خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25118   بروزرسانی: 21-05-1402

Ehsan Mahjoubi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
36.  حسین شادماناحسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدی
Does the 9-11th rib composition correspond with body composition in fat-tailed Afshari lambs?
آیا ترکیبات دنده 9-11 باترکیبات بدن دربره‌های دنبه‌دار افشاری مطابقت دارد؟
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 32 (1401/09/30صفحات 123-129 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
35.  محمدهادی خبازانحمید امانلوداود زحمتکشاحسان محجوبی
Effects of different forage sources on feeding behavior, Milk production and blood parameters of Murciano-Granadina dairy goats
مقایسه منابع مختلف علوفه‌ای جیره بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه‌ای و فراسنجه‌های خونی بزهای شیرده مورسیانو گرانادینا
پژوهشهای علوم دامی ایران-دانشگاه فردوسی مشهد شماره 14 (1401/06/25صفحات 163-173 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
34.  محمدهادی خبازانحمید امانلوداود زحمتکشاحسان محجوبی
Effects of different physical forms of concentrate in Diet on feeding behavior, milk production and blood parameters of Murciano-Granadina dairy goats
اثر شکل فیزیکی کنسانتره خوراک بر عملکرد تولیدی، رفتار تغذیه ای و فراسنجه های خونی بزهای شیرده نژاد مورسیانو گرانادینا
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 32 (1401/06/01صفحات 107-117 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
33.  محمدهادی خبازانحمید امانلوداود زحمتکشاحسان محجوبیاکبر نیکخواه
Optimal Forage Choices for Lactating Murciano‐Granadina Dairy Goats: Feed Intake, Behavior Time Budget, Milk Production, and Blood Metabolites
انتخاب های علوفه ای بهینه برای بزهای شیری مورسیانو-گرانادینا: مصرف خوراک، بودجه زمان رفتار، تولید شیر و متابولیت های خون
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 1 (2022-03-15PP. 103-109 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
32.  یوسف عباسلوداود زحمتکشاحسان محجوبیمهدی حسین یزدیحامد بیرانوندمرتضی گرجی دوز
Nucleotide Supplementation to Whole Milk Has Beneficial Effects on Post-Weaning Holstein Calf Performance
افزودن نوکلئوتید به شیر کامل اثرات سودمندی بر عملکرد پس از شیرگیری گوساله های هلشتاین دارد
Animals شماره 11 (1399/10/29صفحات 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
31.  حسین شادماناحسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدیمهدی اسدی راد
Shade or unshaded effects on body composition of growing Afshari lambs during summer
سایه یا عدم وجود سایه بر ترکیب بدنی بره های در حال رشد افشاری در طی تابستان
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 193 (2020-11-04PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
30.  یوسف عباسلواحسان محجوبیفرهاد احمدیمحمدرضا فرخزادداود زحمتکشمهدی حسین یزدیحامد بیرانوند
Short communication: Performance of Holstein calves fed high-solid milk with or without nucleotide
خلاصه مقاله: عملکرد گوساله های هلشتاین تعذیه شده با ماده خشک بالای شیر با و بدون نوکلئوتید
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 103 (2020-10-09PP. 1-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
29.  علی قلی زادهمهدی حسین یزدیاحسان محجوبیمحمدظاهر حبیبی تنها
Potential interactive effects between corn grain forms (ground vs. whole) of starter feed and forage provision: Effects on growth and health status of intensified milk-fed Holstein calves
اثرات متقابل بالقوه بین شکل فیزیکی ذرت (آسیاب شده در مقابل ذرت کامل) در استارتر و افزودن علوفه: اثر بر رشد و وضعیت سلامت گوساله های هلشتاین تغذیه شده با مقادیر شیر زیاد
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 114 (2020-10-03PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
28.  سیده فاطمه حسینیداود زحمتکشاحسان محجوبیمهدی حسین یزدیR.A Patton
The time spent in fresh cow pen influences total lactational performance
