خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5355   بروزرسانی: 13-09-1400

Maryam Saghafi
مریم ثقفی
استادیار

پست الکترونيکی
m.saqafi@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/msaghafi

تلفن
      +98 (0) 24 3305 1046

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، کدپستی 38791-45371