خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30387   بروزرسانی: 23-09-1399

Omid Ghaffari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فتوگرامتری2. سنجش از دور3. پردازش تصاویر رقومی4. نقشه برداری5. جبر خطی6. کاداستر