خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37322   بروزرسانی: 29-09-1402

Kazem Mazlumi

Publications in Journals

  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
68.  علی ابدالیکاظم مظلومیعباس ربیعی
Harmonics impact on hotspot temperature increment of distribution transformers: Nonuniform magnetic-thermal approach
تاثیر هارمونیک ها بر افزایش دمای نقطه داغ ترانسفورماتورهای توزیع: رویکرد مغناطیسی - حرارتی غیریکنواخت
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 157 (2024-05-30PP. 1-15 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  سعید سبزه بینعباس صابری نوقابیکاظم مظلومی
Power System Reliability Evaluation Considering Protection Miscoordination due to Topology Change
بررسی اثر تغییرات شبکه در ارزیابی قابلیت اطمینان با منظور کردن ناهماهنگی های حفاظتی
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 10.22034/tjee.2023.57509.4663 (1402/09/13صفحات 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  علی ابدالیحسین معصومخانیکاظم مظلومیعباس ربیعی
Accurate and nonuniform CFD‑based thermal behavior analysis of distribution transformers: voltage imbalance effect.
تحلیل رفتار حرارتی دقیق و غیریکنواخت مبتنی بر CFD ترانسفورماتورهای توزیع: اثر عدم تعادل ولتاژ
Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering Issue 45 (2023-11-02PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
65.  حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقریحامد هاشمی دزکی
Optimal Protection Scheme for Enhancing AC Microgrids Stability against Cascading Outages by Utilizing Events Scale Reduction Technique and Fuzzy Zero-Violation Clustering Algorithm
طرح حفاظتی بهینه برای افزایش پایداری ریزشبکه‌های AC در برابر قطع‌های آبشاری با استفاده از تکنیک کاهش مقیاس رویدادها و الگوریتم خوشه‌بندی فازی
Sustainability Issue 15-21 (2023-11-02PP. 1-27 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  عباس صابری نوقابیسعید سبزه بینکاظم مظلومی
Evaluation of Power System Reliability Incorporating Protection System Miscoordination
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های قدرت با در نظر گرفتن ناهماهنگی سیستم های حفاظتی
aut journal of electrical engineering شماره 10.22060/eej.2023.22588.5550 (1402/08/08صفحات 1-20 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
63.  امیررضا مهریکاظم مظلومیحامد هاشمی دزکیمحمد حسن منصوریرامین محیایی
A Novel Approach for Elimination of Defects of Blocking and Unblocking in Distance Relays during Power Swing
روش جدیدی برای تشخیص قفل یا عدم قفل رله حین نوسان توان در رله های دیستانس
Sustainability Issue 15 (2023-09-07PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
62.  حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقریعلی ابدالی
Optimal coordination of DOCRs in microgrid via contingency reduction mechanism and clustering algorithms considering various network topologies based on N-2 contingencies
هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد در ریزشبکه با مکانیزم کاهش پیشامد و الگوریتمهای خوشه بندی با در نظر گرفتن توپولوژی متغیر شبکه مبتنی بر پیشامد دوگانه
EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Issue 234 (2023-08-04PP. 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
61.  علی ابدالیحسین معصومخانیعلی عابدیکاظم مظلومیعباس ربیعیJosep M. Guerrero
Liquid-Immersed Distribution Transformers’ Thermal Analysis with Consideration of Unbalanced Load Current Effect
تجزیه و تحلیل حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع غوطه ور در مایع با در نظر گرفتن اثر جریان بار نامتعادل
IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION Issue 10.1109/TDEI.2023.3295760 (2023-07-14PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
60.  علی ابدالیعلی عابدیحسین معصومخانیکاظم مظلومیعباس ربیعیJosep M. Guerrero
Magnetic-thermal analysis of distribution transformer: Validation via optical fiber sensors and thermography
تجزیه و تحلیل مغناطیسی حرارتی ترانسفورماتور توزیع: اعتبارسنجی از طریق سنسورهای فیبر نوری و ترموگرافی
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 153 (2023-07-02PP. 1-8 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
59.  میثم رجاییکاظم مظلومی
Multi-Agent Distributed Deep Learning Algorithm to Detect Cyber-Attacks in Distance Relays
الگوریتم یادگیری عمیق توزیع شده چند عاملی برای تشخیص حملات سایبری در رله های دیستانس
IEEE Access شماره 11 (1401/11/05صفحات 10842 -10849 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
58.  علی ابدالیعلی عابدیکاظم مظلومیعباس ربیعیJosep M. Guerrero
Precise thermo-fluid dynamics analysis of corrugated wall distribution transformer cooled with mineral oil-based nanofluids: Experimental verification
تجزیه و تحلیل دینامیک حرارتی-سیال دقیق ترانسفورماتور توزیع با نانوسیالات مبتنی بر روغن معدنی: با مقایسه عملی
APPLIED THERMAL ENGINEERING Issue https://doi.org/10.1016/j.appl (2022-11-24PP. 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
57.  علی ابدالیعلی عابدیکاظم مظلومیعباس ربیعیJosep M. Guerrero
Novel Hotspot Temperature Prediction of Oil-Immersed Distribution Transformers: An Experimental Case Study
پیش‌بینی دمای نقطه داغ ترانسفورماتورهای توزیع غوطه‌ور در روغن: یک مطالعه موردی تجربی
IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS Issue 10.1109/TIE.2022.3206690 (2022-09-20PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
56.  فاطمه جوزیعلی ابدالیکاظم مظلومیسید هادی حسینی
Reliability Improvement of the Smart Distribution Grid Incorporating EVs and BESS via Optimal Charging and Discharging Process Scheduling
بهبود قابلیت اطمینان شبکه ها هوشمند با حضور خودروهای هیبریدی و باتری ها از طریق برنامه ریزی شارژ و دشارژ بهینه
Frontiers in Energy Research شماره 10 (1401/03/26صفحات 1-22 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
55.  آذری مهدیکاظم مظلومیمنصور اوجاقی
Efficient non-standard tripping characteristic-based coordination method for overcurrent relays in meshed power networks
هماهنگی رله های اضافه جریان با مشخصه جدید و غیر استاندارد در شبکه های بهم پیوسته