زمان ماندن در بهاربند تازه زا کل عملکرد شیردهی را تحت تاثیر قرار می دهد
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Issue 158 (2020-07-17PP. 247-253 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
27.  احسان محجوبیامیر ارمکانمهدی حسین یزدیداود زحمتکش
Effect of adding butyric acid to whole milk on growth performance and blood parameters of Holstein calves in pre-weaning and post-weaning
اثر افزودن اسید بوتیریک به شیر کامل بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین قبل و بعد از شیرگیری
علوم دامی (پژوهش و سازندگی سابق) - وزارت جهاد کشاورزی شماره 126 (1399/03/01صفحات 17-30 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  حمید قربانیمهدی کاظمی بن چناریمهدی حسین یزدیاحسان محجوبی
Effects of various fat delivery methods in starter diet on growth performance, nutrients digestibility and blood metabolites of Holstein dairy calves
اثرات روش های مختلف خورانیدن روغن سویا بر عملکرد رد، قابلیت هضم مواد مغذی، و متابولیت های خون گوساله های شیرخوار هلشتاین
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 262 (2020-01-30PP. 1-9 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  محمدعلی سیرجانیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمدحسین شهیراحسان محجوبیجهانبخش حسنلومینا وزیری گهرG. opsomer
The potential interaction between body condition score at calving and dietary starch content on productive and reproductive performance of early-lactating dairy cows
اثر متقابل بالقوه بین امتیاز وضعیت بدنی در زایش و مقدار نشاسته جیره بر عملکرد تولید و تولید مثل
Animal Issue 8 (2020-01-20PP. 1676-1683 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
24.  محمد ادباحسان محجوبیمهدی حسین یزدیRobert J. Collier
Effect of supplemental dietary Zinc and its time of inclusion on pre-weaning phase of Holstein heifer calves: Growth performance and health status
اثر مکمل تغذیه ای روی و زمان وارد کردن آن در جیره بر فاز پیش از شیر گیری گوساله های هلشتاین: عملکرد رشد و وضعیت سلامتی
Livestock Science Issue 231 (2020-01-03PP. 1-7 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
23.  مقداد جهانی مقدماسدالله تیموری یانسرییداله چاشنی دلدیرنده عیسیاحسان محجوبی
Short- and long-term effects of postpartum oral bolus v . subcutaneous Ca supplements on blood metabolites and productivity of Holstein cows fed a prepartum anionic diet
اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مکمل های دهانی کلسیم در مقابل تزریق زیرجلدی کلسیم بر متابولیت های خون و توان تولیدی گاوهای هلشتاین تغذیه شده با نمک آنیونیک در دوره پیش از زایش
Animal Issue 12 (2019-11-08PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
22.  داود زحمتکشمحمد زینالیحمید رضا میرزایی الموتیاحسان محجوبیپریا سفیدپری
Assessment of Renewable and Non Renewable Energy Use in Dairy Farms with Different Herd Sizes in Iran
ارزیابی انرژی مصرفی تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت در ایران
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 9 (2019-09-23PP. 419-426 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
21.  سیدهادی حسینیحمید رضا میرزایی الموتیمینا وزیری گهراحسان محجوبیپدرام رضامند
Effects of whole milk feeding rate and straw level of starter feed on performance, rumen fermentation, blood metabolites, structural growth, and feeding behavior of Holstein calves
اثر میزان شیر کامل خورانیده شده و سطح کاه در استارتر بر عملکرد، تخمیر شکمبه، متابولیت های خون، رشد اسکلتی، و رفتار خوراک خوردن گوساله های هلشتاین
ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY Issue 255 (2019-08-01PP. 114-238 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  مهدی حسین یزدیاحسان محجوبیمهدی کاظمی بن چناریامید افسریانامیرحسین فراهانی
Effect of increasing dosage of a multi-mineral-vitamin supplement on productive performance and blood minerals of fattening male Ghezel × Afshar lambs.
