خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28074   بروزرسانی: 03-02-1394

Ali Jafarvand

Publications in Journals

International-ISI4.  A.kaveh  B.Mizaei   A. Jafarvand
An improved magnetic charged system search for truss structures with continuous and discrete variables
Applied Soft Computing journal homepage: www.elsevier.com/locate /asoc  Accepted 2014.  
International-ISI3.  A. Kaveh  B. Mirzaei  A.Jafarvand
OPTIMAL DESIGN OF SINGLE- LAYER BARREL VAULT FRAMES USING IMPROVED MAGNETIC CHARGED SYSTEM SEARCH
INTERNATIONAL JOURNAL OF OPIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING Vol. 3(4) Issue 4 (2013PP. 575-600 DOI: 1. 
International-ISC2.  A. Kaveh   B. Mirzaei  A. Jafarvand
SAHPE-SIZE OPTIMIZATION OF SINGLE-LAYER BARREL VAULTS IMPROVED MAGNETIC SEARCH
International Journal of Civil Engineering, Issue 4 (2014PP. 447-465 DOI: 1. 
National-ISC1.  A. Kaveh , B. Mirzaei     A. Jafarvand
OPTIMAL DESIGN OF DOUBLEARCH LAYER BARREL VAULTS USING IMPROVED MAGNETIC CHARGED SYSTEM SEARCH
ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING (BHRC) Issue 1 (2014PP. 135-154 DOI: 2. 


Presentations in Seminars & Congress


International 3.  علی جعفروند - دلجویی
مقایسه پاسخ اتصالات فولادی متداول در ایران تحت بارگذاری انفجاری
9th International Congress on Civil Engineering (9ICCE)
دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان-ایران, 19 - 21 ارديبهشت 1391.  
International 2.  علی جعفروند- متین عبدالهی فر
تاثیر آرماتور طولی بر مد گسیختگی و مقاومت تیرهای بتن مسلح تحت بارگذاری مج انفجاری
کنفرانس بین المللی عمران - معماری و توسعه پایدار شهری
دانشگاه آزاد اسلام - واحد تبریز, تبریز-ایران, 27 - 28 آذر 1392.  
International 1.  سحر عاشوری - علی جعفروند - علی یوسفیه
بررسی رفتار برشی و خمشی دال های مجوف دارای گوی های پلاستیکی
کنفرانس بین المللی عمران- معماری و توسعه پایدار شهری
دانشگاه آزاد اسلام - واحد تبریز, تبریز-ایران, 27 - 28 آذر 1392.