ELECTRICAL ENGINEERING Issue https://doi.org/10.1007/s00202 (2022-01-12PP. 1-18 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  فاطمه جوزیکاظم مظلومیسید هادی حسینی
Evaluation of the reliability of the deregulated radially distribution network with consideration of vehicle to grid
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع شعاعی با منظور کردن V2Gها
Scientia Iranica Issue 10.24200/sci.2022.57567.5304 (2022-01-10PP. 1-35 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
53.  علی اصغر طاهریعلی ابدالیمحمد تقیلوHassan Haes Alhelouکاظم مظلومی
Investigation of Mineral Oil-Based Nanofluids Effect on Oil Temperature Reduction and Loading Capacity Increment of Distribution Transformers
Investigation of Mineral Oil-Based Nanofluids Effect on Oil Temperature Reduction and Loading Capacity Increment of Distribution Transformers
Energy Reports شماره 7 (1400/08/24صفحات 4325-4334 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
52.  آذری مهدیکاظم مظلومیمنصور اوجاقی
Optimal Directional Overcurrent Relay Coordination in Interconnected Networks Considering User-Defined PWL Characteristic Curve
تنظیم بهینه رله های جریان زیاد در شبکه های بهم پیوسته با استفاده از منحنی های جدید
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING شماره https://doi.org/10.1007/s13369 (1400/06/02صفحات 1-21 
  علمی-پژوهشی
Scopus
51.  علی ابدالیکاظم مظلومی
AC/DC robust controller technique for reliable operation of photovoltaic-based microgrid using firefly algorithm and fuzzy logic
طراحی کنترل کننده AC/DC قابل اعتماد ریز شبکه ی بر پایه فتوولتائیک با استفاده از فازی
International Journal Of Emerging Electric Power Systems Issue doi.org/10.1515/ijeeps-2020-02 (2021-05-17PP. 1-12 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
50.  علی اصغر طاهریعلی ابدالیعلی معبودیکاظم مظلومی
Thermal behavior investigation of installation orientation and color effect on distribution transformers using E-TRM method and its effect on loading
بررسی حرارتی ترانسفورماتورهای توزیع با استفاده از روش E-TRM و اثر آن بر بارگذاری
Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH شماره 24 (1400/01/12صفحات 348-359 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
49.  علی ابدالیکاظم مظلومیMaria Teresa VINCIGUERRA
Integrated Control and Protection Architecture for Islanded PV-Battery DC Microgrids: Design, Analysis and Experimental Verification
حفاظت و کنترل ریز شبکه DC جزیرعای مجهز به PV: طراحی، تحلیل و نتایج عملی
Applied Sciences-Basel شماره 10 (1399/09/20صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
48.  حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقری
A New Approach for the Setting of Directional Overcurrent Relays by Incorporating Cascading Outages
روشی جدید برای تنظیم رله های اضافه جریان با در نظر گرفتن خروج های آبشاری
Scientia Iranica Issue 1026-3098 (2020-07-13PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
47.  مهدی اذریکاظم مظلومیمنصور اوجاقی
Novel Stepwise and Combined Stepwise- Piece-wise Linear Tripping Characteristics for Coordinating Numerical Overcurrent Relays
-----
IET Generation Transmission & Distribution Issue 10.1049/iet-gtd.2019.1639 (2020-05-26PP. 1-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  سیدمحمدابراهیم غدیریکاظم مظلومی
Adaptive protection scheme for microgrids based on SOM clustering technique
حفاظت تطبیقی ریزشبکه ها بر اساس تکنیک دسته بندی SOM
APPLIED SOFT COMPUTING Issue 88 (2020-03-01PP. 1-21 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
45.  محسن قلعه ای منفردزنجانیکاظم مظلومیInnocent Kamwa
Combined analysis of distribution-level PMU data with transmission-level PMU for early detection of long-term voltage instability
ارائه روشی برای تشخیص زود هنگام ناپایداری ولتاژ با استفاده از داده های PMU ها و میکرو PMUها
IET Generation Transmission & Distribution Issue 13 (2019-07-26PP. 3634-3641 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
44.  آرش شعبانیکاظم مظلومی
Evaluation of a Communication-Assisted Overcurrent Protection Scheme for Photovoltaic Based DC Microgrid
ارزیابی حفاظت جزیان زیاد مجهز به ارتباط مخابراتی در ریز شبکه های DC مجهز به فتوولتائیک
IEEE Transactions on Smart Grid Issue 10.1109/TSG.2019.2923769 (2019-06-19PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
Scopus
43.  آرش شعبانیکاظم مظلومی
A Method Based on A Supercapacitor Energy Storage System to Overcome the Switching Overvoltage in LVDC Systems with Constant Power Loads
روشی برای غلبه بر اضافه ولتاژهای کلیدزنی در شبکه های LVDC مجهز به ذخیره کننده های انرژی و دارای بارهای با توان ثابت
International Journal Of Emerging Electric Power Systems Issue 10.1515/ijeeps-2017-0271 (2019-06-18PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
42.  علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
High-speed fault detection and location in DC microgrids systems using Multi-Criterion System and neural network
روش سریع تشخیص خطا و محل آن در ریز شبکه های DC با استفاده از شبکه عصبی
APPLIED SOFT COMPUTING Issue 79 (2019-06-01PP. 341-353 

41.  علی ابدالیکاظم مظلومیامیر باقری
An Elitist Gravitational Search Algorithm Based Approach for Optimal Placement of Fault Current Limiters in Power Systems
یک الگوریتم مبتنی بر جستجوی گرانشی برای جایابی بهینه محدوکننده های جریان خطا در سیستمهای قدرت
sigma journal of engineering and natural sciences Issue 37 (2019-01-01PP. 691-704 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
40.  علی ابدالیرضا نوروزیانکاظم مظلومی
Simultaneous control and protection schemes for DC multi microgrids systems
کنترل و حفاظت همزمان شبکه های میکروگرید DC
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 104 (2019-01-01PP. 230-245 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  آرش شعبانیکاظم مظلومی
DC microgrid protection in the presence of the photovoltaic and energy storage systems
حفاظت ریز شبکه های DC در حضور منابع فتوولتاییک و ذخیره سازهای انرژی
Journal of operation and automation in power engineering Issue 6 (2018-12-01PP. 243-254 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
