خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20491   بروزرسانی: 12-06-1402

Zekrollah Morovati

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
67.  اسمر شهبازی چهارطاقمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
Relationship Between Spiritual Health and Life Satisfaction in Iranian Elderly People: The Mediating Role of Forgiveness. Salmand
رابطه سلامت معنوی با رضایت از زندگی سالمندان ایرانی: تحلیل نقش میانجی گذشت
سالمند شماره 19 (1403/01/13صفحات 116-129 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
66.  مجید یوسفی افراشتهپریناز حنیفهذکراله مروتی
The relationship between family resilience and the psychological well-being and life satisfaction of pregnant women: the mediating role of individual resilience
The relationship between family resilience and the psychological well-being and life satisfaction of pregnant women: the mediating role of individual resilience
BMC Psychology شماره 12 (1402/11/17صفحات 1-9 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  عابدین فعله گریهوشنگ جدیدیعلی تقوایی نیاذکراله مروتی
The Mediating Role of Psychological and Situational Gains and Losses in the relationship between Expectations and Values with Academic Motivation.
نقش میانجی سود و زیان‌های روانی و موقعیتی در رابطه بین انتظارات و ارزش‌ها با انگیزش تحصیلی
رویش روانشناسی شماره 10 (1402/10/30صفحات 129-138 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
64.  صالح سپهرذکراله مروتیرسول رضاییهوشنگ جدیدی
Structural Equation Modeling of School Truancy Based on Academic Self-Regulation and Academic Buoyancy in Secondary School Students
Structural Equation Modeling of School Truancy Based on Academic Self-Regulation and Academic Buoyancy in Secondary School Students
Journal of Assessment and Research in Applied Counseling شماره 5 (1402/09/29صفحات 24-29 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  خسرو شکیبا رادهوشنگ جدیدیعلی تقوایی نیاذکراله مروتی
The Effectiveness of Academic Ethics Package on Educational Engagement and Academic Flow of High School Students
اثربخشی اثربخشی بسته آموزشی اخلاق تحصیلی بر درگیری و شیفتگی تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه
رویش روانشناسی شماره 8 (1402/08/29صفحات 129-138 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  جمشید قزوینههوشنگ جدیدیعلی تقوایی نیاذکراله مروتی
The effect of Emotional Intelligence, Self regulation and Assertiveness on Academic Satisfaction with mediation of Perceived Social Support in students of the second high school
تاثیر هوش هیجانی، خودتنظیمی و ابراز وجود بر رضایت تحصیلی با میانجی گری حمایت اجتماعی ادراک شده در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم
پژوهش در نظامهای آموزشی شماره 15 (1401/11/18صفحات 49-62 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  عابدین فعله گریهوشنگ جدیدیعلی تقوایی نیاذکراله مروتی
Investigating the Mediating Role of Mental Health Gains and Losses in the Relationship between Expectations and Academic Motivation
بررسی نقش میانجی سود و زیان سلامت روانی در رابطه میان انتظارات با انگیزش تحصیلی
مجله علوم پزشکی رازی شماره 10 (1401/10/20صفحات 203-210 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  مهرداد سلیمیهوشنگ جدیدیذکراله مروتیعلی تقوایی نیا
The Effectiveness of Ali's Model Based on School Welfare on Academic Satisfaction of Third Grade High School Students in Islamabad Gharb
اثر بخشی مدل علی مبتنی بر بهزیستی مدرسه بر رضایت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه اول شهرستان اسلام آباد غرب
روش ها و مدل های روان شناختی شماره 49 (1401/08/01صفحات 93-108 
  علمی-پژوهشی
Scopus
59.  الهام قنبری علاییامید ساعدساحل خاکپوررضا احمدیمهسا علیمحمدیمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
The efficacy of transdiagnostic cognitive behavioural therapy on reducing negative affect, anxiety sensitivity and improving perceived control in children with emotional disorders - a randomized controlled trial
The efficacy of transdiagnostic cognitive behavioural therapy on reducing negative affect, anxiety sensitivity and improving perceived control in children with emotional disorders - a randomized controlled trial
