناپذیر هیبریدی
Investigating the behavior coefficient of frames with hybrid BRB braces
Natoinal Conference On Steel & Structure انجمن سازه های فولادی ایران, تهران, 2023-12-11 - 2023-12-13
ملی معتبر 21. مهسا باستانیکیارش ناصر اسدیاحسان تفکریمهدی اقبالی
تاثیر میانقاب مصالح بنایی بر منحنی شکنندگی سازه‌های کوتاه‌مرتبه طراحی شده بر اساس ویرایش‌های مختلف آیین‌نامه لرزه‌ای ایران
The effect of masonry infill walls on the fragility curve of short structures designed based on different editions of Iranian Seismic Code
- دانشگاه گلستان, گرگان, 2021-09-09 - 2021-09-09
ملی معتبر 20. هادی عمارلوجمال احمدیمهدی اقبالی
طراحی بر مبنای عملکرد قاب های خمشی بتنی کوتاه مرتبه با شکل ‎پذیری ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش تاب
Performance-based design of low-rise reinforced concrete special moment frames equipping with buckling restrained braces
همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری دانشگاه صنعتی خو.اجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1399/03/10 - 1399/03/11
ملی معتبر 19. محمد کریمی فیروزجاییمرتضی رئیسی دهکردیمحمدعلی برخورداریمهدی اقبالی
طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان سیستم دوگانه ی قاب خمشی بتنی میان مرتبه با مهاربندهای کمانش‎تاب
Direct displacement-based design of mid-rise dual system reinforced concrete moment frames equipping with buckling restrained braces
National Congress on Civil Engineering دانشگاه صنعتی سهند تبریز, تبریز, 2020-05-27 - 2020-05-29
ملی معتبر 18. حمیدرضا سلمان مهاجرمهدی اقبالیمحسن کاویان
مروری بر تحقیقات سیستم های سازه ای برگشت پذیر با اجزای تشکیل دهنده قابل تعویض
Review of re-centering Structural Systems with Removable Links
Natoinal Conference On Steel & Structure  انجمن علمی سازه های فولادی ایران , تهران, 2019-12-10 - 2019-12-12
بین‌المللی 17. محسن کاویانمرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالی
ارزیابی تاب آوری لرزه ای قاب خمشی فولادی 9 طبقه مبتنی بر روش FEMA P-58
Seismic Resilience of A Steel Moment Resisting Frame Using FEMA P-58
کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, تهران, 1398/08/20 - 1398/08/22
بین‌المللی 16. مجتبی رسولیمهدی اقبالیمحسن کاویان
تحقیقات و کاربرد های سیستم فیوز سازه ای در طراحی لرزه ای و مقاوم سازی انواع سازه ها
Applications and researches structural fuse system in varied structures in seismic design and retrofitting
ISSS انجمن علمی سازه های فولادی ایران, تهران, 2018-12-11 - 2018-12-12
بین‌المللی 15. رضا اسدیانکیارش ناصر اسدیمهدی اقبالی
ارزیابی عملکردی قاب‌های خمشی فولادی بهینه طراحی شده بر اساس الگوریتم‌های فراکاوشی
Seismic Evaluation of Optimally Designed Steel Moment Frames Using Metaheuristic Algorithms
International Conference on Structural Engineering انجمن مهندسی سازه ایران, تهران, 2018-02-17 - 2018-02-18
بین‌المللی 14. سید محمدرضا آقاکوچکی حسینیغلامرضا قدرتی امیریمهدی اقبالی
آسیب‌های لرزه‌ای و انواع روش‌های مقاوم‌سازی پل‌های بتنی
Seismic damages and seismic retrofitting techniques for Concrete Bridges
International Conference on Structural Engineering انجمن مهندسی سازه , تهران, 2018-02-17 - 2018-02-18
بین‌المللی 13. رقیه سادات موسویسید علی رضویان امره ایمهدی اقبالی
تحلیل دینامیکی فزاینده قاب‎های خمشی فولادی با مهاربند کمانش‎تاب مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی
Incremental Dynamic Analysis of Steel Moment Frames with Buckling Restrained Braces equipped with Shape Memory Alloy
International Conference on Structural Engineering انجمن مهندسی سازه ایران, تهران, 2018-02-17 - 2018-02-18
ملی معتبر 12. رقیه سادات موسویسید علی رضویان امره ایمهدی اقبالی
ارزیابی لرزه ای قاب خمشی فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی
Seismic Evaluation of Steel Moment Frames with Buckling-Restrained Shape Memory Alloy Braces
National Conference on Construction in Earthquake-Prone Areas سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی , تبریز, 2017-08-11 - 2017-08-12
ملی معتبر 11. فرشاد برجعلی لوسید علی رضویان امره ایمهدی اقبالی