38.  محسن قلعه ای منفردزنجانیکاظم مظلومیInnocent Kamwa
Application of μPMUs for adaptive protection of overcurrent relays in microgrids
هماهنگی تطبیقی رله های اضافه جریان با استفاده از μPMU
IET Generation Transmission & Distribution Issue 12 (2018-10-16PP. 4061-4068 

37.  علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
A PRECISE FAULT LOCATION SCHEME FOR LOW-VOLTAGE DC MICROGRIDS SYSTEMS USING MULTI-LAYER PERCEPTRON NEURAL NETWORK
روشی دقیق در مکان یابی خطا برای شبکه های LVDC با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه
sigma journal of engineering and natural sciences Issue 36-3 (2018-09-01PP. 821-834 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
36.  آرش شعبانیکاظم مظلومی
Studying grounding arrangements of the LVDC system through simulation
مطالعه انواع روش های زمین کردن شبکه در شبکه های LVDC
SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL Issue 94 (2018-01-18PP. 441-449 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  زهرا مروجمجتبی قرجه لوکاظم مظلومی
Optimal Coordination Of Distance And Directional Overcurrent Relays Using GA
هماهنگی بهینه رله‌های دیستانس و اضافه جریان جهتی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک
مدلسازی در مهندسی - دانشگاه سمنان شماره 15 (1396/02/01صفحات 201-216 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
34.  مجتبی گیلوانژادحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
A methodology to include real-life failure data in the failure rate estimation of power distribution systems
روشی جدید در محاسبه نرخ خرابی تجهیزات در طول عمر آنها در شبکه های توزیع
Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences Issue 25 (2017-03-01PP. 1082-1094 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  رضا قربانیکاظم مظلومی
Determine the FCL size and location incorporating the uncertainty of the wind generation
جایابی و تعیین ظرفیت بهینه محدودساز جریان خطا با لحاظ عدم قطعیت در توان تولیدی توربین بادی
مهندسی برق دانشگاه تبریز (دانشکده فنی سابق) - دانشگاه تبریز شماره 46 (1395/10/01صفحات 233-245 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  محمد پاریادکاظم مظلومی
A novel algorithm for distance relays installing on the compensated double line to protect against cross-country faults
الگوریتم جدید رله ی دیستانس در خطوط انتقال دو مداره جبران شده سری برای خطاهای cross-country با در نظر گرفتن اثر امپدانس زمین
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران - انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران شماره 5 (1395/01/01صفحات 100-111 
  علمی-پژوهشی
Scopus
31.  آذری مهدیمنصور اوجاقیکاظم مظلومی
An Enhanced Adaptive Algorithm to Mitigate Mis-coordination Problem of the Third Zone of Distance Relays
---
J APPL RES TECHNOL Issue 13 (2015-02-01PP. 87-96 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  سیدهادی موسوی مطلقکاظم مظلومی
A Novel Objective Function for Directional Overcurrent Relays Coordination
روش جدید برای هماهنگی رله های جریان زیاد جهت دار
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING, ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Issue 28-2 (2015-02-01PP. 205-213 
  سایر
با هیات تحریریه
29.  ابراهیمی فرد پریاکاظم مظلومیفرشاد مریخ بیات
---
بهینه سازی هماهنگی حفاظت برای ریز شبکه ها در حالت متصل به شبکه و در حالت جزیره ای
فصلنامه فنی و مهندسی بنا و نما شماره 16-17 (1393/11/01صفحات 70-80 
  علمی-پژوهشی
None ISI
28.  پاکدل مجیدکاظم مظلومی
A Novel Islanding Detection Method for DG Power Systems using Combined Chaos Theory and DQ Transformation
--
International Journal of Engineering Innovation & Research Issue 3 (2014-09-01PP. 574-577 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
27.  سیدمحسن حسینیکاظم مظلومی
A New Hybrid Method Based on Discrete Wavelet Transform and Cross-Correlation Function to Discriminate Internal Faults from Inrush Currents
--
ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING Issue 39 (2014-07-09PP. 7159-7172 
  علمی-پژوهشی
None ISI
26.  پاکدل مجیدکاظم مظلومی
A Novel Microcontroller Based Transmission Line Differential Protection
---
International Journal of Engineering Innovation & Research Issue 3-4 (2014-07-01PP. 417-424 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  منصور اوجاقیکاظم مظلومیمهدی آذری
Zone-3 Impadance Reach Setting of Distance Relays by Including In-feed Current Effects in an Adaptive Scheme
Zone-3 Impadance Reach Setting of Distance Relays by Including In-feed Current Effects in an Adaptive Scheme
International Journal Of Engineering Issue 27 (2014-07-01PP. 1051-1060 
  سایر
با هیات تحریریه
24.  احد ابراهیمیمنصور اوجاقیکاظم مظلومی
Test method analyzing of protection equipment and optimal time defining for PET in Zanjan regional electricity company
Test method analyzing of protection equipment and optimal time defining for PET in Zanjan regional electricity company
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 19 (2014-06-01PP. 94-104 
  سایر
با هیات تحریریه
23.  سیدرضا احمدیکاظم مظلومی
---
شناسایی نوسان توان پایدار و ناپایدار با استفاده از معیار سطوح معادل بسط یافته در حوزه زمان
سامانه های غیرخطی در مهندسی برق شماره 2-1 (1393/03/01صفحات 45-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  کاظم مظلومیمهدی محمدقلیهارضا عباسیمظلومی فرهاد
Presenting a New Method Based on Branch Placement for Optimal Placement of Phasor Measurement Units
Presenting a New Method Based on Branch Placement for Optimal Placement of Phasor Measurement Units
Journal of operation and automation in power engineering Issue 2-1 (2014-05-22PP. 32-39 
  علمی-پژوهشی
None ISI
21.  سیدهادی موسوی مطلقکاظم مظلومی
Optimal Overcurrent Relay Coordination Using Optimized Objective Function
هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد با استفاده از تابع هدف بهینه
ISRN Power Engineering Issue 2014 (2014-04-03PP. 1-10 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
20.  پیمان فرهنگکاظم مظلومی
