خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:37282   بروزرسانی: 29-09-1402

Kazem Mazlumi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران , 1387-1382

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف, ایران , 1381-1379

کارشناسی : دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران , 1379-1374