خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32157   بروزرسانی: 25-01-1402

M. Ebrahim Foulaadvand

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
37.  محمد ابراهیم فولادوندامیر آقا محمدی
Evaluation of direct beam energy received by convex solar collectors and their optimal orientations
محاسبه انرژی پرتو مستقیم رسیده به گردآور های خورشیدی کوژ و پیکیبندی بهینه آنها
Journal of Renewable and Sustainable Energy Issue 15 (2023-10-26PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  امیر آقا محمدیمحمد ابراهیم فولادوند
Efficiency comparison between tracking and optimally fixed fat solar collectors
مقایسه کارایی گردآور های تخت ردیاب خورشیدی و ثابت با پیکربندی بهینه
Scientific Reports Issue 13 (2023-08-05PP. 1-15 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  هادی برزوییمحمد ابراهیم فولادوندسبحان شریفی ابدر
Measurement of slope error of a solar dish facet substrate with the ‎optical scanning method and its impact on the light concentration
اندازه گیری خطای شیب سطحی زیر الیة آینة خورشیدی شلجمی با روبش اپتیکی و بررسی کیفی تاثیر آن بر کیفیت تمرکز نور
پژوهش فیزیک ایران - دانشگاه اصفهان با همکاری انجمن فیزیک شماره 4 (1401/12/20صفحات 731-741 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  محمد ابراهیم فولادوندامیر آقا محمدیپروین کریمیهادی برزویی
Flux profile at focal area of concentrating solar dishes
شار گرمایی در ناحیه کانونی دیش های متمرکز کننده خورشیدی
Scientific Reports Issue 11 (2021-12-28PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  محمد یعقوبیمحمد ابراهیم فولادوندB é rut Antoine Jerzy L uczka
Energetics of a Brownian harmonic oscillator
انرژی در یک نوسانگر هاهنگ براونی
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT Issue 1742-5468 (2017-11-24PP. 1-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  Viktor Holubec Artem Ryabovمحمد حسن یعقوبیMartin Vargaایوب خداییمحمد ابراهیم فولادوندPetr Chvosta
Thermal ratchet effect in confined geometries
اثر رچت گرمایی در هندسه های محدود
Entropy Issue 19 (2017-03-23PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  Chikashi Aritaمحمد ابراهیم فولادوند Ludger Santen
Signal optimization in urban transport: A totally assymetric simple exclusion process with traffic lights
بهینه سازی سیگنال در ترابرد شهری : مدل رانش یکسویه نامتقارن
PHYSICAL REVIEW E شماره 95 (1395/12/20صفحات 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  امیر آقا محمدیمحمد ابراهیم فولادوندمحمد حسن یعقوبیامیر حسین موسوی
Normal modes of a defected linear system of beaded springs
مد های بهنجار یک سامانه خطی جرم و فنر نقص دار
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS Issue 85 (2017-03-01PP. 193-201 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  A RyabovV HoluecM H YaghoubiM Vargaمحمد ابراهیم فولادوندP Chvosta
Transport coefficient for a confined Brownian ratchet operating between two heat reservoirs
ضرایب ترابردی برای یک رچت براونی محصور شده میان دو انباره گرمایی
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT Issue 01 (2016-09-09PP. 1-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  محمد ابراهیم فولادوندبهاره آقائی
Driven binary colloidal mixture in a 2D narrow channel with hard walls
مخلوط واداشته دو گونه ای از کلویید ها در یک کانال باریک دو بعدی
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E Issue 39 (2016-03-22PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  محمد ابراهیم فولادوندصدرآرا مهدیه
Dynamics of a rigid rod in a disordered medium with long-range spatial correlation
دینامیک یک میله صلب در محیط بی نظم با همبستگی بلند برد فضایی
Physical Review E Issue 91 (2015-01-08PP. 012122-1-012122-6 
  سایر
با هیات تحریریه
26.  سمیه بلباسیمحمد ابراهیم فولادوند
Flight Time of a Falling Object
زمان رسیدن جسم افتان به زمین با وجود مقاومت هوا