Low-frequency power system oscillation damping using HBA-based coordinated design of IPFC and PSS output feedback controllers
میرا کردن نوسانات فرکانس پایین سیستم های قدرت با استفاده از هماهنگی بین PSS و IPFC با الگوریتم HBA
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF MEASUREMENT AND CONTROL Issue 36 (2014-04-01PP. 184-195 
  علمی-پژوهشی
None ISI
19.  پاکدل مجیدکاظم مظلومی
A Novel Approach to Reliability Analysis Using Petri Nets and Ladder Logic Diagrams
روش جدید محاسبه قابلیت اطمینان با استفاده از شبکه های پتری
International Journal of Scientific Engineering and Technology Issue 3 (2014-03-01PP. 227-230 
  سایر
با هیات تحریریه
18.  حجتی پرست فریدکاظم مظلومیعلی امیری
Overcurrent relays coordination and proposing an adaptive method of coordination of relays considering of network changes
هماهنگی رله های جریان زیاد با در نظر گرفتن تغییرات بار
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 6-1 (2014-03-01PP. 198-203 
  سایر
با هیات تحریریه
17.  ابراهیمی فرد پریاکاظم مظلومیفرشاد مریخ بیات
OPTIMAL PROTECTION COORDINATION FOR MICRO GRIDS WITH GRID CONNECTED AND ISLANDED CAPABILITY
هماهنگی رله های جریان زیاد در حضور DG در حالت جزیره ای و متصل به شبکه
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 6-1 (2014-03-01PP. 204-209 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  حامد هاشمی دزکیحسین عسگریانمهدی گرمرودیکاظم مظلومیمهدی نیا حسین
A novel approach based on reliability sensitivity analysis to allocate protective devices
روشی جدید بر اساس تحلیل حساسیت قابلیت اطمینان به منظور جایابی ادوات حفاظتی
TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES Issue 22 (2014-02-14PP. 315-326 
  علمی-پژوهشی
None ISI
15.  پاکدل مجیدکاظم مظلومی
Load Shedding Transient Stability Analysis of a Power System Using ETAP and EMTP
حذف بار در پایداری گذرای سیستم های قدرت با استفاده از ETAP و EMTP
International Journal of Emerging Technology & Research Issue 1 (2014-02-01PP. 1-5 
  علمی-پژوهشی
None ISI
14.  کاظم مظلومیمهدی آذری
Robust Evolutionary Approach to Mitigate Low Frequency Oscillation in a Multi-machine Environment
رویکرد تکاملی قوی برای کاهش نوسانات فرکانس پایین در یک شبکه چند ماشینه
ACEEE IJEPE Issue 4-3 (2013-11-15PP. 18-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
13.  مجتبی گیلوانژادحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
A three-level temperature curve for power cables aging failure rate estimation incorporating load cycling
-
EUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER Issue 23 (2013-09-15PP. 853-866 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  وحید فراهانیسید حسین صادقیحسین عسکریان ابیانهسید محمد موسویکاظم مظلومی
Energy Loss Reduction by Conductor Replacement and Capacitor Placement in Distribution Systems
-
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS Issue 28 (2013-08-15PP. 2077-2085 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
11.  مجتبی گیلوانژادحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
Estimation of the overload-related outages in distribution networks considering the random nature of the electrical loads
-
IET Generation Transmission & Distribution Issue 7 (2013-08-15PP. 855-865 
  علمی-پژوهشی
معتبر
10.  کاظم مظلومیمحسن دارابیانمهدی آذری
Adaptive fuzzy synergetic pss design to damp power system oscllations
طراحی pss تطبیقی فازی به منظور میرا کردن نوسانات سیستم های قدرت
Journal of operation and automation in power engineering Issue 1 (2013-08-05PP. 54-62 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
9.  مجتبی گیلوانژادحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
Estimation of Cold-Load Pickup Occurrence Rate in Distribution Systems
-
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY Issue 28 (2013-04-15PP. 1138-1147 
  سایر
با هیات تحریریه
8.  کاظم مظلومیمهدی صبوریمهدی آذریمحمد حسین عابدی
A Proper designing of passive lcl filters and physical problems of engineering
طراحی بهینه فیلترهای LCL با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 5 (2013-03-14PP. 24-29 
  سایر
با هیات تحریریه
7.  کاظم مظلومیمهدی آذریساسان بهشتی
OPTIMAL MULTISTAGE SCHEDULING OF PMU PLACEMENT FOR POWER SYSTEM OBSERVABILITY
برنامه ریزی چند مرحله ای بهینه جایابی واحدهای اندازه گیری فاز به منظور روئیت پذیری شبکه قدرت
international journal on technical and phisical problems of engineering Issue 4 (2013-01-07PP. 119-124 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
6.  مجتبی گیلوانژادحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
Fuse cutout allocationinradial distribution system considering the effect of hidden failures
-
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 42 (2012-11-15PP. 575-582 

5.  حامد هاشمی دزکیحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
Effciency and reliability improvement of distribution systems using multi-objective optimization of protective and switching system
افزایش بهره وری و قابلیت اطمینان شبکه های توزیع به کمک بهینه سازی چند منظوره سیستم حفاظتی و کلید زنی
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران - انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران شماره 1 (1391/08/18صفحات 10-19 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
4.  رضا اسلامیحسین عسکریان ابیانهاحسان آزاد فارسانیکاظم مظلومی
An Improved Distribution Network Reconfiguration Method for Loss Reduction Considering Stochastic Nature of Wind Turbines and Loads
-
Archives Des Sciences Issue 65 (2012-08-15PP. 55-66 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  حامد هاشمی دزکیحسین عسکریان ابیانهعلی عاقلیکاظم مظلومی
Optimized Switch Allocation to Improve the Restoration Energy in Distribution Systems
تعیین محل بهینه کلیدها به منظور بهبود بازدهی انرژی در شبکه های توزیع
Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis Issue 63 (2012-01-15PP. 47-52 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
2.  امیرحسین قائمیحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
