خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37282   بروزرسانی: 29-09-1402

Kazem Mazlumi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 مجتبی گیلوانژاد ارديبهشت  1392برق مدلسازی پدیده های غیر عادی شبکه در محاسبات قابلیت اطمینان جهت طراحی سیستم حفاظت توزیع   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
22 محمد هاشمی آبان  1390برق مدل سازی و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت با حضور انباره های انرژی برای میرا کردن نوسانات پیچشی توربین – ژنراتور   استاد راهنما
21 سید محسن صادقی اسفند  1389برق هماهنگی رله های جریان زیاد با لحاظ کردن عدم قطعیت   استاد راهنما
20 عباس سرداری اسفند  1390برق تاثیرات جایابی تولیدات پراکنده بر میزان قابلیت اطمینان با منظور کردن اثر ادوات حفاظتی   استاد راهنما
19 محسن رسولی راد شهريور  1391برق جایابی محدود کننده جریان خطا در شبکه های توزیع با هدف افزایش قابلیت اطمینان   استاد راهنما
18 ساسان بهشتی مهر  1391برق جایابی بهینه واحد اندازه گیری فازور (PMU) به روش ILP و QP با در نظر گرفتن اغتشاش   استاد راهنما
17 مهدی آذری اسفند  1391برق تنظیم مرز نواحی عملکرد رله دیستانس به صورت تطبیقی   استاد راهنما
16 حسن جمشیدی اسفند  1390برق بررسی تاثیرات تولید پراکنده بر روی سیستم حفاظت در حضور محدود ساز جریان خطا   استاد راهنما
15 محسن رضایی خرداد  1391برق بهبود پایداری گذرا سیستم قدرت با استفاده از FCL و TCBR   استاد راهنما
14 مهدی مردانی اسفند  1390برق تحلیل فلیکر ولتاژ و بررسی روش های اندازه گیری آن با رویکرد کاهش فلیکر توربین های بادی در شبکه های قدرت   استاد راهنما
13 محمدرضا نوروزی اسفند  1390برق طراحی سیستم حفاظت شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده   استاد راهنما
12 مهدی گرمرودی بهمن  1390برق تشخیص جزیره شدن و بارز دایی در شبکه های توزیع با حضور تولید پراکنده   استاد مشاور
11 مجید کاظمی بهمن  1390برق کنترل وپایداری گذرای میکرو شبکه ها در حالت بهره برداری متصل به شبکه و مستقل از شبکه   استاد مشاور
10 حامد هاشمی دزکی شهريور  1389برق انتخاب بهینه تعداد ،نوع و محل وسایل حفاظتی و کلید زنی جهت حفاظت شبکه های توزیع   استاد مشاور
9 رضا اسلامی یخفروزان شهريور  1391برق بازآرایی چندهدفه سیستم های توزیع با در نظر گیری عدم قطعیت در بارها   استاد مشاور
8 سيدهادي موسوي مطلق مهر  1392برق هماهنگي رله هاي جريان زياد و ديستانس با لحاظ كردن عدم قطعيت   استاد راهنما
7 ليلا بيات مهر  1392برق اثر خطاي رله پشتيان در تعيين مدت زمان بهينه انجام تست روتين    استاد راهنما
6 اعظم ذوالفقاري مهر  1392برق جايابي بهينه پاركينگ خودروهاي برقي به منظور كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاز شبكه   استاد راهنما
5 سيدرضا احمدي مهر  1392برق تشخيص نوسان توان با استفاده از معيار سطوح معادل در حوزه زمان   استاد راهنما
4 زهرا نعلبندزنجاني مهر  1392برق مدلسازي و شبيه سازي تجهيزات حفاظتي ديستانس در اضافه ولتاژ گذرا   استاد راهنما
3 حکمت اله مرادخانی اسفند  1392برق جايابي مزارع بادي با منظور كردن اثرات قابليت اطمينان و مسائل اقتصادي    استاد راهنما
2 میثم بیگدلی بهمن  1392برق تنظیم و هماهنگی بهینه رله های جریان زیاد بادر نظر گرفتن محدودیت های حرارتی   استاد راهنما
1 داود عباسی بهمن  1392برق بررسی تاثیر خودروهای PHEV بربهره برداری از شبکه توزیع برق   استاد راهنما