گاما شماره 28 (1393/06/10صفحات 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  آزاده سعیدییوسفی فرخسعید خادم صدرمحمد ابراهیم فولادوند
Thermal rectification of a single-wall carbon nanotube: a molecular dynamics study
یکسو سازی گرمایی در یک نانو لوله کربنی تک دیواره
SOLID STATE COMMUNICATIONS Issue 179 (2014-01-15PP. 54-58 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  سمیه بلباسیمحمد ابراهیم فولادوندYong ُS.Joe
Anti-resonance in a one-dimensional chain of driven coupled oscillators
پاد تشدید در زنجیره یک بعدی از نوسانگرهای جفت شده واداشته
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS Issue 82 (2014-01-01PP. 32-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  محمد ابراهیم فولادوندمحسن یاری فرد
Two-dimensional system of hard ellipses: A molecular dynamics study
شبیه سازی سامانه دوبعدی از بیضی های سخت
Physical Review E Issue 88 (2013-11-15PP. 052504-1-052504-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
22.  محمد ابراهیم فولادوندمحمدمهدی شفیعی علویجه
One-dimensional Brownian motion in hard rods: The adiabatic piston problem
حرکت براونی یک بعدی در میله های سخت: مسئله پیستون بی دررو
EPL Issue 104 (2013-11-15PP. 30002-1-3002-5 
  سایر
با هیات تحریریه
21.  بهمنی محمد ماه گرفته النازقناد سارامحمد ابراهیم فولادوند
Acoustical and optical modes in a one-dimensional lattice
بررسی مد های آکوستیکی و اپتیکی در یک مدل یک بعدی با سه ذره در یاخته یکانی
گاما شماره 26 (1392/03/18صفحات 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  محمد ابراهیم فولادوندندا اوجاقلو
Structural and elastic properties of a confined two-dimensional colloidal solid: a molecular dynamics study.
-
Physical Review E Issue 86 (2012-08-15PP. 021405-1-021405-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
19.  محمد ابراهیم فولادوندمحسن یاری فرد
Temporal and Structural Characteristics of a Two-Dimensional Gas of Hard Needles
ویژگیهای زمانی و ساختاری گاز دو بعدی از میله های سخت
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL E Issue 34(41) (2011-11-30PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
18.  محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
vehicular traffic flow at an intersection with possibility of turning
شار ترافیکی در یک تقاطع با امکان پیچش
Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical Issue 44 (2011-02-15PP. 1-18 
  سایر
با هیات تحریریه
17.  محمد ابراهیم فولادوندمحمدمهدی شفیعی علویجه
Investigation of structural and thermal properties of a one dimensional gas ......
بررسی ویژگی های ساختاری و ترمودینامیکی گاز یک بعدی از میله های سخت
گاما شماره 23 (1389/06/10صفحات 38-48 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  محمد ابراهیم فولادوندمینورا فوکوییسمیه بلباسی
Phase structure of a singel urban intersection : a simulation study
ساختار فازی یک تک چهارراه : شبیه سازی
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT Issue 1 (2010-07-15PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  محمد ابراهیم فولادوندمینورا فوکوییسمیه بلباسی
Phase structure of a singel urban intersection : a simulation study
ساختار فازی یک تک چهارراه : شبیه سازی
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT Issue 1 (2010-07-15PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  محمد ابراهیم فولادوندمحمد زارع نیا
Optimisation of quantum monte carlo wave function steepest descent method
بهینه سازی تابع موج مونت کارلو به روش تندترین کاهش
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS C Issue 21 (2010-03-30PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  یوسف جمالیمحمد ابراهیم فولادوندهاشم رفیعی تبار
computational modeling of the collective stochastic motion of kinesin nano motors
مدل سازی حرکت دسته جمعی موتورهای مولکولی کینزین
Journal of Computational and Theoritical Nanoscience Issue 7 (2010-03-15PP. 146-152 
  علمی-پژوهشی
None ISI
12.  محمد ابراهیم فولادوندداوود معصومی
Mechanical filtering in forced-oscillation of two coupled pendulums