Research in Psychotherapy Issue 25 (2022-10-10PP. 127-144 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  جمشید قزوینههوشنگ جدیدیعلی تقوایی نیاذکراله مروتی
The Effectiveness of Academic Satisfaction Package on Self-Regulation and Assertiveness of High School Students
اثربخشی بسته آموزشی رضایت تحصیلی بر خودتنظیمی و ابراز وجود دانش آموزان مقطع متوسطه
رویش روانشناسی شماره 7 (1401/07/01صفحات 79-86 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  روح اله یادگاریمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
Compare selective attention and cognitive flexibility in hours of morning, evening and night at people with and without quality problems of sleep
مقایسه توجه انتخابی و انعطاف¬پذیری شناختی در افراد با و بدون مشکلات کیفیت خواب
رویش روانشناسی شماره 10-6 (1400/06/30صفحات 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  مریم رنجکشطاهره الهیذکراله مروتیکبری قاسمی
The Effectiveness of Mindfulness Training on Anxiety and Working Memory: Attention to the Role of Worry and Rumination
تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر اضطراب و حافظه کار ی : توجه به نقش نگرانی و نشخوار فکر ی
پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره شماره 11(1) (1400/06/28صفحات 41-59 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  شمسی رضاییمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
The Effectiveness of Computerized Cognitive Empowerment on Attentional Functions, Concentration and Cognitive Effort in the elderly
تاثیر توانمندسازی شناختی رایانه¬ای بر کارکردهای توجهی، تمرکز و تلاشمندی شناختی در سالمندان
روانشناسی شناختی شماره (2)9 (1400/05/24صفحات 15-30 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
54.  مجید یوسفی افراشتهمعصومه نظریذکراله مروتی
Effect of brief mindfulness training on recall of emotional word’s in Individuals with and without alexithymia
اثر آموزش ذهن آگاهی کوتاه مدت بر یادآوری واژه¬های با بار عاطفی در افراد با و بدون ناگویی هیجانی
دستآوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 28 (1400/04/03صفحات 1-28 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  اکرم محمدلوذکراله مروتیمجید یوسفی افراشته
The effectiveness of Computer-Based Cognitive RehabilitationTraining on Creative Problem Solving and Information Processing Speed of Elementary Students
اثر بخشی توانبخشی شناختی رایانه ای بر مسئله گشایی خلاق و سرعت پردازش اطلاعات دانش آموزان ابتدایی
پژوهشهای کاربردی روانشناختی شماره (1)9 (1400/04/01صفحات 39-66 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  زهرا معینحجازی مسعودذکراله مروتیمحمد رضا اروجی
Relationship between family emotional atmosphere and creative problem solving with mediator role of Critical thinking among students
بررسی ارتباط جو عاطفی خانواده و تفکر انتقادی با حل مسئله خلاق در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان
پژوهش در آموزش علوم پزشکی شماره 1 (1399/11/20صفحات 14-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  الهه سرابادانیذکراله مروتیمجید یوسفی افراشته
The Effectiveness of Mindfulness and Anger Management training on Anger, Anxiety, and Depression in High School Male Bullies
تاثیر ذهن‌آگاهی و مدیریت خشم بر خشم، اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان آزاررسان پسر دوره متوسطه اول
پژوهشهای کاربردی روانشناختی شماره 2 (1399/05/25صفحات 101-120 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  موسی جوادیذکراله مروتی
The Impact of Storytelling on Improving Social Problems, Aggressive Behaviors, and Law-Breaking Behaviors of Primary School Children
اثربخشی قصه گویی بر بهبود حل مساله، رفتارهای پرخاشگرانه و رفتارهای قانون شکنی کودکان پیش دبستانی
Iranian Evolutionary and Educational Psychology Issue 2 (2020-06-09PP. 81-88 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
49.  زهرا معینحجازی مسعودذکراله مروتیمحمد رضا اروجی
Relationship between family emotional atmosphere and creative problem solving with mediator role of Critical thinking among students
رابطه بین جو عاطفی خانواده و حل مساله خلاق با نقش میانجی تفکر انتقادی در دانشجویان
