خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28074   بروزرسانی: 03-02-1394

Ali Jafarvand

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. بتن پیش تنیده برای دکتری3. سازه هایبتن آرمه پیشرفته برای کارشناسی ارشد4. سازه های فلزی پیشرفته برای کارشناسی ارشد5. سازه های بتن آرمه 1و2