Harmonic indices assessment by Wavelet transform
ارزیابی اندیس های هارمونیکی با استفاده از تبدیل Wavelet
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS Issue 33 (2011-10-15PP. 1399-1409 
  علمی-پژوهشی
None ISI
1.  کاظم مظلومی
Optimal placement of PMUs in power system using mixed integer non linear programming and bacterial foraging algorithm
مکان یابی بهینه PMU ها در شبکه های قدرت با استفاده از روش رشد باکتری و روش ترکیبی برنامه ریزی خطی
ECTI Transaction EEC Issue 9 (2011-02-15PP. 150-156 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 70. مریم حسنیامیر باقریکاظم مظلومی
برنامه ریزی همزمان توسعه شبکه انتقال و تولیدات پراکنده با در نظر گرفتن تخصیص هزینه های انتقال
Integrated Planning of Transmission Network and DG Units Considering Transmission Cost Allocation
کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی دانشگاه علوم و فنون مازندران, بابلسر, 1401/11/19 - 1401/11/20
بین‌المللی 69. سید هادی موسوی مطلقجواد نباتیکاظم مظلومی
ارائه روش جدید انتخاب بهینه منحنی مشخصه رله های جریان زیاد یک ریز شبکه با استفاده از الگوریتم PSO-GA
Novel method to select the optimal OC relay characteristic in a microgrid using PSO-GA
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر, تهران, 1398/10/10 - 1398/10/11
ملی معتبر 68. حسین کریمخان زندکاظم مظلومیامیر باقریمصطفی صفری
تنظیم حفاظتی شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده مبتنی بر یک رویکرد نوین
A novel method for relay coordinations in distribution networks
کنفرانس منطقه ای سیرد ایران انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های توزیع برق, تهران, 1397/11/02 - 1397/11/03
بین‌المللی 67. وحید تحسینیمنصور اوجاقیکاظم مظلومیسینا محمدی
---
A Novel Directional Relaying Scheme Using Superimposed Impedance Approach
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1397/10/18 - 1397/10/19
بین‌المللی 66. حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقری
هماهنگی حفاظتی در ریزشبکه ها بر اساس بهینه سازی چند هدفه با در نظر گرفتن عدم قطعیت همزمان
Protection Coordination for Micro-Grids based on Multi-Objective Optimization Considering Simultaneous Uncertainty
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1397/10/18 - 1397/10/19
بین‌المللی 65. سید هادی موسوی مطلقکاظم مظلومی
ارائه روشی جدید به منظور حل مسأله هماهنگی بهینه رله های حفاظتی در یک شبکه فوق توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت
Novel method to optimal coordination of the overcurrent relays in a MV distribution system incorporating uncertainties
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف, تهران, 1397/10/18 - 1397/10/19
بین‌المللی 64. امیررضا مهریکاظم مظلومی
ارائه الگوریتمی جهت تشخیص خطا حین نوسان توان در خطوط جبرانسازی شده
A novel algorithm to detect the faults during power swing in the presence of the series compensators
International Power System Conference(psc) وزارت نیرو-توانیر, تهران, 2018-10-22 - 2018-10-24
بین‌المللی 63. حسین کریم خان زندکاظم مظلومیامیر باقری
تنظیم بهینه هماهنگی رلههای جریان زیاد با در نظر گرفتن عدم قطعیت خطوط
Optimal overcurrent relay coordination incorporating the line outages
کنفرانس بین المللی مهندسی برق انجمن فناوری های بومی ایران و دانشگاه خوارزمی, تهران, 1397/06/16 - 1397/06/17
بین‌المللی 62. فاطمه جوزیکاظم مظلومیسید هادی حسینی
هماهنگی شارژ و دشارژ خودروی برقی در پارکینگ با در نظر گرفتن محدودیت مبادله توان پارکینگ و شبکه توزیع
charcing and discharging coordination of electric vehicles in a parking lot considering the limitation of power exchange with the distribution system
International Conference on Knowledge-Base Engineering and Innovation وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات, تهران, 2017-12-22 - 2017-12-22
بین‌المللی 61. هیمن حسینیسید هادی حسینیکاظم مظلومیحسن رضا میرزائیغلامرضا فرساد
بررسی تأثیر مقدار جریان و سرعت حرکت کنتاکتهای کلیدهای قدرت در تست اندازه گیری مقاومت دینامیکی آن
Investegating the effects of current and contact speed of power cicuit breakers on dynamic test resistance measurement
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2017-10-23 - 2017-10-25
ملی معتبر 60. میثم رجاییحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
روشی جدید جهت تعیین امپدانس دقیق رله دیستانس دیجیتال با تکیه برحذف هارمونیک ها و میان هارمونیک ها با استفاده از فیلتر ترکیبی بهینه شده
A new method to determine the impedance by distance relay based on harmonic elimination
NCEEBEI موسسه علمی و پژوهشی ارگ و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران, مشهد, 2017-05-22 - 2017-05-23
ملی معتبر 59. علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
تشخیص سریع خطا در ریز شبکه های DC با استفاده از سیستم فازی
Fast fault detection and isolation in low-voltage DC microgrids using fuzzy inference system
کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران دانشگاه آزاد قزوین , قزوین, 1395/12/17 - 1395/12/19
بین‌المللی 58. علی ابدالیکاظم مظلومیرضا نوروزیان
روشی جدید در تشخیص خطاهای شبکه های LVDC
Novel Method of Low and High Impedance Fault Detection in LVDC Microgrids
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1395/10/27 - 1395/10/28
بین‌المللی 57. سیدمحمدجواد مایلیکاظم مظلومی
بررﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺬرا در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﺧﻼء و ﮔﺎزی و اراﺋﻪ راهﮐﺎری ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد آن
Transient analysis of vacuum and SF6 circuit breakers
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 1395/10/27 - 1395/10/28
بین‌المللی 56. رضا شهبازیکاظم مظلومی
کنترل تطبیقی منابع تولید پراکنده اینورتری به منظور حفظ هماهنگی حفاظتی در شبکه های توزیع
Adaptive control of distributed generations to maintain the relay coordination in distribution networks
کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA) - دانشگاه جامع علمی کاربردی, تهران, 1395/06/18 - 1395/06/19
ملی معتبر 55. سعید نوریمهرداد بابازادهکاظم مظلومی
بررسی هارمونیکی شبکه 20 کیلوولت سیاهپوش و کنترل هارمونیکی آن با استفاده از فیلترفعال موازی در زمان تولید توسط نیروگاه بادی