پژوهش در آموزش علوم پزشکی شماره 1 (1399/03/10صفحات 14-23 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  فاطمه ملاییحجازی مسعودمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
Mediating Role of Cognitive Flexibility on Relation of Academic Optimism, with Academic Vitality, Among High School Girl Students of Zanjan
نقش میانجی انعطاف پذیری شناختی در رابطه بین خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر زنجان
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی شماره 13-1 (1399/02/21صفحات 43-52 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
47.  حجازی مسعودحجازی مسعودمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
the mediating role of mindfulness in the relationship of academic engagement and academic vitality
نقش میانجی ذهن آگاهی در رابطه بین اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر
پژوهش در نظامهای آموزشی شماره 48 (1399/02/15صفحات 75-90 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
46.  سمانه روحیجواد صالحیحبیب اله محمدزادهذکراله مروتی
Relationship of Social Support and Coping Strategies with Post-Traumatic Growth and Functional Disability Among Patients with Cancer: Meditating Role of Health Literacy
رابطه بین حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله‌ای با رشد پس از سانحه و ناتوانی کارکردی در میان بیماران مبتلابه سرطان: نقش میانجی سواد سلامت
Iranian Red Crescent Medical Journal Issue 22 (3) (2020-03-10PP. 1-11 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  لیلا باباجانی گرجیحجازی مسعودذکراله مروتیمجید یوسفی افراشته
The Mediating Role of Academic Self-efficacy in the Relationship between Academic Resilience and Academic Engagement in Medical and Paramedical Students
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین تاب‌آوری تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانشجویان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی
توسعه آموزش جندی شاپور شماره 10-4 (1398/10/10صفحات 294-305 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  لیلا باباجانی گرجیحجازی مسعودذکراله مروتیمجید یوسفی افراشته
Mediating role of academic self-efficacy between self-regulatory learning strategies with academic engagement in undergraduate students of medical and paramedical sciences
نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با درگیری تحصیلی در دانشجویان رشته های پزشکی و پیراپزشکی
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی شماره 12-4 (1398/07/10صفحات 147-157 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  ذکراله مروتیروح اله یادگاری
Comparison of loneliness and coping self-efficacy in cell phone addicted and normal female college student
مقایسه احساس تنهایی و خودکارآمدی مقابلهای در دانشجویان زن وابسته به گوشی همراه و عادی
دستآوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 2 (1398/07/01صفحات 247-266 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  الهه سرابادانیذکراله مروتیمریم بخشی
The relationship between Mind Wandering and Sleep Quality with Working Memory of Medical Student
رابطه آشفتگی ذهنی و کیفیت خواب با حافظه کاری دانشجویان پزشکی
مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 3 (1398/05/01صفحات 1545-1555 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
41.  مهرنوش حیدریذکراله مروتیرقیه خان بابایی
he causal relationship between mindfulness with perceived stress in students: The mediating role of self-efficacy and Emotional Intelligence
رابطه علّی بین ذهن آگاهی با تنیدگی ادراک‌شده در دانشجویان: نقش میانجی‌‌‌گری خودکارآمدی و هوش هیجانی
روانشناسی بالینی و شخصیت شماره 2 (1397/12/29صفحات 75-86 
  علمی-پژوهشی
WOS-Emerging sources Citation Indexes
40.  لیلا بیطرفانذکراله مروتیطاهره الهی
THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF MIND, EMOTIONAL INTELLIGENCE, AND SOCIAL INFORMATION PROCESSING WITH PROSOCIAL BEHAVIOR IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS
رابطه نظریه ذهن، هوش هیجانی و پردازش اطلاعات اجتماعی با رفتار جامعه پسند در دانش آموزان ابتدایی
pharmacophore Issue 8 (2019-01-15PP. 1-6 

39.  مریم بخشیذکراله مروتیطاهره الهیسارا شاه محمدیان
