خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28268   بروزرسانی: 14-12-1400

M. Ebrahim Foulaadvand

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فیزیک حالت جامد , 1379-1375
عنوان رساله : فرایند های کاتوره ای دور از تعادل
زمینه رساله : ریاضی فیزیک
استاد راهنما : دکتر وحید کربمی پور

دکترا : , 1379-1375
استاد راهنما : Prof. Vahid Karimipour

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فیزیک حالت جامد , 1375-1372
عنوان پایان نامه : مکانیک آماری کوانتمی شبکه ای
زمینه پایان نامه : ریاضی فیزیک
استاد راهنما : دکتر وحید کربمی پور

کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف, ایران, فیزیک حالت جامد , 1372-1367
عنوان پایان نامه : حالات فشرده شده نور
زمینه پایان نامه : اپتیک
استاد راهنما : دکتر محمد رضا هدایتی