خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20860   بروزرسانی: 12-06-1402

Zekrollah Morovati

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, روانشناسی تربیتی , 1390-1386

کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی تهران, ایران, روانشناسی تربیتی , 1385-1383

کارشناسی : دانشگاه شهید چمران اهواز , 1382-1379