خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5036   بروزرسانی: 13-09-1400

Maryam Saghafi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد : بین المللی امام خمینی, ایران, حقوق خصوصی

کارشناسی : بین المللی امام خمینی, ایران, حقوق خصوصی