Effectiveness of Art Therapy on Social- Communication Skills, Flexibility Behavioral and Emotion Regulation in Children with Autism Spectrum Disorder
اثربخشی هنردرمانی بر مهارت‌های اجتماعی_ارتباطی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال‌های طیف اتیسم
روانشناسی افراد استثنایی شماره 8 (1397/10/24صفحات 155-177 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
38.  زهراسادات حسینیمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
Meta-analysis of the effectiveness of mindfulness-based treatments for depression and anxiety (research studies in Iran from 1380 to 1395)
فراتحلیل اثربخشی درمانهای مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و اضطراب (پژوهش های منتشر شذه در ایران بین سالهای1395-1380
مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد شماره 8 (1397/08/30صفحات 646-661 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  فهیمه جعفری سجزیذکراله مروتیرامین حیدری
Validation of the cardiovascular management self-efficacy scale
رواسازی مقیاس خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی-عروقی
مجله دانشکده پزشکی مشهد شماره 4 (1397/08/30صفحات 1112-1121 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  ذکراله مروتیفتحی فتانهزهره برزگر
The Causal Relationship between Organizational Culture and Organizational Silence with Human Resource Productivity with respect to Organizational Citizenship Behavior Among the Municipal Employees
رابطة علّی بین فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی با میانجیگری رفتار شهروند سازمانی در بین کارکنان شهرداری
مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز شماره 46 (1397/07/20صفحات 69-96 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  رضا عزیزیمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیطاهره الهی
The Effect of teaching mindfulness in positive and negative emotions and emotion complexity: study of changes over time
اثر آموزش ذهن آگاهی بر عواطف مثبت و منفی و پیچیدگی عاطفی: بررسی تغییرات در طول زمان
پژوهشهای کاربردی روانشناختی شماره 1 (1397/01/21صفحات 39-58 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  ذکراله مروتییوسف فتحیسمانه محمدی نودهی
Psychometric Properties and Confirmatory Structure of Islamic Spiritual Intelligence Scale in Student
ویژگی‌های روان سنجی و ساختار عامل تأییدی مقیاس هوش معنوی اسلامی‌در دانشجویان
روش ها و مدل های روان شناختی شماره 30 (1396/12/27صفحات 141-158 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
33.  حکیمه بهرامیانذکراله مروتیمجید یوسفی افراشتهمحسن امیری
Reliability, validity, and factorial analysis of coping self-efficacy scale
بررسی ویژگی های روانسنجی و ساختار عامل تأییدی پرسشنامه خودکارآمدی مقابله ای
روانشناسی بالینی و شخصیت شماره 2 (1396/12/15صفحات 215-226 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  اکبر جلیلیحجازی مسعودغلامحسین انتصار فومنیذکراله مروتی
The Correlation between IQ with Educational Performance and Problem Solving Mediation
رابطه بهره هوشی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری حل مساله
مجله مدیریت ارتقای سلامت شماره 1 (1396/11/20صفحات 1-8 
  سایر
با هیات تحریریه
31.  محمود کاظمیذکراله مروتی
the prediction of addiction through mental health components   And Excitement Dimensions in Teens in Zanjan City
پیش بینی اعتیاد از طریق مولفه های بهداشت روان و ابعاد هیجان پذیری در نوجوانان شهر زنجان
فصلنامه دانش انتظامی زنجان شماره شماره 52 (1396/10/01صفحات 1-17 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  ذکراله مروتیسحر حسامیفتحی فتانه
Causal relationship between achievement goals and academic performance: The mediating role academic procrastination in payamnoor masjedsolyman university undergraduate students
روابط علّی بین هدف‌های پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان: نقش میانجی‌گری اهمال‌کاری تحصیلی
پژوهش های آموزش و یادگیری شماره 1 (1396/04/29صفحات 63-73 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
29.  مهرنوش حیدریذکراله مروتیرقیه خان بابایینگار فرشچی
The Role of Mindfulness, general self-efficacy and emotional intelligence in Predicting Perceived Stress in female students