اثر دوز افزایشی یک مکمل موادمعدنی-ویتامین بر عملکرد تولیدی و مواد معدنی خون در بره های نر پرواری شال * افشاری
TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION Issue 1 (2019-06-21PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  داود زحمتکشمحمد زینالیحمید رضا میرزایی الموتیاحسان محجوبیپریا سفیدپری
Assessment of input and energy consumption in dairy farms with different housing systems
ارزیابی نهاده و انرژی مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با جایگاه نگهداری متفاوت
پژوهشهای علوم دامی (Journal of Animal Science) - دانشگاه تبریز شماره 28 (1397/12/23صفحات 99-112 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  مهدی کاظمی بن چناریمقداد جهانی مقدمعلیرضا علیزادهپدارم قدرتیحورا شهابیاحسان محجوبیمرتضی گرجی دوز
Performance, Metabolic Responses of Fresh Cows to Daily or Every other Day Oral Drenching a Glucogenic Precursor
پاسخ های عملکردی و متابولیکی گاوهای تازه زا به محلول نوشانیدنی پیش ساز گلوکز به صورت روزانه یا یک روز در میان
دانشگاه آزاد واحد رشت =Iranian Journal of Applied Animal Science Issue 9-1 (2019-03-01PP. 31-38 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
17.  محمد قلیچ خانحمید امانلواحسان محجوبیR.A Patton
Solvent-extracted soybean meal top-dressed on a fresh cow diet increased milk production, but not milk components, and decreased plasma
سرک دادن کنجاله سویای حلالی در جیره گاو تازه زا تولید شیر را افزایش داد، ولی نه ترکیبات شیر را، و غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه پلاسما را کاهش داد
CZECH JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 64 (2019-01-10PP. 26-40 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
16.  داود زحمتکشفریدون نیازیمهدی حسین یزدیاحسان محجوبی
Comparison of three different step-down feeding to weaning programmes on performance, body measurements and age at first breeding of Holstein heifers
مقایسه سه برنامه از شیرگیری خوراک دادن کاهشی بر عملکرد، شاخص های بدنی و سن در اولین تلقیح تلیسه های هلشتاین
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE Issue 156 (2018-03-01PP. 265-271 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  مقداد جهانی مقدمیداله چاشنی دلاسدالله تیموری یانسریاحسان محجوبیدیرنده عیسی
Effect of oral calcium bolus administration on milk production, concentrations of minerals and metabolites in serum, early-lactation health status, and reproductive performance of Holstein dairy cows
اثر تجویز بولوس کلسیم خوراکی بر تولید شیر، غلظت مواد معدنی و متابولیت ها در خون، وضعیت سلامت در اوایل شیردهی، و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری هلشتاین
NEW ZEALAND VETERINARY JOURNAL Issue  0048-0169 (2018-02-08PP. 132-137 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  احسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدیمحمدهادی خبازانمحمد رضا صمدیان
Short communication: Test of the relationship between prepartum milk leakage and blood calcium concentration in Holstein cows—An observational study
آزمون رابطه بین نشت شیر پیش از زایش و غلظت کلسیم خون در گاوهای هلشتاین - مطالعه مشاهده ای
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 101 (2018-01-31PP. 3579-3582 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  مریم گیل حسیناحسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدی
Exposure to sunlight results in lower concentrate intake during the hot hours of day in a cafeteria feeding of chopped alfalfa hay and concentrate in Afshari lambs
قرار گرفتن در معرض نورخورشید منجر به مصرف کمتر کنسانتره در ساعت های گرم روز در شیوه خوراک دادن کافه تریای علوفه و کنسانتره-جدا در بره های افشاری می شود
SMALL RUMINANT RESEARCH Issue 157 (2017-10-21PP. 8-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  نجمه اسلامیان فارسونیحمید امانلوN. silva-del-Rioاحسان محجوبی