Harmonics evaluation of 20 kV Syahpoush grid including wind site and harmonics control by parallel active filter
کنفرانس انرژی بادی ایران انجمن علمی انرژی بادی ایران, تهران, 1395/04/30 - 1395/04/30
بین‌المللی 54. امیررضا مهریکاظم مظلومی
تشخیص خطا حین نوسان توان با ارائه الگوریتمی مبتنی بر تبدیل موجک
Fault detection under power swing condition using a novel wavelet based algorithm
کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی دانشگاه تبریز, تبریز, 1395/02/30 - 1395/02/30
ملی معتبر 53. رونیا عربیانرضا نوروزیانکاظم مظلومی
بهره‌برداری ترکیبی فیلتر‌ فعا‌ل‌ قدرت و سامانه فتوولتاییک به صورت مستقل و متصل به شبکه توزیع
----
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق انجمن برق و شرکت توزیع نیروی برق استان البرز , کرج, 1395/02/07 - 1395/02/08
بین‌المللی 52. طاهره سلطانیکاظم مظلومیسعید جلیل زاده
کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه توربین بادی به روش کنترل برداری تحت شرایط عدم تعادل ولتاژ شبکه
control of double fed induction generator in wind turbine with vector control on imbalance voltage states
کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک دانشگاه مالک اشتر, کیش, 1394/11/28 - 1394/11/28
ملی معتبر 51. مجید صمدی اسبفروشانیکاظم مظلومی
استفاده از داده های یک سمت خط برای تخمین امپدانس متقابل جهت تنظیم امپدانسی رله های دیستانس
Impedance estimation in distance relays using the mutual impedance of the line
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه تهران-انجمن مهندسین برق و الکترونیک, تهران, 1394/10/29 - 1394/10/30
ملی معتبر 50. کمال سعادتیکاظم مظلومی
رفع ناپایداری حفاظت دیستانس در خطوط متصل به مزارع بادی مجهز به ژنراتور القائی در زمان بروز خطا
Distance protection on the transmission lines connected to the wind farms
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه تهران-انجمن مهندسین برق و الکترونیک, تهران, 1394/10/29 - 1394/10/30
ملی معتبر 49. سونیا عربیانکاظم مظلومیرضا نوروزیان
ارزیابی قابلیت اطمینان در ساختار ستاره و حلقوی مزارع بادی به روش مونت کارلو
Reliability assessment in Star & Ring Wind Frams using Monte Carlo Method
-- توانیر-وزارت نیرو, تهران, 2016-01-12 - 2016-01-13
بین‌المللی 48. ابوالفضل کرمی زرندیکاظم مظلومی
انتقال توان از طریق سیم گارد خط انتقال هوایی و تنظیم ولتاژ آن به وسیله ی تکنولوژی IVACE
Power Transmission Using Overhead Line Guard Wire and Regulation
کنفرانس انجمن علمی انرژی ایران انجمن علمی انرژی ایران, تهران, 1394/09/24 - 1394/09/25
بین‌المللی 47. علی اصغر بیگدلیکاظم مظلومی
روش جدید تشخیص خطاهای با امپدانس بالا در شبکه های توزیع
A Novel Fault-Detection Technique of HIF in Distribution Network
International Conference on Knowledge-Base Engineering and Innovation دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2015-11-05 - 2015-11-06
بین‌المللی 46. مینا اورنگکاظم مظلومیابوالفضل جلیلوندمحسن بخشی مجدر
تشخیص جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم Tufts-Kumaresan
Fault detection in transformers using TK algorithm
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2015-11-02 - 2015-11-04
ملی معتبر 45. مجید علیزاده مقدمکاظم مظلومی
بررسی کیفیت توان توربین بادی سرعت متغیر با حضور STATCOM در حالت متصل به شبکه با خطای سه فاز
----
کنفرانس سالانه انرژی پاک دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته, کرمان, 1393/04/04 - 1393/04/05
بین‌المللی 44. مجتبی گیلوانژادحسین عسگریانکاظم مظلومی
مدلسازی اتفاقی پارامترهای تاثیر گذار در بروز پدیده شکست الکتریکی ناشی از صاعقه و نقش حفاظتی برقگیر در شبکه های توزیع
Stochastic Modeling of Effective Parameters in Flashover Causing by Lightning and the Role of the Surge Arresters in Distribution Networks
کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت دانشگاه تربیت مدرس, تهران, 1392/10/25 - 1392/10/26
بین‌المللی 43. کاظم مظلومیابوالفضل جلیلوندلیلا بیات
طراحی بهینه رله دیجیتال با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی فلزات
-
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2013-11-02 - 2013-11-04
بین‌المللی 42. یاسمی حسینکاظم مظلومیدارابی احمدرفیعی محمدرضا
طراحی بهینه چند هدفه PSS بر اساس تئوری بازی
MULTI-OBJECTIVE OPTIMAL DESIGN OF PSS BASED ON GAME THEORY CONCEPTS
International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering Isik University & Istanbul Technical University, Turkey, 2013-09-09 - 2013-09-11
بین‌المللی 41. خدابخشی ناصرحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
پردازش و فیلتر کردن سیگنالهای هارمونیکی با استفاده از روش میانگین گیری در رله های دیجیتال
Filtering and processing of harmonic signals using averaging technique in digital relays
I nternational Conference on Smart Energy Grid Engineering Oshawa, Canada, 2013-08-28 - 2013-08-30
ملی معتبر 40. محسن دارابیانکاظم مظلومیسعید مولائیمهدی مختاری فرد
تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده جهت بهبود شاخص های عملکرد شبکه های توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت در بارهای شبکه
Determining the optimal size and location of the distributed generation in distribution systems incorporating the uncertainty of the loads
کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1392/01/21 - 1392/01/22
بین‌المللی 39. منصور اوجاقیمهدی آذریکاظم مظلومی
-
New adaptive scheme for calculating zone-3 setting of distance relay
International Conference on Industrial Technology (ICIT ) آفریقای جنوبی, South Africa, 2013-02-25 - 2013-02-27
بین‌المللی 38. میثم جعفرنژادقره تپهکاظم مظلومی
الگوریتمی برای بازسازی جریان ثانویه تخریب شده در اثر اشباع هسته
A new algorithm for compensating the secondary current of ct
کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت دانشگاه عباسپور, تهران, 1391/10/12 - 1391/10/13
بین‌المللی 37. سعید قهرمانیانکاظم مظلومی
حفاظت تطبیقی خطوط دو مداره با استفاده از شبکه عصبی در رله های دیجیتال
Adaptive protection of the parallel lines using neural networks in digital relays
کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت دانشگاه عباسپور, تهران, 1391/10/12 - 1391/10/13
بین‌المللی 36. رضا اسلامیحسین عسگریاناحسان آزاد فارسانیکاظم مظلومی
