خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27304   بروزرسانی: 23-09-1399

Omid Ghaffari

Publications in Journals

داخلي-ISC4.  امید غفاری - محمد جواد ولدان زوج - مهدی مختارزاده
انتخاب باندهای بهینه جهت بهبود جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی
A band selection technique for optimized hyperspectral unmixing
مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دوره 6 شماره 3 (1397صفحات 93-114. 
International ISI & ISC3.  Omid Ghaffari, Mohammad Javad Valadan Zoej and Mehdi Mokhtarzade
Reducing the Effect of the Endmembers’ Spectral Variability by Selecting the Optimal Spectral Bands
Remote Sensing Vol. 9 Issue 9 (2017)  DOI: 1. 
National-ISC2.  علی اکبر آبکار-علیرضا صفدری نژاد-مجتبی زمانی-سیدرضا صوفباف-نبی اله غلامی-امید غفاری
تحلیل و مدلسازی همبستگی بین LAI و شاخص های گیاهی حاصل از مشاهدات طیف سنجی
سنجش از دور و GIS ایران دوره 7 شماره 2 (1395صفحات 69-88. 
National1.  امید غفاری – محمدجواد ولدان زوج – حمید عبادی – برات مجردی
جداسازي طيفي با استفاده از تصاوير فراطيفي و جايگاه آن در ميان ساير الگوريتم هاي پردازش طيفي
مجله تخصصي سازمان فضايي كشور - ماهنامه فضا (1387) . 


Presentations in Seminars & Congress


National 4.  امید غفاری - محمدجواد ولدان زوج - مهدی مختارزاده
انتخاب باند در راستای بهینه سازی جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی
A band selection technique for optimized hyperspectral unmixing
The 1st National Conference on Geospatial  Information Technology NCGIT 2016
KNTU, Tehran-Iran, 29 - 30 دي 1394.  
National 3.  امید غفاری - محمدجواد ولدان زوج - مهدی مختارزاده
تصحیحات رادیومتریک تصاویر ابرطیفی هایپریون به منظور استخراج اطلاعات در کاربردهای زمین شناسی
Radiometric correction of Hyperion hyperspectral images in order to extract information in geological applications
The 2nd National Conference on  Geospatial  Information Technology NCGIT 2017
KNTU, Tehran-Iran, 29 دي 1395.  
International 2.  O. Ghaffari, B. Mojaradi, M.J. ValadanZouj, H. Ebadi
IMPACT OF SEARCH STRATEGIES TO IMPROVEMENT OF N-FINDR ALGORITHM IN HYPERSPECTRAL DATA
IGARSS 2008
IGARSS, Boston-USA  2008.  
National 1.  امید غفاری – محمدجواد ولدان زوج – حمید عبادی – برات مجردی
بررسي و مقايسه الگوريتم هاي استخراج اعضاي خالص از تصاوير فراطيفي بدون دانش اوليه از صحنه تصوير برداري
همایش ژئوماتیک 87
سازمان نقشه برداری, تهران-ایران  1387.