نقش ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی در پیش بینی تنیدگی ادراک شده دانشجویان دختر
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا شماره 1 (1396/03/27صفحات 189-212 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  رقیه خان باباییذکراله مروتیمهرنوش حیدری
Assessment of the Conceptual Model of Important Antecedents and Aftermaths of Addiction Treatment Centers in Zanjan
ارزیابی مدل مفهومی پیشایندها و پسایندهای مهم اعتیاد در مراجعین به مراکز درمانی زنجان
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد شماره 41 (1396/03/20صفحات 125-152 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
27.  گیتی موللیمحسن امیریمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
Effects of Stress Coping Strategy Instruction to Mothers with Deaf Children on Depression and Parenting Stress Reduction
بررسی اثر بخشی آموزش روشهای مقابله با استرس بر افسردگی و کاهش استرس والدگری مادران کودکان ناشنوا
مطالعات ناتوانی شماره 6 (1395/12/23صفحات 145-151 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
26.  مریم محمدلوطاهره الهیذکراله مروتی
The Role of Personality Traits in Predicting Defense Mechanisms with Mediating Role of Attribution Styles in University Students
نقش ویژگی های شخصیتی در پیش بینی مکانیسم های دفاعی با واسطه گری سبک های اسنادی در دانشجویان
Acta Medica Mediterranea Issue 32 (2016-11-15PP. 265-271 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
25.  رقیه خان باباییذکراله مروتی
DESIGNING AND TESTING A MODEL OF IMPORTANT ANTECEDENTS OF ADDICTION AMONG REFFERING MALE ADDICTS TO HEALTH CENTERS
طراحی و ازمون مدلی از پیشایندهای مهم اعتیاد در معتادان مرد مراجعه کننده به مراکز اعتیاد
Journal of Fundamental and Applied Sciences Issue 8 (2016-10-16PP. 2420-2433 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  سحر حسامیمنیجه شهنیذکراله مروتیسیروس عالی پور بیرگانی
The comparison of anger, anxiety, depression and academic performance of bullies, victims and normal male high school students
مقایسه‌ی دانش آموزان آزار پذیر، آزار رسان و عادی از لحاظ افسردگی، اضطراب، خشم و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان سال اول دبیرستان
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان -دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا شماره 2 (1395/06/25صفحات 85-108 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  منیژه بواسحاقیعلیرضا حاجی یخچالیذکراله مروتی
The relationship between teacher self-efficacy belief with students’ academic performance with mediating role of classroom management and teaching approaches
رابطه علّی باور خود کارآمدی معلم با عملکرد تحصیلی دانش آموزان با میانجی‌‌‌گری مدیریت کلاسی و رویکردهای تدریس
مطالعات آموزش و یادگیری شماره 1 (1395/06/20صفحات 1-26 
  علمی-پژوهشی
None ISI
22.  مهرنوش حیدریذکراله مروتی
The Causal Relationship between Mindfulness and Perceived Stress with Mediating Role of Self-efficacy, Emotional Intelligence and Personality Traits among University Students
رابطه علی بین ذهن آگاهی و استرس ادراک شده با میانجیگری خودکارآمدی، هوش هیجانی و ویژگیهتای شخصیتی دانشجویان
Electronic Journal of Biology Issue 12 (2016-07-14PP. 357-362 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
21.  فریده عصارهزاهد بیگدلیذکراله مروتیمریم حسینی
A Survey of Relationship between Cultural Intelligence and Librarians' Job Performance in the Public Libraries of Khuzestan
بررسی رابطه‌ بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان خوزستان
تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی شماره 1 (1395/03/31صفحات 141-157 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
20.  سارا ظفریذکراله مروتیفتحی فتانه
examine the casual relationship between mastery goal structure and performance goal structure with social adjustment with mediating role of Social achievement goals of female students
رابطه علّی بین هدف تبحری کلاس و هدف عملکردی کلاس با سازگاری اجتماعی با میانجی گری اهداف پیشرفت اجتماعی در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان
پژوهش های آموزش و یادگیری شماره 7 (1394/12/10صفحات 121-132 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  محمد بابامیریآذیتا ظهیریرضا طهماسبیذکراله مروتیمجید یوسفی افراشتهیوسف دهقانی