فیلتر شدن مکانیکی در نوسانات واداشته دوپاندول
physics Education Issue 3 (2010-01-15PP. 1-10 
  سایر
با هیات تحریریه
11.  محمد ابراهیم فولادوندداوود معصومی
Investigation of an oscillatory motion with constant restoring force
بررسی یک حرکت نوسانی در یک بعد با نیروی باز گرداننده ثابت
گاما شماره 20 (1388/08/01صفحات 19-23 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  محمد ابراهیم فولادوندAnatoly B Kolomeiskyحمید تیموری
Asymmetric exclusion processes with disorder:Effect of correlations
-
Physical Review E Issue 78 (2008-12-15PP. 061116-1-061116-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  سمیه بلباسیمحمد ابراهیم فولادوند
Simulation of traffic flow at a signalized intersection
-
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT Issue 10 (2008-07-15PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  سمیه بلباسیمحمد ابراهیم فولادوند
Simulation of traffic flow at a signalized intersection
شبیه سازی جریان ترافیک در یک تقاطع چراغ دار زمان بندی شده
JOURNAL OF STATISTICAL MECHANICS-THEORY AND EXPERIMENT Issue Issue 10 (2008-07-15PP. 1-15 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  م نیک‌عملق طیبی‌رادم ملایم محمد ابراهیم فولادوندل اسماعیلی سرشکی ا نامیرانیان
Ground state study of simple atoms within a nanoscale box
-
SOLID STATE COMMUNICATIONS Issue 145 (2008-06-06PP. 594-599 
  سایر
با هیات تحریریه
6.  محسن یاری فردمحمد ابراهیم فولادوند
Dynamics of an elastic collision between two hard rods in two dimensions
دینامیک برخورد کشسان دو میله سخت با یکدیگر در دو بعد
گاما شماره 18 (1387/03/01صفحات 53-60 
  سایر
با هیات تحریریه
5.  ابراهیم فولادوند
Solution of the Poisson equation in one dimension with Green method
حل معادله پواسن در یک بعد به کمک تابع گریین
گاما شماره 17 (1386/10/01صفحات 58-64 

4.  محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
Vehicular traffic flow at a non-signalized intersection
شار ترافیک در یک تقاطع چشمک زن
Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical Issue 40 (2007-07-03PP. 8289-8297 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  محمد ابراهیم فولادوندم نیک‌عمل
Asymmetric simple exclusion process describing conflicting traffic flows
-
EPL Issue 80,60002 (2007-06-06PP. 1-6 
  سایر
با هیات تحریریه
2.  محمد ابراهیم فولادوندمهدیه بیگدلوم نیک‌عمل
Elastic collision of rigid rod with fixed disk
برخورد کشسان یک میله صلب با یک قرص ثابت
گاما شماره 12 (1385/07/01صفحات 71-80 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  وحیدپور فرنوشمحمد ابراهیم فولادوند
Solution of radioactive multistep decay equations
حل معادلات واپاشی زنجیره ای هسته ای به روش پله ای
گاما شماره 10 (1385/03/01صفحات 40-46 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 36. امیر آقا محمدیمحمد ابراهیم فولادوند
مقایسه کارایی گردآور های ثابت و ردیاب خورشیدی
Efficiency comparison between tracking and optimally fixed flat solar collectors
-- انجمن فیزیک ایران, تهران, 2024-01-04 - 2024-01-04
ملی معتبر 35. محمد ابراهیم فولادوندمجتبی نعمتی
پیکربندی بهینه گرد آور خورشیدی هرمی شکل
Optimal orientation of a pyramidal solar collector
Annual Physics Conference of Iran انجمن فیزیک ایران, اصفهان, 2023-08-28 - 2023-08-31
ملی معتبر 34. محمد ابراهیم فولادوندرسول کرمیحمید رضا زارع
طراحی و ساخت سامانه آب شیرین کن خورشید گرمایی-تقطیری
Design and construction of a solar thermal water distiller
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه شیستان بلوچستان, زاهدان, 2022-09-05 - 2022-09-07
ملی معتبر 33. هادی برزوییمحمد ابراهیم فولادوند
اندازه گیری نمایه شدت گرما در کانون متمرکز کننده خورشیدی
Measurement of thermal flux profile at focal area of a concentrating dish
Annual Physics Conference of Iran انجمن فیزیک ایران, اصفهان, 2021-08-23 - 2021-08-26
ملی معتبر 32. محمد ابراهیم فولادوندپروین صادقیآزاده سعیدیسبحان شریفی ابدر
نسبت تمرکز و توزیع شدت گرمای خورشیدی در آینه های شلجمی و کروی
