خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30389   بروزرسانی: 23-09-1399

Omid Ghaffari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, مهندسی عمران نقشه برداری (سنجش از دور) , 1396-1391
عنوان رساله : جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی با تاکید برکاهش اثر تغییرپذیری طیفی اعضای خالص
زمینه رساله : سنجش از دور - تصاویر ابرطیفی - جداسازی طیفی - تغییرپذیری
استاد راهنما : محمد جواد ولدان زوج - مهدی مختارزاده

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, مهندسی عمران نقشه برداری , 1387-1384
عنوان پایان نامه : ارائه الگوریتم مناسب جهت طبقه بندی پیکسلهای مختلط به روش نظارت نشده در تصاویر فراطیفی
زمینه پایان نامه : سنجش از دور
استاد راهنما : محمدجواد ولدان زوج - حمید عبادی

کارشناسی : دانشگاه علم و صنعت ایران, مهندسی عمران نقشه برداری , 1384-1380