Evaluation of Factors Affecting Job Burnout in Employees of Regional Electric Company, Kerman, Iran
بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت برق منطقه ای کرمان
ارگونومی-دانشگاه علوم پزشکی همدان شماره 4 (1394/12/01صفحات 39-48 

18.  رقیه کلانتریذکراله مروتی
The comparison of the psychological profile of women with industrial addiction, traditional addiction and normal in zanjan city
مقایسه نیمرخ روانی زنان مصرف کننده مواد صنعتی، سنتی و بهنجار در شهر زنجان
زن و مطالعات خانواده- دانشگاه آزاد واحد تبریز شماره 30 (1394/12/01صفحات 83-100 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  امید غلامیذکراله مروتیسیروس عالی پور بیرگانیغلام حسین مکتبی
The causal relationship between perfectionism and achievement goals with test anxiety with mediating role of Self-efficacy in high school male students
رابطه علّی بین کمال گرایی و هدف های پیشرفت با اضطراب امتحان با میانجیگری باورهای خودکارآمدی در دانش آموزان دبیرستانی
رویکردهای نوین آموزشی (مجله پژوهشهای تربیتی و روانشناختی) شماره 2 (1394/12/01صفحات 117-143 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
16.  فتحی فتانهسارا ظفریمهناز مهرابی زادهذکراله مروتی
relationships Multivariate social goals orientation components with depression and social anxiety in female undergraduate students of Shah-id Chamran University
رابطه چند متغیری هدف‌گرایی پیشرفت اجتماعی با افسردگی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی شماره 22 (1394/10/15صفحات 113-132 
  علمی-پژوهشی
معتبر
15.  مجید یوسفی افراشتهمحسن امیریذکراله مروتیمحمد بابامیریاباذر چراغی
Supporting factors of constancy in quitting drugs: A qualitative study
عوامل حمایت کننده پایداری ترک مصرف مواد مخدر : مطالعه کیفی
Journal of Qualitative Research in Health Sciences شماره 3 (1394/09/01صفحات 280-289 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
14.  مجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیاباذر چراغی
Identifying the Components of Effective Learning Environments Based on Health Students' Perception
شناسایی مؤلفه های محیط یادگیری اثربخش بر پایه ادراک دانشجویان رشته بهداشت
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی شماره 4 (1394/09/01صفحات 261-268 
  سایر
با هیات تحریریه
13.  زهرا مهماندوستذکراله مروتی
The Relationship of Humor Styles and Emotional Self-Awareness with Social Competence among High School First Grade Female Students in Andimeshk
رابطه سبک های شوخ طبعی و خود آگاهی هیجانی با شایستگی اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اندیمشک
International Journal Of Psychology And Behavioral Research Issue 1 (2015-09-28PP. 52-55 

12.  گیتی موللیمحسن امیریمجید یوسفی افراشتهذکراله مروتی
arental Stress and Mental Health in Mothers of Children with Hearing Impairment: The Effectiveness of a Behavioural Training Program
استرس فرزندپروری و سلامت روان در مادران دارای کودک با نارسایی شنوایی
IOSR Journal Of Humanities And Social Science Issue 20 (2015-08-23PP. 89-95 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  قربان کیانیغلام حسین مکتبیناصر بهروزیذکراله مروتی
Effectiveness of emotional intelligence instruction in social competence, performance in theory of mind assignments and help seeking in second grade students of Ahvaz elementary schools students with learning disabilities
اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر شایستگی اجتماعی، عملکرد در تکالیف نظریه ی ذهن و کمک طلبی دانش آموزان پسر دوره ی دوم ابتدایی دارای ناتوانایی های یادگیری
دستآوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 1 (1394/06/01صفحات 173-186 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  محسن امیریرضا پورحسینذکراله مروتیمجید یوسفی افراشته
Examine the role of family factors affecting drug trends (traditional-industrial) among youth of Lorestan Province
بررسی نقش عوامل خانوادگی موثر در گرایش به مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی در میان جوانان استان لرستان
علوم روانشناختی - خصوصی شماره 54 (1394/05/01صفحات 154-167 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  ندا مرادیعلیرضا حاجی یخچالیذکراله مروتی