Concentration ratio and flux profile in spherical & parabolic mirrors
-- دانشگاه سیستان و بلوچستان, زاهدان, 2021-02-02 - 2021-02-04
ملی معتبر 31. سبحان شریفی ابدرمحمد ابراهیم فولادوند
اندازه گیری میدانی بازتاب گرمایی دو بازتابگر از جنس¬ آینه معمولی و استیل با کمک دستگاه آفتاب¬گردان (هلیو استت)
Field measurement of reflected thermal radiation of steel and glass mirrors with Helistat
-- دانشگاه شیراز, شیراز, 2019-02-27 - 2019-02-28
ملی معتبر 30. محمدحسن عبادیمحبوبه هوشیارمحمد ابراهیم فولادوند
سنتز و مشخصه یابی نانو ذرات هسته-پوسته مگنتیت نقره به منظور کاربرد های درمانی
Synthesis and characterisation of core-shell magnetide silver nano particles
Conference on Condensed Matter دانشگاه تربیت دبیر رجایی, تهران, 2017-02-01 - 2017-02-02
بین‌المللی 29. فاطمه سالاری فرمحمد ابراهیم فولادوندیوسفعلی عابدینیمحمد حسین رسولی فردمیرسعید سیددراجی
اندازه گیری جذب امواج صوتی توسط اسفنج پلی اورتان اصلاح شده با نانو ذرات اکسید روی
Sound absorption of ZnO composite polyurethane sponge
کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران, تهران, 1395/09/17 - 1395/09/18
ملی معتبر 28. محمد ابراهیم فولادوندبهاره آقائی
شارش ذرات کلوییدی کنشگر واداشته در یک میکرو کانال باریک دو بعدی
Flow of driven active colloidal particles in a narrow micro channel
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادی, تهران, 2016-05-18 - 2016-05-19
بین‌المللی 27. محمد ابراهیم فولادوندبهاره آقائی
شارش کلوییدی در یک میکرو کانال باریک دو بعدی
Two dimensional colloidal flow in micro channel
کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها دانشگاه هرمزگان, بندرعباس, 1392/09/27 - 1392/09/29
بین‌المللی 26. محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
جریان ترافیکی در تقاطع باچراغ راهنمایی زمان بندی شده: بررسی از طریق شبیه سازی
vehicular traffic flow at a signalised urban intersection: A simulation study
Conference on Traffic and Granular Flow  Julich, Germany, 2013-09-25 - 2013-09-27
بین‌المللی 25. سمیه بلباسیمحمد ابراهیم فولادوند
کنترل جریان ترافیک ماشینی با استفاده از دو سازوکار متفاوت برای کنترل چراغهای راهنمایی
Controlling of vehicular traffic flow at an intersection via two schemes of traffic lights
Conference on Traffic and Granular Flow  Julish, Germany, 2013-09-25 - 2013-09-27
ملی معتبر 24. سمیه بلباسیمحمد ابراهیم فولادوند
نوسانگرهای واداشته جفت شده در یک سامانه یک بعدی :پدیده پاد تشدید
Forced coupled oscillators in a one-dimensional system:anti resonance phenomenon
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادی, تهران, 2013-05-22 - 2013-05-23
ملی معتبر 23. محمد ابراهیم فولادوندسعید خادم صدرآزاده سعیدی
به روش شبیه سازی دینامیک مولکولی نانولوله های جرم دار شده یکسویی گرمایی
Thermal rectification of mass-graded nano tubes by molecular dynamics simulation
Conference on Condensed Matter مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2012-05-25 - 2012-05-26
ملی معتبر 22. محمد ابراهیم فولادوندمحمدمهدی شفیعی علویجه
پخش تک ناخالصی در گاز یک بعدی از میله های سخت
Diffusion of a single impurity in a ID gas of hard rods
Spring Theoretical Physics conference پژوهشگاه دانش های بنیادی, تهران, 2012-05-16 - 2012-05-17
ملی معتبر 21. محمد ابراهیم فولادوندندا اوجاقلو
ویژگی های کشسانی گازی از ذرات با پتانسیل رانشی نرم در کانال باریک دو بعدی به روش همبستگی های فضایی ناتسور کرنش
Elastic properties of a gas of soft particles....
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-07
ملی معتبر 20. محمد ابراهیم فولادوندعلیرضا صفارزادهمریم سبزعلی جماعتی ابهری
بستگی دمایی رسانش گرمایی نانولوله ی کربنی
Temperature dependence of thermal...
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2011-09-05 - 2011-09-07
ملی معتبر 19. محمد ابراهیم فولادوندندا اوجاقلو
بررسی ویژگی های کشسانی و دینامیک گازی از ذرات با پتانسیل رانشی نرم در کانال باریک دو بعدی
Elastic properties of a gas of soft with repulsive....
