خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19642   بروزرسانی: 12-06-1402

Zekrollah Morovati

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. روانشناسی یادگیری و انگیزش2. روانشناسی تربیتی3. روانشناسی اجتماعی کاربردی4. انگیزش و هیجان5. روانشناسی فیزیولوژیک6. روانشناسی تجربی7. رفتار مصرف کننده