خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32116   بروزرسانی: 25-01-1402

M. Ebrahim Foulaadvand

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کوره خورشیدی ایران و چین 
[   خلاصه طرح] 
مجرياسفند 1397اسفند  1401صندوق حمایت از پژوهشگران کشورآزمایشگاه میدانی انرژی خورشیدی دانشگاه زنجان