خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17432   بروزرسانی: 12-09-1400

Zekrollah Morovati
ذکراله مروتی
دانشیار

پست الکترونيکی
z.morovati@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/morovati-zekrollah

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4449

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، اتاق 309، کدپستی 38791-45371