خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30389   بروزرسانی: 23-09-1399

Omid Ghaffari

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  امید غفاری علی آبادمحمد جواد ولدان زوجمهدی مختارزاده
Reducing the Effect of the Endmembers’ Spectral Variability by Selecting the Optimal Spectral Bands
کاهش اثر تغییرپذیری طیفی اعضای خالص با انتخاب باندهای طیفی بهینه
Remote Sensing Issue 9 (2017-08-25PP. 1-29 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  امید غفاری علی آبادمحمد جواد ولدان زوجمهدی مختارزاده
A band selection technique for optimized hyperspectral unmixing
انتخاب باندهای بهینه جهت بهبود جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- دانشگاه خواجه نصیر شماره 2008-9635 (1395/06/20صفحات 101-122 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  امید غفاری علی آبادمحمد جواد ولدان زوجحامد عبادیبرات مجردی
Spectral Unmixing Using Hyperspectral Images and Its Position Among Other Spectral Processing Algorithms
جداسازی طیفی با استفاده از تصاویر فراطیفی و جایگاه آن در میان سایر الگوریتم های پردازش طیفی
ماهنامه علمی و ترویجی فضا- سازمان فضایی شماره 28 (1387/02/01صفحات 33-40 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 4. مجتبی عطاررضا شاه حسینیامید غفاری علی آباد
بازیابی رطوبت خاک با استفاده از سری های زمانی داده های سنجش از دور راداری و نوری با قدرت تفکیک 10 متر
Retrieval soil moisture by using time series of Radar and optical remote sensing data at 10m resolution
International Electronic Conference on Remote Sensing Environmental Sciences Proceedings journal-MDPI, Switzerland, 2023-11-07 - 2023-11-21
ملی معتبر 3. امید غفاری علی آبادمحمد جواد ولدان زوجمهدی مختارزاده
تصحیحات رادیومتریک تصاویر ابرطیفی هایپریون بمنظور استخراج اطلاعات در کاربردهای زمین شناسی
Radiometric correction of Hyperion hyperspectral images in order to extract information in geological applications
کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده نقشه برداری, تهران, 1395/10/29 - 1395/10/30
ملی معتبر 2. امید غفاری علی آبادمحمد جواد ولدان زوجمهدی مختارزاده
انتخاب باند در راستای بهینه سازی جداسازی طیفی تصاویر ابر طیفی
A band selection technique for optimized hyperspectral unmixing
کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران, 1394/10/29 - 1394/10/30
ملی معتبر 1. امید غفاری علی آبادمحمد جواد ولدان زوجحامد عبادیبرات مجردی
بررسی و مقایسه الگوریتم های استخراج اعضای خالص از تصاویر فراطیفی بدون دانش اولیه از صحنه تصویر برداری
Investigation and comparison of endmember extraction algorithms from hyperspectral images in an unsupervised manner
The Geomatic Congress of Iran Surveyors دانشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور, تهران, 2008-04-29 - 2008-05-02