خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23314   بروزرسانی: 23-08-1401

Ehsan Mahjoubi

شرکت در کارگاههای آموزشی

1- کارگاه آموزشی مدیریت گاو در دوره انتقال و ارائه سخنرانی همراه با دکتر امانلو. ابهر- 1387.

2- کارگاه آموزشی نرم افزار جیره نویسی AminoCow . ساری. دانشگاه ساری. 1388.

3- کارگاه آموزشی بوم شناسی شکمبه. اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان. 1389.

4- کارگاه آموزشی Mixed model، ایندیاناپلیس، امریکا. 2013.