خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28500   بروزرسانی: 04-12-1401

Mahdi Eghbali

Publications in Journals

International ISI4.  B Ghaffarpasand, D Samadian, M Raissi Dehkordi, P Bocchini, M Eghbali
Investigation of Different Resilience-based Optimisation Strategies for Retrofitting Curved Bridges
Structure and Infrastructure Engineering (Taylor & Francis, SJR: H-index 54 & Q1, JCR: IF 3.659) (2023PP. 1-15. 
International ISI3.  M Soltani, M Raissi Dehkordi, M Eghbali, D Samadian, H Salmanmohajer
Influence of Infill Walls on Resilience Index of RC Schools Using the BIM Analysis and FEMA P-58 Methodology
International Journal of Civil Engineering (Springer Nature, SJR: H-index 27 & Q2, JCR: IF 2.184) (2022PP. 1-16. 
International ISI2.  A Ekhlaspoor, M Raissi Dehkordi, M Eghbali, D Samadian
Pre-event assessment of seismic resilience index for typical Iranian buildings via a web-based tool
International Journal of Civil Engineering (Springer Nature, SJR: H-index 27 & Q2, JCR: IF 2.184) Vol. 20 Issue 3 (2022PP. 257-272. 
داخلي-ISC1.  اسدیان، رضا.، ناصراسدی، کیارش و مهدی اقبالی
ارزیابی لرزه ای مبتنی بر سطوح عملکردی قاب‌های خمشی فولادی بهینه سازی شده با الگوریتم فراکاوشی
Seismic evaluation of optimal performance-based design of steel moment frames with metaheuristic algorithms
پژوهش‌های زیرساخت‌های عمرانی (Civil Infrastructure Researches) دوره 7 شماره 2 (1400صفحات 107-128.