The casual relationship between time management and perceived social support with psychological well being and academic performance with mediating role of academic stress and academic self efficacy of college students in Shahid Chamran University of Ahvaz
رابطه علی مدیریت زمان و حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روان شناختی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری تنیدگی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
دستآوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 1 (1394/03/21صفحات 209-226 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
8.  ذکراله مروتیحکیمه بهرامیانغلام حسین مکتبی
Validity, Reliability and Factor Analysis of the Social Competence Scale in Primary School students in ahvaz
روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس شایستگی اجتماعی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر اهواز
مطالعات روانشناسی تربیتی - دانشگاه سیستان و بلوچستان - با همکاری انجمن ایرانی روانشناسی شماره 18 (1393/12/15صفحات 181-200 

7.  حکیمه بهرامیانغلام حسین مکتبیذکراله مروتی
A Comparison of Emotional Intelligence, Social Competence and its Components in Student with and Without Learning Disability
مقایسه هوش هیجانی، شایستگی اجتماعی و مولفه های آن در دانش آموزان با و بدون ناتوانایی های یادگیری
Journal Of Life Science And Biomedicine Issue 2 (2014-12-06PP. 138-143 

6.  نصراله معینیذکراله مروتی
The Relationship between Social Support and Quality of Life with Psychological Well-Being in Students
رابطه بین حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان
International Journal Of Basic Sciences And Applied Research Issue 6 (2014-12-06PP. 349-352 

5.  ذکراله مروتیطاهره الهیبابایی ابوالفضلقدیمی امیر رضا
the relationship between life skills and mental health in high school students
رابطه بین مهارتهای زندگی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستانی
Journal Of Life Science And Biomedicine Issue 4(4) (2014-09-06PP. 371-374 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  فتحی فتانهعلیرضا حاجی یخچالیذکراله مروتی
The casual relationship between Personality characteristics and intelligence beliefs with academic self efficay and academic performance with mediating role of achievment goals in female high school students in Khorramabad
رابطه ویژگیهای شخصیت و باورهای هوشی با خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی با میانجیگری هدف های پیشرفت در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم آباد
دستآوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 1 (1393/04/28صفحات 55-78 

3.  علیرضا حاجی یخچالیذکراله مروتیفتحی فتانه
the relationship between Personality characteristics ,intelligence beliefs and achievment goals with academic self efficacy in female high school students
رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیت، باورهای هوشی و هدف‌های پیشرفت با خودکارامدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی
فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی شماره 4 (1393/01/29صفحات 75-92 

2.  فریده عصارهذکراله مروتیمریم حسینی
relationship between Cultural Intelligence on Knowledge Management
رابطه هوش فرهنگی و مدیریت دانش مطالعه موردی:کتابخانه های عمومی استان خوزستان
نظام ها و خدمات اطلاعات دانشگاه آزاد شماره 4 (1392/08/30صفحات 33-42 

1.  ذکراله مروتیمنیجه شهنیمهناز مهرابی زادهفاطمه کیانپور
The casual relationship between perceived constructive learning environment and mathematics performance with mediating role of intrinsic goal orientation, task value, attitude toward mathematics and mathematics self efficacy of male junior high school students in Ahvaz
رابطه علّی محیط یادگیری سازنده گرای ادراک شده و عملکرد ریاضی با میانجی گری جهت گیری درونی هدف، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستانی شهر اهواز
دستآوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روانشناسی سابق) دانشگاه شهید چمران اهواز شماره 1 (1392/04/30صفحات 91-122 


Presentations in Seminars & Conferences


ملی معتبر 11. آفاق ذوالفقاریذکراله مروتی
