خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20879   بروزرسانی: 12-06-1402

Zekrollah Morovati

مدیریت

مدیر گروه روانشناسی 1400-1398

معاون آموزشی دانشکده  از تیر ماه 1400 تا اردیبهشت1402

رییس دانشکده از اسفندماه 1401-