Responses of fresh cows to three feeding strategies that reduce starch levels by feeding beet pulp
پاسخ گاوهای تازه زا به سه راهکار تغذیه ای که سطوح نشاسته را با تغذیه تفاله چغندر قند کاهش می دهد
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 95 (2017-10-13PP. 4575-4586 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  احسان محجوبیمهدی حسین یزدیامید افسریانkimberly A. Vonnahme
Evaluation of an accelerated growth program for pre-weaned Shall lambs
ارزیابی برنامه رشد تسریع یافته در بره های پیش از شیرگیری نژاد شال
Livestock Science Issue 198 (2017-02-10PP. 72-75 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
10.  فاطمه حسینیاحسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدی
Effects of dam parity and pre-weaning average daily gain of Holstein calves on future milk production
اثر شکم زایش و افزایش وزن روزانه پیش از شیرگیری گوساله های هلشتاین بر روی تولید شیر در آینده
JOURNAL OF DAIRY RESEARCH Issue 83 (2016-11-15PP. 453-455 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  مهدی حسین یزدیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانابوالقاسم نبی پوراحسان محجوبی
The Effect of Top-dressing Glucose Precursores on Performance and Body Temperature Indices in Holstein Bull Calves during Heat Stress
اثر خورانیدن پیشسازهای گلوکز بهصورت سرک بر عملکرد و شاخصهای دمایی بدنی در گوسالههای نر هلشتاین تحت تنش حرارتی
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 13 (1395/07/01صفحات 108-115 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
8.  مهدی کاظمی بن چناریمهدی میرزاییمقداد جهانی مقدمابوالفضل سلطانیاحسان محجوبیR.A Patton
Interactions between levels of heat-treated soybean meal and prilled fat on growth, rumen fermentation, and blood metabolites of Holstein calves
اثر متقابل بین سطح سویای حرارت دیده و پودر چربی بر روی رشد، تخمیر شکمبه ای و متابولیت های خون گوساله های هلشتاین
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 94 (2016-09-16PP. 4267-4275 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
7.  احسان محجوبیحمید امانلومهدی حسین یزدینبی اله آقازیارتی فراهانیغلامرضا نوریC. I. VahlB. J. Bradford Baumgard L.H
A supplement containing multiple types of gluconeogenic substrates alters intake but not productivity of heat-stressed Afshari lambs
مکمل حاوی مواد گلوکوژنیک در تنش حرارتی بره های افشاری خوراک مصرفی را تغییر می دهد ولی عملکرد تولیدی را خیر
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 94 (2016-06-03PP. 2497-2505 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  مهدی حسین یزدیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانعلیرضا نبی پوراحسان محجوبی
Effects of feeding gluconeogenic precursors as a top-derss on performance and somatic-temperature indices in Holstein bull calves during heat stress
اثر خورانیدن پیش سازهای گلوکز به صورت سرک بر عملکرد و شاخص های دمایی بدنی در گوساله های نر هلشتاین تحت تنش حرارتی
پژوهشهای تولیدات دامی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شماره 13 (1395/03/01صفحات 108-115 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مهدی حسین یزدیحمید رضا میرزایی الموتیحمید امانلواحسان محجوبیعلیرضا نبی پورنبی اله آقازیارتی فراهانی Baumgard L.H
Effects of heat stress on metabolism, digestibility, and rumen epithelial characteristics in growing Holstein calves
اثر تنش حرارتی بر متابولیسم، قابلیت هضم و ویژگی های اپیتلیوم شکمبه در گوساله های در حال رشد هلشتاین
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 94(1) (2016-01-08PP. 77-89 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  احسان محجوبیمهدی حسین یزدینبی آقازیارتیغلامرضا نوریامید افسریان Baumgard L.H
The effect of cyclical and severe heat stress on productive performance and blood metabolites in Afshari lambs
اثر تنش حرارتی شدید و دوره ای بر عملکرد تولیدی و متابولیت های خون بره های افشاری