پیش بینی اضطراب اجتماعی نوجوانان بر اساس خودکفایی عاطفی آنها و سبک فرزندپروری ادراک شده در زمان فاصله گذاری اجتماعی ناشی از بیماری کرونا
Predicting adolescent social anxiety based on their emotional self-sufficiency and perceived parenting style during social distancing during covid-19 pandemic
-------- دانشگاه محقق اردبیلی, اردبیل, 2021-03-08 - 2021-03-08
ملی معتبر 10. لیلا بیطرفانذکراله مروتیطاهره الهی
پیش بینی رفتار جامعه پسند دانش آموزان بر اساس سطوح نظریه ذهن
pridiction of prosocial behavior based on theory of mind levels
همایش روانشناسی مدرسه انجمن روانشناسی تربیتی, تهران, 1395/11/26 - 1395/11/26
ملی معتبر 9. منیره پیرانمسعود خنجرخانیذکراله مروتیآرزو آزادمهر
بررسی علل اجتماعی شدن ناقص و ارائه راهکار آموزشی: با تکیه بر عنصر آمیختگی افق ها
Factors associated with under socialization and implications
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران دانشگاه شیراز-انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران, شیراز, 1395/02/30 - 1395/02/31
ملی معتبر 8. ذکراله مروتیفتحی فتانهمجید یوسفی افراشتهفرزانه صحرایی
بررسی رابطه ساده و چندگانه جو عاطفی خانواده، باورهای هوشی و خودکارآمدی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستانی شهر ابهر
The simple and multiple relationship between family emotional climate, intelligence beliefs and academic self efficacy with academic performance in high school students in Abhar
همایش روانشناسی مدرسه انجمن روانشناسی تربیتی ایران, تهران, 1394/08/09 - 1394/08/09
ملی معتبر 7. سحر حسامینوال میناویذکراله مروتیفتحی فتانه
بررسی رابطه ساده و چندگانه راهبرد یادگیری خود تنظیمی، خودکارآمدی عمومی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور مسجد سلیمان
The simple and multiple relationship between self regulation learning strategies, general self efficacy with academic performance in undergraduate college students in Payame Noor University Masjed Soleyman
همایش روانشناسی مدرسه انجمن روانشناسی تربیتی ایران, تهران, 1394/08/09 - 1394/08/09
ملی معتبر 6. مجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیاباذر چراغی
بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی با احساس امنیت در گروه های جمعیتی مختلف شهر زنجان
The relationship between social capital components of with a sense of security in different population groups in the city of Zanjan
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-24 - 2015-05-24
ملی معتبر 5. مجید یوسفی افراشتهذکراله مروتیاباذر چراغی
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده، باورهای مذهبی و احساس امنیت شهروندی
The relationship between perceived social support, religious beliefs and security in citizenship
- دانشگاه زنجان, زنجان, 2015-05-24 - 2015-05-24
ملی معتبر 4. ذکراله مروتیفتحی فتانهعبدالوهاب سماوی
بررسی رابطه ساده و چندگانه هیجانات پیشرفت مثبت، خودکارآمدی تحصیلی و ویژگی های شخصیت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر
The simple and multiple relationships between positive achievement emotions, academic self efficacy and personality characteristics with academic performance in female students
سمینار سراسری تازه های روان شناسی مثبت نگر  : موسسه علمی پژوهشی دکتر حسابی , بندرعباس, 1393/11/30 - 1393/11/30
ملی معتبر 3. زهرا مهماندوستذکراله مروتی
رابطه بین خودآگاهی هیجانی با شایستگی اجتماعی در دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر اندیمشک
The relationship between emotional self-awareness with social competence among female first grade high school students in Andimeshk city
کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شادگان, شادگان, 1393/11/18 - 1393/11/19
ملی معتبر 2. اکرم نظری چگنیذکراله مروتیفتحی فتانه
بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و تفکر انتقادی با عملکرد تحصیلی
relationship between learning strategies and critical thinking with academic performance
- انجمن روانشناسی با همکاری سایر دانشگاه ها, تهران, 2014-05-22 - 2014-05-22
ملی معتبر 1. ذکراله مروتیفتحی فتانهصغری ظفری
نقش رنگ ها در سلامت روانی افراد از منظر روانشناسی قرآن
role of colors in individual's mental health in viewpoint of psychology and holy Quran
-- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان, اصفهان, 2014-05-13 - 2014-05-15