خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26042   بروزرسانی: 11-01-1403

Ehsan Mahjoubi
احسان محجوبی
دانشیار

پست الکترونيکی
E_Mahjoubi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/mahjoubi-ehsan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2291

فکس
   +98 (0) 24 3228 2241

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی، اتاق 34، کدپستی 38791-45371