خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5036   بروزرسانی: 13-09-1400

Maryam Saghafi

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
6.  مریم ثقفیعباس نیازی
Ability to Enforce the Principle of Legitimate Expectation in Medical Law
قابلیت اجرای اصل انتظار مشروع در حقوق پزشکی
حقوق پزشکی شماره 58 (1402/04/27صفحات 1-12 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
5.  مریم ثقفیعباس نیازی
Comparative study of the possibility of filing a civil liability lawsuit in common jurisprudence and law
مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئویت مدنی نیکوکار در فقه و حقوق کامن لا
حقوق تطبیقی شماره 16 (1400/07/01صفحات 57-74 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
4.  مریم ثقفی
Possibility of Demanding Blood Money from Treatment Centers in the Light of Court Judgments
امکان مطالبه دیه از مراکز درمانی در پرتو آرای دادگاه ها
حقوق پزشکی شماره 54 (1399/07/27صفحات 91-113 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
3.  مریم ثقفیحاجیان هانیعباس نیازی
The nature of the after-sales service commitment and the origin of its creation
ماهیت تعهد خدمات پس از فروش و منشأ ایجاد آن
پژوهش های حقوق تطبیقی شماره 3 (1399/07/01صفحات 27-35 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  مریم ثقفیعلیرضا یزدانیانمحمود جلالی
the nature of duty of care and its application in civil liability of a physician in French and Iran law
ماهیت تعهد ایمنی و کاربرد آن در مسئولیت مدنی پزشکدر حقوق ایران و فرانسه
پژوهش های حقوق تطبیقی شماره 3 (1396/07/21صفحات 1-36 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
1.  علیرضا یزدانیانمریم ثقفی
Tortious Liability of Patients with Communicable diseases
مسئولیت مدنی بیماران مبتلا به بیماریهای واگیردار
آموزه های فقه مدنی شماره 10 (1393/09/01صفحات 31-50 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 5. مریم ثقفی
مبنای مسئولیت اشخاص مذکور در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 در پرتو رویه قضایی
The basis of the liability of the persons mentioned in the law of compulsory insurance of damages caused to third parties approved in 2015 in the light of judicial procedure
-- موسسه چندمنظوره فرهنگی هنری بام پژوهش پرواز جنوب, بندر/بوشهر, 2023-09-23 - 2023-09-23
بین‌المللی 4. مریم ثقفیمحمد مهدی فغانی
تعارضات عرف، فقه و قانون در رابطه با رضایت زوج در درمان زوجه
Conflicts of custom, jurisprudence and law regarding the husband's consent in the treatment of his wife
----  سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی, انرجان, 2022-04-20 - 2022-04-20
بین‌المللی 3. مریم ثقفی
ماهیت قرارداد مدیران موظف در شرکتها در پرتو آرای دادگاهها
The Nature of the Contract of Responsible Manager in Companies in the Light of Court Judgments
international conference on humanities social sciences and lifestyle سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی , انرجان, 2020-12-17 - 2020-12-17
بین‌المللی 2. مریم ثقفیگلوریا صفائی
تمایز معاملات اشخاص دارای اختلال روانی از مجانین در پرتو آرای قضایی
Distinguishing the transactions of persons with mental disorders from free ones in the light of judicial opinions
- مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID, تهران, 2020-11-26 - 2020-11-26
بین‌المللی 1. مریم ثقفی
مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهد ایمنی مراکز درمان ناباروری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و کنوانسیون ها
1Civil liability due to breach of safety obligationin infertility treatment centersin Iranian Law with an attitude to French Law and Conventions
IEEE International Multi-Topic Conference سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی, Georgia, 2020-04-23 - 2020-07-15