ارزیابی لرزه ای قاب های خمشی بتنی مسلح مجهز به مهاربندهای کمانش ناپذیر
Seismic evaluation of Reinforced Concrete Moment Frames with Buckling-Restrained Braces
National Conference on Construction in Earthquake-Prone Areas سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی , تبریز, 2017-08-11 - 2017-08-12
ملی معتبر 10. مرتضی رئیسی دهکردیمحمد نظری بیدمشکیمهدی اقبالی
مروری بر روش های تعمیر و بهسازی لرزه ای پایه پل های بتنی
A review of repair and seismic retrofitting methods for concrete bridge piers
National Conference on Self-Consolidating Concerete دانشگاه علم و صنعت ایران , تهران, 2017-07-05 - 2017-07-06
بین‌المللی 9. محمد حسین زهتاب یزدیمرتضی رئیسی دهکردیغلامرضا قدرتی امیریمهدی اقبالی
ارزیابی کاربرد روش های الویت بندی در بهسازی لرزه ای سازه هابر مبنای مدل تصمیم گیری چند شاخصه
-
- انجمن سازه های فولادی ایران, تهران, 2017-02-21 - 2017-02-22
بین‌المللی 8. دلباز صمدیانمحسن غفوری آشتیانیحسین نادرپورمهدی اقبالی
ارزیابی شاخص تاب آوری با استفاده از منحنی های شکنندگی
Evaluation of Resilience Index Using Fragility Curves
Intenational Conference on Integrated Disaster Risk Management  انجمن مهندسی زلزله ایران(International Earthquake Engineering Association (IEEA) & Integrated Disaster Risk Management (IDRiM), باویل علیا/سفلی, 2016-10-01 - 2016-10-03
ملی معتبر 7. مرتضی رئیسی دهکردیمهدی اقبالی
مقایسه آسیب پذیری لرزه‎ای ساختمان‎های فولادی با سیستم قاب‎ خمشی و مهاربندی همگرا
Comparison of Seismic Vulnerability of Steel Moment Frames and Steel Concentrically Braced Frames
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سیستان و بلوچستان , زاهدان, 2013-05-07 - 2013-05-08
ملی معتبر 6. غلامرضا قدرتی امیریوحید منصوریمهدی اقبالی
مطالعه موردی آسیب‎پذیری لرزه‎ای پل‎های بزرگراهی تحت اثر زلزله‎های ‎حوزه نزدیک
A case study of seismic vulnerability of highway bridges under near-fault earthquake ground motions
کنفرانس ملی زیر ساخت های حمل و نقل پژوهشکده حمل و نقل, تهران, 1391/11/24 - 1391/11/25
ملی معتبر 5. غلامرضا قدرتی امیریسامان یغمائی سابقمهدی اقبالی
بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی موجود بر اساس روش های تحلیل دینامیکی و استاتیکی غیرخطی
Seismic Evaluation of the Existing Steel Structures based on Nonlinear Static and Dynamic Analysis Techniques
کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری امکان و شریانها حیاتی سازمان مدیریت بحران کشور , تهران, 1390/03/30 - 1390/03/31
بین‌المللی 4. غلامرضا قدرتی امیریاحسان درویشانمهدی اقبالی
قابلیت روش ضرایب تغییر مکان اصلاح شده در تخمین نیاز جابجایی ساختمانهای قاب خمشی فولادی با اتصالات خمشی قبل از نورتریج
Capability of Modified Coefficient Method to Estimate displacement demands of pre-Northridge SMRF Structures
کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله, تهران, 1390/02/26 - 1390/02/28
ملی معتبر 3. غلامرضا قدرتی امیریسامان یغمائی سابقمهدی اقبالی
ارزیابی لرزه ای ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی گروه SAC بر اساس روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)
Seismic Evaluation of Buildings with SAC Steel Moment Frames using Incremental Dynamic Analysis (IDA)
National Congress on Civil Engineering دانشگاه سمنان , سمنان, 2011-04-26 - 2011-04-27
ملی معتبر 2. غلامرضا قدرتی امیریمهدی اقبالیسامان یغمائی سابق
روش نوین دوخطی سازی منحنی Pushover برای ارزیابی لرزه‎ای سازه‎های فولادی
A New Method for Generation of Bilinear Pushover Curve for Seismic Evaluation of Steel Structures
National Congress on Civil Engineering دانشگاه فردوسی مشهد , مشهد, 2010-05-06 - 2010-05-09
ملی معتبر 1. مهدی اقبالیسامان یغمائی سابق
ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از روش های نوین مبتنی بر تحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی فزاینده
Seismic Evaluation of Steel Structures Using New Methods Based on Nonlinear Incremental static and dynamic Analysis
National Congress on Civil Engineering دانشگاه فردوسی مشهد , مشهد, 2010-05-06 - 2010-05-09