Conference on Condensed Matter تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2011-08-27 - 2011-08-28
ملی معتبر 18. محسن یاری فردمحمد ابراهیم فولادوند
ویژگی های آماری سامانه دوبعدی از بیضی های سخت (شبیه سازی دینامیک مولکولی)
-
Conference on Condensed Matter دانشگاه شیراز, شیراز, 2011-01-26 - 2011-01-27
ملی معتبر 17. محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
شار ترافیک ماشینی در یک تقاطع با امکان پیچیدن
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2010-09-11 - 2010-09-14
ملی معتبر 16. محمد ابراهیم فولادوندمحمدمهدی شفیعی علویجه
شبیه سازی دینامیک مولکولی گاز یک بعدی از میله های سخت
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه بوعلی سینا-همدان, همدان, 2010-09-11 - 2010-09-14
ملی معتبر 15. محمد ابراهیم فولادوندمحمدمهدی شفیعی علویجه
شبیه سازی دینامیک مولکولی گاز دو بعدی از میله های سخت
-
Conference on Condensed Matter تحصیلت تکمیلی علوم پایه زنجان, زنجان, 2010-05-27 - 2010-05-28
ملی معتبر 14. محمد ابراهیم فولادوندمحسن یاری فردعسگر قربانی کلی
شبیه سازی مونت کارلوی گازی دو بعدی از بیضی های سخت
MC simulation of a 2D gas of hard ellipses
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه اصفهان, اصفهان, 2009-08-14 - 2009-08-18
بین‌المللی 13. محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
-
Vehicular traffic flow at a non-signalised intersection
Traffic and Granular Flow پاریس, France, 2009-06-20 - 2009-06-22
ملی معتبر 12. محمد ابراهیم فولادوندمحسن یاری فرد
ویژگی های آماری یک گاز دوبعدی از میله های سخت
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-25 - 2008-08-28
ملی معتبر 11. محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
شبیه سازی شار ترافیک در یک تقاطع با چراغ راهنمایی به روش هوشمند
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-24 - 2008-08-28
ملی معتبر 10. محمد ابراهیم فولادوندحمید تیموری
اثرات همبستگی های کوتاه برد در فرایند رانش یکسویه نامتقارن در حضور دو نقص
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه کاشان, کاشان, 2008-08-24 - 2008-08-28
ملی معتبر 9. محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
شبیه سازی جریان ترافیک در یک شبکه کوچک شهری
-
گردهمایی فیزیک ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1387/03/02 - 1387/03/03
ملی معتبر 8. محمد ابراهیم فولادوندحمید تیموری
فرایند رانش یکسویه نامتقارن با مرزهای باز در حضور دو نقص
-
گردهمایی فیزیک ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 1387/03/02 - 1387/03/03
ملی معتبر 7. محمد ابراهیم فولادوندمحسن یاری فرد
یافتن زمان برخورد در دینامیک مولکولی رویدادگرا
-
Spring Theoretical Physics conference مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان, زنجان, 2008-05-14 - 2008-05-15
ملی معتبر 6. ابراهیم فولادوند
ساختار فازی و رسانندگی گرمایی نانو ذرات نیکل
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه یاسوج, یاسوج, 2007-08-27 - 2007-08-30
بین‌المللی 5. محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
ویژگیهای مدل نزد نامتقارن در حضور بی نظمی فضائی
Characteristics of asymmetric simple exclusion process in the presence of quenched spatial disorder
Internatinal Conference on Statistical Physics دانشگاه ناپل, Italy, 2007-06-20 - 2007-06-22
ملی معتبر 4. محمد ابراهیم فولادوندسمیه بلباسی
جریان ترافیک ماشینی در یک چهارراه با چراغ راهنمایی چشمک زن
-
گردهمایی فیزیک ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1386/03/10 - 1386/03/10
ملی معتبر 3. زینب الحسانیلیلا هدایتی‌فرمحمد ابراهیم فولادوندغلامرضا جعفری
بررسی افت و خیزبی‌روند بازار الکتریسته (OMEL)
-
گردهمایی فیزیک ماده چگال مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان, زنجان, 1386/03/10 - 1386/03/11
ملی معتبر 2. محمد ابراهیم فولادوندمهدیه بیگدلو
برخورد کشسان یک میله صلب با دیسک ثابت
-
Spring Theoretical Physics conference پژوهشکده فیزیک, تهران, 2007-05-16 - 2007-05-18
ملی معتبر 1. محمد ابراهیم فولادوندمحمد جابرییوسفعلی عابدینی
مطالعه پایداری زمانی بلند برد در داده های جوی استان زنجان
-
Annual Physics Conference of Iran دانشگاه لرستان, خرماباد, 2005-08-29 - 2005-09-01