خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:32552   بروزرسانی: 25-01-1402

M. Ebrahim Foulaadvand
ابراهیم فولادوند
دانشیار

پست الکترونيکی
foolad@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fouladvand-ebrahim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2542

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنگان ، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 227،ص پ 313- 45195