استفاده از روشی بهبود یافته در تجدید آرایش شبکه های هوشمند با درنظر گیری مدل تصادفی برای بارها
Using an improved method in reconfiguration of the smart grids considering stochastic model for the loads
کنفرانس شبکه های الکتریکی هوشمند دانشگاه امیر کبیر, تهران, 1391/03/03 - 1391/03/04
ملی معتبر 35. عباس سرداریکاظم مظلومیابوالفضل جلیلوند
جایابی تولیدات پراکنده بر مبنای نتایج حاصل از پخش بار ویژه شبکه های شعاعی با هدف کاهش تلفات
DG placement based on the radial load flow for loss reduction
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو, تهران, 1391/02/12 - 1391/02/13
ملی معتبر 34. مجتبی گیلوانژادحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومیرضوان حسنی اسپیلی
بررسی تاثیر پدیده شتابگیری همزمان موتورهای الکتریکی بر عملکرد کات اوت فیوز در شبکه های صنعتی
The effect of the simultaneous starting of the induction motors on fuse cut-outs in industrial networks
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو, تهران, 1391/02/12 - 1391/02/13
ملی معتبر 33. مهدی گرمرودیحامد هاشمیحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
بارزدایی بهینه در شبکه های توزیع در حضور DG با در نظر گرفتن منحنی مصرف بارها
Load shedding in distribution networks in the presence of the DGs considering the load curves
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق پژوهشگاه نیرو, تهران, 1391/02/12 - 1391/02/13
بین‌المللی 32. مهدی گرمرودیحسین عسکریان ابیانهسید حمید فتحیکاظم مظلومی
روش جدید هایبرید برای حفاظت ضد جزیره ای لا استفاده از نرخ تغییرات ولتاژ تپ بانک خازنی
Novel Hybrid Islanding Detection Method Using the Rate of change of the voltage and capacitor banks taps
کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی برق, تهران, 1390/10/13 - 1390/10/14
بین‌المللی 31. محمدرضا جوادیکاظم مظلومیابوالفضل جلیلوند
کاریرد الگوریتم ژنتیک، PSO و ABC در طراحی بهینه یک سیستم ترکیبی برای شمال غرب ایران
Application of GA, PSO and ABC in Optimal Design of a Stand-Alone Hybrid System for North-West of Iran
International Conference on Electrical and Electronics Engineering ترکیه, Turkey, 2011-12-01 - 2011-12-04
بین‌المللی 30. پیمان فرهنگکاظم مظلومیجواد قلی نژادریحان آبادی
طراحی کنترل کتتده های Sccc ,pss به منظور افزایش پایداری شبکه های قدرت با استفاده از PSO
Design pf output feedback SSSC and PSS controllers to enhance the stability of power system using PSO
International Conference on Electrical and Electronics Engineering ترکیه, Turkey, 2011-12-01 - 2011-12-04
بین‌المللی 29. مجتبی گیلوانژادحسین عسکریان ابیانهکاظم مظلومی
تخمین ماکزیمم دمای قابل تحمل توسط کابل به وسیله روش ANN
Estimation of cable maximum operational temperature based on ANN approach
International Conference on Electrical and Electronics Engineering ترکیه, Turkey, 2011-12-01 - 2011-12-04
بین‌المللی 28. حامد هاشمی دزکیحسین عسکریان ابیانهاسماعیل زنگانیکاظم مظلومی
جایایی بهینه ادوات حفاظتی و کلیدزنی با توجه به کاهش هزینه نهایی با الگوریتم ژنتیک در شبکه های توزیع
Protective and swiching devices allocation according to total cost minimization by genetic algorithm in distribution systems
International Conference on Electrical and Electronics Engineering ترکیه, Turkey, 2011-12-01 - 2011-12-04
بین‌المللی 27. مهدی مردانیابوالفضل جلیلوندکاظم مظلومی
Analysis of Voltage Flicker Due to Fixed Speed Wind Turbines
Analysis of Voltage Flicker Due to Fixed Speed Wind Turbines
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2011-10-31 - 2011-11-02
بین‌المللی 26. مهدی گرمرودیحسین عسکریان ابیانهسید حمید فتحیکاظم مظلومیعلی رضا فریدونی
بررسی اثر مدل بار بر روی عملکرد رله های فرکانسی و ولتاژی در تشخیص حالت جزیره ای
Load model Effect on Islanding Detection in voltage and Frequency relays
کنفرانس نیروگاههای حرارتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی برق, تهران, 1390/07/26 - 1390/07/27
ملی معتبر 25. جواد قلی نژادریحان آبادیکاظم مظلومیپیمان فرهنگ
هماهنگی رله های جریان زیاد به روش MINLP
Overcurrent Relay Coordination Using MINLP Technique
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
ملی معتبر 24. وحید رشتچیکاظم مظلومیعباس سرداری
جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم قورباغه
Optimal DG placement to improve reliability using Shuffled Frog Leaping Algorithm
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
ملی معتبر 23. مهدی مردانیکاظم مظلومیابوالفضل جلیلوند
اندازه گیری پارامترهای ولتاژ شامل چندین فرکانس فلیکر
Measurement of Multiple Flickers Voltage Signal Parameters
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه امیر کبیر, تهران, 2011-05-17 - 2011-05-19
ملی معتبر 22. حامد هاشمی دزکیحسین عسگریانکاظم مظلومی
جایابی یهینه تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی شبکه های توزیع بر اساس تابع هدف ترکیبی به کمک الگوریتم ژنتیک
Optimized Protective Devices Allocation Based on a hybrid Objective Function Using Genetic Algorithm
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1389/10/21 - 1389/10/22
ملی معتبر 21. حسین محمدیکاظم مظلومی
هماهنگی رله های حفاظتی دیستانس در خطوط موازی چندگانه
Coordination of the Distance Relays in Multi-Parallel Lines
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه شهید بهشتی, تهران, 1389/10/21 - 1389/10/22
بین‌المللی 20. حامد هاشمی دزکیحسین عسگریانیحیی کبیریحامد نفیسیکاظم مظلومیها. اکبر فخرآبادی
جایابی ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع براساس شرایط جریانی
Optimized Protective Devices Allocation in Electric Power Distribution Systems Based on the Current Conditions of the Devices
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) هتل سان وی, Malaysia, 2010-11-29 - 2010-12-01
بین‌المللی 19. وحید فراهانیسید حسین صادقیحسین عسگریانسید حسین حسینیانکاظم مظلومی
کاهش تلفات با استفاده با روش جدید در تجدید آرایش وجایابی خازن
Maximum Loss Reduction by an Improved Reconfiguration Method and Capacitor Placement
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) هتل سان وی, Malaysia, 2010-11-29 - 2010-12-01
بین‌المللی 18. یونس پیرحیاتیکاظم مظلومی
حل مساله طراحی تولید به روش بهینه سازی BPSO
An Intelligent Binary Particle Swarm Optimization for Unit Commitment Problem