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Issue 93 (2015-06-04PP. 1632-1640 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مقداد جهانی مقدماحسان محجوبیمهدی حسین یزدیPhil CardosoJames K.Drackley
Effects of alfalfa hay and its physical form (chopped vs. pelleted) on performance of Holstein calves
اثر علف خشک یونجه و شکل فیزیکی آن (خرد شده در برابر پلت شده) بر عملکرد گوساله های هلشتاین
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 98 (2015-06-01PP. 4055-4061 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  مهدی حسین یزدیحمید امانلوحمید رضا میرزایی الموتیمحمد طاهر هرکی نژاد نلیوانعلیرضا نبی پوراحسان محجوبینبی اله آقازیارتی فراهانیغلامرضا نوری Baumgard L.H
Effects of a supplement containing multiple types of gluconeogenic precursors on production and metabolism in Holstein bull calves during heat stress
اثر مکمل حاوی چند نوع پیش ماده گلوکزساز روی تولید و متابولیسم جوانه های هلشتاین در تنش حرارتی
Livestock Science Issue 178 (2015-05-16PP. 61-70 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مقداد جهانی مقدماحسان محجوبیدیرنده عیسی
Effect of linseed feeding on blood metabolites, incidence of cystic follicles, and productive and reproductive performance in fresh Holstein dairy cows
اثر خورانیدن بذر کتان بر متابولیت های خون، بروز کیست های تخمدانی، و عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای تازه زای هلشتاین
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE Issue 98 (2015-03-01PP. 1828-1835 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 7. محمدهادی خبازانحمید امانلوداود زحمتکشاحسان محجوبی
برآورد سود تغذیه ای واحدهای بزداری مورسیانا گرانادینا
Estimation of income over feed cost of Murciano Granadina dairy goats
- دانشگاه ارومیه و انجمن علوم دامی ایران, ارومیه, 2021-04-13 - 2021-04-14
ملی معتبر 6. احسان محجوبی
جفت ماندگی از منظر دامپزشکی سیستم‌ها و چالش¬های پیش رو
Retained placenta from point of view of veterinary systems and forthcoming challenges
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-12-13 - 2018-12-13
ملی معتبر 5. احسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدی
گوسفند افشاری، مقاوم به حرارت با افزایش وزن بالا
Afshari sheep, resistant to high temperature with high body weight gain
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2018-01-24 - 2018-01-24
ملی معتبر 4. مریم گیل حسیناحسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدی
اثر تنش حرارتی بر مصرف علوفه و کنسانتره در بره های افشاری در حال رشد
Effect of heat stress on forage and concentrate intake in growing Afshari lambs
همایش ملی دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری, ساری, 1396/08/04 - 1396/08/04
بین‌المللی 3. علی قهرمانیاحسان محجوبیM. ghamaniمهدی حسین یزدیR.A Pattonمحمد بهرامی
زمان وارد کردن کلش وزن از شیرگیری و افزایش وزن روزانه در گوساله های شیرخوار را تحت تاثیر قرار می دهد.
The time of wheat straw inclusion affects weaning weight and average daily gain in Holstein calves
ADSA annual metting American Dairy Science Association, United States, 2017-06-25 - 2017-06-28
بین‌المللی 2. مریم گیل حسیناحسان محجوبیداود زحمتکشمهدی حسین یزدی
آیا در معرض نور آفتاب قرار گرفتن منجر به افزایش مصرف کنسانتره در بره های افشاری در ساعت های گرم روز می شود؟
Does sunlight exposure result in more concentrate intake in growing Afshari lambs during the hottest hours of day?
ADSA annual metting American Dairy Science Association, United States, 2017-06-25 - 2017-06-28
بین‌المللی 1. محمد زینالیداود زحمتکشحمید رضا میرزایی الموتیاحسان محجوبیپریا سفیدپری
ارزیابی انرژی تجدید ناپذیر مصرفی در واحدهای پرورش گاو شیری با اندازه گله متفاوت
Evaluation of non-renewable energy consumed in dairy farms with different herd size
کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران, تهران, 1396/02/26 - 1396/02/27