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) هتل سان وی, Malaysia, 2010-11-29 - 2010-12-01
بین‌المللی 17. محمدرضا صفری تیرتاشیکاظم مظلومیاحمد روحانی
طراحی کنترل کننده TCPS با استفاده از کنترل کننده فازی به و منظور بهبود پایداری سیستم های قدرت
TCPS Controller Design Using fuzzy logic controller for power system stability enhancement
IEEE International Conference on Power and Energy (PECon) هتل سان وی, Malaysia, 2010-11-29 - 2010-12-01
بین‌المللی 16. حامد هاشمی دزکیحسین عسگریانها. اکبر فخرآبادیکاظم مظلومی
تعیین طرح انعطاف پذیر از میان چندین طرح جایابی تجهیزات حفاظتی در شبکه های توزیع بدست آمده از الگوریتم ژنتیک
Proposing a flexible protection devices planning in distribution systems using genetic algorithm
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2010-11-08 - 2010-11-10
بین‌المللی 15. حامد هاشمی دزکیحسین عسگریانعلی عاقلیکاظم مظلومی
آنالیز حساسیت طرحهای حفاظتی شبکه های توزیع نسبت به عدم عملکرد یا حذف یکی از تجهیزات حفاظتی طرح
Sensitivity analysis of the distribution protection systems in the case of failure or rejection of protective devices
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2010-11-08 - 2010-11-10
بین‌المللی 14. مهدی گرمرودیحسین عسگریانکاظم مظلومیعلی رضا فریدونی
روش جدید هایبرید برای حفاظت ضد جزیرهای با استفاده از رله های فرکانسی و تغییر توان اکتیو
A novel hybrid method for anti-islanding protection using frequency relays and real power shift
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2010-11-08 - 2010-11-10
بین‌المللی 13. حامد هاشمی دزکیحسین عسگریانعلی عاقلیسید حسین حسینیانکاظم مظلومی
ارزیابی بهینه به منظور کاهش نرخ خروج خطوط و بهبود SAIFI
Optimized investment to decrease the failure rate of distribution lines in order to improve SAIFI
internatinal power evgineering and optimization conference(PEOCO ) شاه عالم, Malaysia, 2010-06-23 - 2010-06-24
بین‌المللی 12. وحید فراهانیس.ح.ر صادقیحسین عسگریانکاظم مظلومی
ارایه روش تجدید آرایش جدیدی برای کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک گسسته
An Improved Reconfiguration Method for Maximum Loss Reduction Using Discrete Genetic Algorithm
internatinal power evgineering and optimization conference(PEOCO ) شاه عالم, Malaysia, 2010-06-23 - 2010-06-24
بین‌المللی 11. محمدرضا صفری تیرتاشیکاظم مظلومیسیدمحسن صادقی
طراحی کنترل کننده TCPS با استفاده از روش های بهینه سازی آشوب و PSO برای میرا کردن نوسانات سیستم قدرت
TCPS Controller Design Using PSO and Chaos Algorithm to Damping the Power System Oscillations
conference on Electriical Engineering/ Electronic ; computer; Telecommunications andTech گراند هتل, Thailand, 2010-05-19 - 2010-05-21
بین‌المللی 10. کاظم مظلومیحسان واحدیسید میثم عزتی
جایابی بهینه PMUها در سیستم های قدرت به روش هوشمند و برنامه ریزی خطی
Optimal Placement of PMUs in Power Systems Using Heuristic Algorithms and Mixed Integer Non Linear Programming Methods
conference on Electriical Engineering/ Electronic ; computer; Telecommunications andTech گراند هتل, Thailand, 2010-05-19 - 2010-05-21
ملی معتبر 9. احمد روحانیکاظم مظلومیحسین کرد
مدلسازی یک شبکه قدرت ترکیبی برای تحلیل اقتصادی و اثرات زیست محیطی در نرم افزار HOMER
Modeling of a Hybrid Power System for Economic Analysis and Environmental Impact in HOMER
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2010-05-11 - 2010-05-13
ملی معتبر 8. کاظم مظلومیحسان واحدی
جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فاز در شبکه های قدرت با استفاده از الگوریتم رشد باکتری
Optimal Placement of PMUs in Power Systems Based on Bacterial Foraging Algorithm
Iranian conference on electrical engineering(ICEE) دانشگاه صنعتی اصفهان, اصفهان, 2010-05-11 - 2010-05-13
ملی معتبر 7. کاظم مظلومیسعید جلیل زادهحمید شهروزیسحر علیمحمدی
ارایه روشی جدید و سریع در هماهنگی رله های جریان زیاد توسط الگوریتم pso
A New and Fast Method to Coordinate Overcurrent Relays Using PSO
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه تهران, تهران, 1388/10/22 - 1388/10/23
ملی معتبر 6. حامد هاشمیحسین عسگریانعلی عاقلیکاظم مظلومی
بهینه سازی انرژی بازیابی به کمک تجهیزات کلیدزنی در شبکه های توزیع
Optimization of Restoring Energy by Switching Devices in Distribution Networks
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه تهران, تهران, 1388/10/22 - 1388/10/23
ملی معتبر 5. مهدی درفشیان مرامکاظم مظلومیشهاب دهقان
حذف بار بهینه با استفاده از تحلیل مدال و الگوریتم PSO جهت جلوگیری از ناپایداری ولتاژ در شبکه غرب و باختر
Optimal Load Shedding Using Modal Analysis and PSO Algorithm to Improve Stability in Bakhtar Network
کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت دانشگاه تهران, تهران, 1388/10/22 - 1388/10/23
بین‌المللی 4. حامد هاشمیحسین عسگریانسید حسین حسینیانکاظم مظلومی
تعیین بهینه تعداد، نوع و محل تجهیزات حفاظتی و کلیدزنی شبکههای توزیع بر اساس شاخص انرژی توزیع نشده
Optimal Placement of Switches and Protective Devices in Electric Power Distribution Systems According to ENS
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2009-11-16 - 2009-11-18
بین‌المللی 3. حامد هاشمیعلی عاقلیسید حسین حسینیانحسین عسگریانکاظم مظلومی
تعیین قیمت رقابتی بازار برق با تخصیص استراتژی حمایتی از انرژیهای تجدیدپذیر
Market Clearing Price Estimation in Competitive Power Market Including Support the Renewable Energy Supplier
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2009-11-16 - 2009-11-18
بین‌المللی 2. وحید فراهانیحسین عسگریانکاظم مظلومیعباس سبزواریعلی نادری
کاربرد تخمین بار در تعیین سهم مؤلفه های تلفات در شبکه های 20 کیلوولت
Load Estimation Effects on Determining the Appurtenance of Losses in 20 kV Distribution Networks
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2009-11-16 - 2009-11-18
بین‌المللی 1. مجتبی گیلوانژادحسین عسگریانکاظم مظلومیسید محمد موسوی
تعیین عمر مفید تجهیزات بر مبنای شاخص انرژی توزیع نشده با درنظر گرفتن اثر پیری
Determining time of life of the network components based on ENS incorporating the ageing effect
International Power System Conference(psc) پژوهشگاه نیرو, تهران, 2009-11-16 - 2009-11-18